Projednávání agendy EU v Senátu

březen 2013

V březnu bylo na plénu dokončeno projednání balíčku dokumentů k tzv. bankovní unii, přičemž byla převzata obezřetná pozice doporučovaná výbory. Ze zásadních koncepčních dokumentů byla projednána též Roční analýza růstu pro rok 2013 a na Výboru pro záležitosti EU i na plénu Senátu byla vládou podána informace o výsledcích únorové Evropské rady, zejména tedy o výsledku vyjednávání víceletého finančního rámce na období 2014-2020.

Mezi dokumenty nejvíce diskutované ve Výboru pro záležitosti EU i v plénu patřil návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních a návrh nové tabákové směrnice. V obou případech však plénum nakonec přijalo usnesení ve znění podrobných doporučení Výboru pro záležitosti EU, která se vyjadřovala k politickým i právním aspektům obou návrhů. Návrh směrnice o genderové vyváženosti Senát označil za předčasný ve vztahu k činnosti členských států a svým významem velmi omezený a identifikoval oblasti, jimž přikládá (pokud jde o genderovou vyváženost) větší prioritu než zastoupení v dozorčích radách. Návrh tabákové směrnice pak podrobil kritice především z hlediska právního základu.

Výbor pro záležitosti EU projednal a kladně přijal též návrh doporučení Rady o záruce zaměstnání pro mladé, což je reakce Komise na rostoucí nezaměstnanost mládeže v EU. Tento dokument bude nyní projednán plénem Senátu. Z ostatních evropských témat dominovala jednání Senátu a jeho orgánů energetika a životní prostředí.

7. schůze Senátu v 9. funkčním období
4. 3. 2013

Na pořad této schůze nebyly zařazeny žádné evropské tisky.

8. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 9. funkčním období
6. 3. 2013

Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2013 (senátní tisk K 012/09)

Výbory dožádané o stanovisko: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (zpravodaj: sen. J. Bis). Zpravodaj VEU: sen. Z. Besta.

Roční analýza růstu obsahuje doporučení pro hospodářsko-politické priority EU v roce 2013 a zahajuje již třetí evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik členských států. Komise identifikuje pět klíčových oblastí: fiskální konsolidaci, zdravé bankovnictví, zvyšování konkurenceschopnosti, řešení nezaměstnanosti a modernizaci veřejné správy. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu („VHZD“) a Výbor pro záležitosti Evropské unie („VEU“) k dokumentu přijaly totožná stanoviska. V nich zdůrazňují význam koordinace hospodářských politik států EU vzhledem k jejich vzájemné propojenosti. Do tohoto procesu se musí aktivně zapojit i vnitrostátní parlamenty. Připomínají se usnesení Senátu k dokumentům z loňského evropského semestru, v nichž Senát mimo jiné zdůrazňoval potřebu vyhnout se při fiskální konsolidaci plošným škrtům a provádět opatření na podporu růstu. Výbory považují za žádoucí, aby vláda náležitě zohlednila doporučení obsažená v Roční analýze růstu, jako je zejména podpora vzdělávání v oborech, které jsou poptávány na trhu práce, investice do energetiky a energetických sítí, progresivní zdanění nejvyšších příjmů, vyrovnání zdanění osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců a stabilizace právního řádu. Potřebu skutečně naplnit opatření doporučovaná Komisí zdůraznil v rozpravě sen. J. Táborský. Dokument byl v průběhu března projednán i plénem Senátu (viz níže).

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (senátní tisk N 013/09)

Výbory dožádané o stanovisko: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (zpravodaj: sen. J. Látka). Zpravodaj VEU: sen. J. Látka.

Dokument je návrhem 7. Akčního programu pro životní prostředí. Nahrazuje stávající 6. Akční program z roku 2002 a vymezuje ve velmi obecné rovině priority, na které by se měla EU nyní zaměřit. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí („VÚŽP“) doporučil vzít dokument na vědomí (nezaujímat k němu věcné stanovisko). VEU se k této variantě přiklonil. Tím projednávání tohoto dokumentu Senátem končí.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán: Evropské právo obchodních společností a správa a řízení společností - moderní právní rámec pro angažovanější akcionáře a udržitelnější společnosti (senátní tisk K 017/09)

Zpravodaj VEU: sen. J. Doubrava.

Stručné sdělení obecně popisuje legislativní a nelegislativní iniciativy chystané Komisí v oblasti práva obchodních společností. VEU ve svém doporučení uznává význam kvalitního právního rámce správy a řízení obchodních společností, ale připomíná, že činnost Unie v této oblasti musí dbát zásady proporcionality. Nesmí nadměrně zasahovat do obchodního práva jednotlivých členských států, neboť právní úprava v jednotlivých státech vychází často z rozdílných tradic. EU by měla upřednostnit volitelné a nezávazné nástroje před harmonizací. VEU podpořil především snahu o vyřešení otázky svobody usazování (odbourání překážek při přemísťování sídla obchodní společnosti v rámci EU). Dokument byl v průběhu března projednán i plénem Senátu (viz níže).

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (senátní tisk N 006/09)

Výbory dožádané o stanovisko: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (zpravodaj: sen. D. Filipiová). Zpravodaj VEU: sen. A. Maštalíř.

VEU pokračoval v přerušeném projednávání návrhu, jenž stanovuje minimální cíl 40% zastoupení obou pohlaví mezi členy dozorčí rady společností kotovaných na burzách. Společnosti budou povinny tento cíl splnit do roku 2020. Nejedná se však o striktně závazný cíl, neboť směrnice pouze vyžaduje, aby členské státy dotčeným společnostem uložily povinnost upřednostnit z uchazečů vykazujících na základě objektivních kritérií stejně vhodnou kvalifikaci toho z méně zastoupeného pohlaví. Směrnice je i vzhledem k omezenému rozsahu (jen dozorčí rady těch největších společností) pojata spíše jako symbolický akt.

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku („VZSP“) přijal k návrhu silně kritické stanovisko. V něm uvádí, že návrh reguluje vysoce politickou otázku, o které nepanuje mezi členskými státy i uvnitř jich samotných shoda, a proto je třeba preferovat nelegislativní zásahy EU a samoregulaci. Odmítl též koncept pozitivní diskriminace z důvodu pohlaví a vyzval vládu, aby s návrhem vyslovila na jednání Rady EU nesouhlas.

VEU, který podrobil návrh debatě již na své předchozí schůzi, přijal odlišné, svou povahou kompromisní doporučení. V něm uvedl, že nedostatečné zastoupení žen v dozorčích radách může být zapříčiněno i nízkým počtem žen v těch oblastech vrcholového managementu podniků, ze kterých se členové dozorčích rad obvykle rekrutují. Konstatoval, že daleko větší diskriminaci čelí ženy v otázkách mateřství, kdy v důsledku nemožnosti efektivně skloubit rodinný a pracovní život začnou za muži od jistého věku kariérně, a v důsledku toho i finančně ztrácet. Unie by se podle názoru VEU měla zaměřit právě na oblasti diskriminace v otázce mateřské a rodičovské dovolené, rozdílného odměňování a překonávání genderových stereotypů. Návrh směrnice označil za předčasný, neboť obdobná opatření ke zvýšení podílu žen ve vedení podniků byla v nedávné době přijata některými členskými státy, avšak zatím nejsou známy jejich dopady. Také konstatoval, že dochází k omezení vlastnického práva akcionářů, pokud jde o rozhodování o složení vrcholných orgánů jimi vlastněných společností. Přitom nelze očekávat, že by navrhované opatření, vzhledem k počtu pozic, jichž se dotkne, významně přispělo k dosažení vytyčeného cíle. Úsilí o politické řešení genderové nevyváženosti by se podle VEU mělo v první řadě zaměřit na otázku rovného zastoupení žen a mužů v politických institucích, orgánech veřejné moci, veřejnoprávních subjektech a organizacích ve veřejném vlastnictví. Konečně VEU doporučil vyzvat vládu, aby respektovala doporučení mezinárodních i domácích institucí, které dlouhodobě upozorňují na chronický nedostatek zařízení péče o předškolní děti, na absenci podpory flexibilních forem zaměstnávání pro rodiče pečující o dítě a na problémy spojené s návratem rodičů do zaměstnání.

Dokument byl v průběhu března projednán i plénem Senátu (viz níže).

Informace o výsledcích jednání Evropské rady konané 7. a 8. února 2013 a o programu a pozicích vlády pro jednání Evropské rady 14. a 15. března 2013 (přijatá usnesení č. 65, č. 66)

VEU nově zařadil na program svého jednání informace vlády o výsledcích jednání poslední Evropské rady a o pozicích vlády pro nadcházející Evropskou radu, aby připravil jejich projednání na plénu.

Únorová Evropská rada přinesla především dohodu na víceletém finančním rámci pro období 2014-2020. V rozpravě vystoupil sen. J. Táborský, jenž kriticky zhodnotil vyjednanou výši prostředků pro ČR v rámci kohezní politiky, která oproti období 2007-2013 poklesla, a vznesl dotazy na zajištění efektivnějšího čerpání těchto prostředků. VEU k tomu přijal usnesení navazující na 67. usnesení Senátu ze dne 30. ledna t. r., v němž Senát vyzval vládu, aby ho informovala o výsledku dojednaného víceletého finančního rámce pro Českou republiku, včetně porovnání situace s víceletým finančním rámcem v období 2007–2013. VEU požadavek pléna upřesnil, když ve svém usnesení navrhl vládě, aby se zaměřila především na vyjasnění snížení dostupných prostředků na kohezní politiku v ČR, na možnosti čerpání prostředků vyčleněných Unií v rámci iniciativy zaměstnanosti mládeže (viz též níže) a další témata.

Usnesení VEU k březnové Evropské radě, která se měla věnovat otázkám hospodářské a sociální politiky, především připomíná, že prohlubování hospodářské a měnové unie musí náležitě zohledňovat zájmy členských států stojících mimo eurozónu a musí zahrnovat výraznou kontrolu ze strany vnitrostátních parlamentů. Též doporučuje vládě, aby se v rámci své informace na plénu Senátu zaměřila především na stav jednání o návrhu směrnice o řešení problémů úvěrových institucí a směrnice o systémech pojištění vkladů, u kterých Komise vyzývá k jejich přijetí do června t. r.

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2012 (senátní tisk č. 53 z 9. funkčního období)

VEU projednal a vzal na vědomí pravidelnou informaci vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství v Evropské unii, zejména tedy o transpozici směrnic. Zde došlo v roce 2012 především k výraznému snížení počtu netransponovaných směrnic, které znamenalo posun České republiky v pořadí států EU u tohoto ukazatele z 23. na 10. místo.

5. schůze Senátu v 9. funkčním období
13. 3. 2013

Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 7. a 8. února 2013 (stenozáznam z projednávání; přijaté usnesení)

Předseda vlády P. Nečas podal podrobnou informaci o výsledku jednání o víceletém finančním rámci. Uvedl, že v poslední fázi jednání se podařilo pro ČR vyjednat dalších 900 milionů euro na kohezní politiku a že vzhledem k hospodářskému vývoji v ČR a v ostatních státech EU od roku 2007 je i pokles 1. na 4. místo v čerpatelné částce kohezních prostředků na obyvatele vyjednávacím úspěchem. Uvítal též dohodu o uznatelnosti DPH u kohezních projektů a celkovou úsporu unijního rozpočtu. Sen. J. Hajda upozornil, že oproti předchozímu období došlo ke snížení prostředků pro ČR na kohezní i zemědělskou politiku, včetně programu rozvoje venkova, který zajišťuje konkurenceschopnost zemědělství a potravinářství. Výsledek jednání tak považuje za neúspěšný. K tomu se připojila 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková. Plénum přijalo usnesení ve znění shodném s doporučením VEU přijatým na 8. schůzi v 9. funkčním období (viz výše), v němž požaduje podrobnější informaci o výsledku vyjednávání.

Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech 14. a 15. března 2013 (stenozáznam z projednávání; přijaté usnesení)

V informaci o pozicích před nadcházející Evropskou radou, od které se neočekávala zásadní rozhodnutí, předseda vlády zdůraznil význam vnitřního trhu pro obnovu růstu a konkurenceschopnosti. V procesu další hospodářské integrace považuje za klíčovou kvalitu právních předpisů a nikoli stanovování co nejkratších termínů jejich přijetí v závěrech Evropské rady. Zpravodaj pléna, předseda VEU sen. M. Krejča připomněl, že VHZD a VEU budou v dubnu projednávat zásadní koncepční dokument Komise k prohlubování hospodářské a měnové unie, tzv. Blueprint, s cílem, aby k němu Senát zaujal stanovisko před červnovou Evropskou radou, na níž se očekává další pokrok v tomto směru. Plénum přijalo usnesení, jehož znění vychází z doporučení VEU přijatého na 8. schůzi v 9. funkčním období (viz výše) a zdůrazňuje, že prohlubování hospodářské a měnové unie musí náležitě zohledňovat zájmy členských států stojících mimo eurozónu a musí zahrnovat výraznou kontrolu ze strany vnitrostátních parlamentů.

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti ("zátěžových testech") jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících (senátní tisk K 194/08; stenozáznam z projednávání)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 6. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2013).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. .../...., kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (senátní tisk N 189/08)
Návrh nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (senátní tisk N 190/08)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Plán ustavení bankovní unie (senátní tisk K 192/08)
(stenozáznam z projednávání)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 6. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2013). Ministr financí M. Kalousek konstatoval, že pozice vlády se v zásadě shoduje s pozicí Senátu.

Sdělení Komise Zavádění evropské služby elektronického mýtného (senátní tisk K 188/08; stenozáznam z projednávání)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 6. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2013).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií (senátní tisk K 171/08; stenozáznam z projednávání)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 6. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2013).

Návrh doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení Sdělení Komise (senátní tisk K 187/08; stenozáznam z projednávání)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 6. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2013).

6. schůze Senátu v 9. funkčním období
20. až 22. 3. 2013

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a doplňuje směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (senátní tisk N 197/08; stenozáznam z projednávání)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 7. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2013). Ministr životního prostředí i v reakci na dotaz sen. V. Drymla uvedl, že vláda zastává k návrhu kritičtější názor než Senát, neboť návrh skutečně značně zvyšuje složitost celého systému a stanovuje numerické cíle, aniž by bylo jasné, zda a jak jich může být dosaženo.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech (senátní tisk N 002/09; stenozáznam z projednávání)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 7. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2013). Sen. V. Dryml a ministr životního prostředí T. Chalupa opět shodně konstatovali, že návrh přináší zbytečnou administrativní zátěž, což je Komisi vytýkáno i v usnesení Senátu.

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Navazování účelných vztahů mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou (senátní tisk K 004/09; stenozáznam z projednávání)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 7. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2013).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akt o jednotném trhu II, Společně pro nový růst (evropský senátní tisk K 193/08; stenozáznam z projednávání)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 7. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2013).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu – Aktualizace sdělení o průmyslové politice (evropský senátní tisk K 198/08; stenozáznam z projednávání)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 7. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2013).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán: Evropské právo obchodních společností a správa a řízení společností – moderní právní rámec pro angažovanější akcionáře a udržitelnější společnosti (senátní tisk K 017/09; stenozáznam z projednávání)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 8. schůzi v 9. funkčním období (viz výše).

Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 14. – 15. března 2013 (stenozáznam z projednávání; ijaté usnesení)

Informace vlády, kterou podal ministr spravedlnosti P. Blažek, se zaměřila na závěry Evropské rady k otázkám fiskální konsolidace a vnitřního trhu, které vláda považuje za nejvýznamnější. Kriticky se staví k úvahám o nástrojích fiskální solidarity mezi členskými státy, které by vedly k morálnímu hazardu. 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková naopak zdůraznila část závěrů Evropské rady věnující se hospodářské a sociální politice jako celku včetně závazku členských států činit cílená opatření na podporu růstu a vytváření pracovních míst, především ve prospěch mladých lidí, a upřednostňovat investice podporující růst. Podpořila iniciativu Komise kladně přijatou i Evropským parlamentem a spočívající v záruce zaměstnání pro mladé (viz 9. schůze VEU níže) a také vyjádření Evropské rady k tzv. unii inovací, tedy podpoře vědy, výzkumu a inovací v členských státech. Plénum přijalo k informaci usnesení, v němž závěry Evropské rady v obecné rovině podpořilo a vyzvalo vládu, aby Senátu předložila informaci o tom, jakým způsobem zohledňuje doporučení Paktu pro růst a zaměstnanost přijatého na jednání Evropské rady v červnu 2012 a hospodářsko-politická doporučení Rady pro ČR přijatá v rámci loňského evropského semestru.

Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2013 (senátní tisk K 012/09; stenozáznam z projednávání)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 8. schůzi v 9. funkčním období (viz výše).

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2012 (senátní tisk č. 53 z 9. funkčního období)

Plénum vzalo zprávu vlády na vědomí.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků (evropský senátní tisk N 019/09; stenozáznam z projednávání)

Ministr zemědělství P. Bendl prezentoval kritickou pozici vlády ČR ke zvětšování plochy zdravotních varování a zákazu cigaret s příchutí či s menším průměrem a připomněl, že Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny k návrhu směrnice přijal tzv. odůvodněné stanovisko pro rozpor se zásadou subsidiarity. Zpravodaj VEU sen. A. Maštalíř shrnul různé roviny problému – ekonomickou a zdravotní. V rozpravě vystoupil i ministr zdravotnictví L. Heger, který prezentoval druhou uvedenou rovinu. S kritikou protikuřáckých opatření přišel sen. J. Kubera, který označil doporučení VEU za velmi vyvážené, byť by si uměl představit tvrdší stanovisko. Pochybnosti naopak vyslovila 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková, která zdůraznila potřebu efektivní ochrany nekuřáků, a obecněji se k rizikům kouření včetně kouření pasivního vyjádřila i sen. M. Emmerová. Předseda VEU sen. M. Krejča následně citoval některé body doporučení VEU, aby usměrnil debatu k obsahu směrnice. Konstatoval, že doporučení VEU se nachází v trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří zdravotní, ekonomické a právní aspekty návrhu směrnice. Rozprava pokračovala spíše v obecnější rovině. Ministr zemědělství na závěr podpořil doporučení VEU. Plénum tedy přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 7. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – únor 2013).

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (senátní tisk N 006/09; stenozáznam z projednávání)

V rozpravě vystoupila k návrhu směrnice kriticky sen. D. Filipiová, která považuje koncept pozitivní diskriminace za nesprávný, neboť sám vede k diskriminaci, sen. J. Kubera, který by k zajištění rovných příležitostí podpořil spíše flexibilní formy práce, a sen. P. Lebeda. 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková zdůraznila problém nerovného odměňování a ocenila doporučení VEU včetně apelu na vyvážené zastoupení žen a mužů na politické úrovni a v oblasti veřejné správy. Na to navázal sen. M. Vystrčil, který zkritizoval genderovou nevyváženost v orgánech Evropské unie a vyjádřil preferenci přirozenému vývoji a svobodnému rozhodování žen i zaměstnavatelů. K tomu se vyjádřila znovu sen. D. Filipiová, která konstatovala, že tyto diskuze nevedou k tomu, aby si společnost žen více vážila a více pro ně dělala, a naopak vzbuzují negativní reakce. Sen. M. Škaloud označil návrh za rozporný se zásadou subsidiarity. Zpravodaj VEU sen. A. Maštalíř závěrem zdůraznil, že doporučení VEU návrh směrnice nepodporuje a uvádí k tomu podrobné důvody, avšak současně upozorňuje na problémy, které je třeba v souvislosti s rovnými příležitostmi žen a mužů řešit. Plénum nakonec přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 8. schůzi v 9. funkčním období (viz výše).

9. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 9. funkčním období
27. 3. 2013

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zajistit fungování vnitřního trhu s energií (senátní tisk K 005/09)

Výbory dožádané o stanovisko: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Podvýbor pro energetiku; zpravodaj: sen. M. Krejča). Zpravodaj VEU: sen. J. Zeman.

Sdělení Komise zdůrazňuje potřebu integrovaného a konkurenčního evropského trhu s energií a představuje časový plán pro dokončení implementace stávajících předpisů či přijetí nových. VEU ve svém doporučení po rozpravě, která se dotkla aktuálního vývoje v Bulharsku, vyšel ze stanoviska Podvýboru pro energetiku VHZD. Konstatuje, že ČR stávající předpisy plně implementovala a že je v jejím zájmu, aby tak co nejdříve učinily všechny členské státy. Harmonogram navržený Komisí ale považuje za příliš ambiciózní. Připomíná teze dlouhodobě hájené Senátem, že základem energetiky by měly být stabilní nízkoemisní zdroje jako je jaderná energetika, investice do energetické infrastruktury by měly mít přednost před investicemi do zdrojů výroby energie a výroba energie z obnovitelných zdrojů by neměla být výrazně zvýhodňována. Upozorňuje na rostoucího riziko ohrožení bezpečnosti provozu přenosové soustavy ČR prostřednictvím neplánovaných toků elektřiny ze sousedních zemí a na potřebu řešit otázky spojené s využitím národních přenosových soustav při transferu cizí elektrické energie, včetně případných kompenzací. V návaznosti na rozpravu k aktuálnímu vývoji v Bulharsku vyslovil VEU názor, že pro všechny členské státy je žádoucí stabilní a předvídatelné právní prostředí v oblasti vnitřního trhu s energiemi včetně striktního dodržování podmínek rovné hospodářské soutěže na celém území EU všemi národními regulátory bez potenciálně destabilizujících politických zásahů.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální agenda pro Evropu - digitalizace jako hnací síla evropského růstu (senátní tisk K 020/09)

Zpravodaj VEU: sen. J. Doubrava.

Sdělení Komise informuje o iniciativách, které by mohly být realizovány Unií a členskými státy, aby byl plně využit potenciál moderních komunikačních technologií. VEU ve svém usnesení poukázal na často nedostatečnou IT infrastrukturu zejména v nových členských státech, která by měla být zohledněna například v míře spolufinancování konkrétních projektů. Při budování digitálního jednotného trhu by se EU měla zasadit o co nejvyšší ochranu spotřebitelů, kybernetickou bezpečnost a ochranu citlivých informací. Rozprava se v této souvislosti dotkla i nedávných útoků na české internetové servery. Podle VEU je též třeba zohlednit, že pro řadu obyvatel EU není používání elektronických komunikačních prostředků zdaleka samozřejmostí, a proto je nutné při postupném přesouvání veřejných služeb na internet dbát na to, aby některé skupiny obyvatel nezůstaly od služeb veřejné správy odříznuty. Dokument bude dále projednán plénem Senátu.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Účelnost právních předpisů EU (senátní tisk K 018/09)

Zpravodaj VEU: sen. J. Táborský.

Sdělení prezentuje snahy Komise o efektivnější („inteligentní“) právní regulaci, která nebude přinášet zbytečnou administrativní zátěž. Jedná se o Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), Program pro snižování administrativní zátěže (ABR+) a další. VEU tuto problematiku dlouhodobě sleduje a iniciativy Komise podporuje. Ve svém usnesení však připomíná, že inteligentní regulaci je třeba vnímat nejen ve smyslu zkvalitnění právních předpisů, ale také jako snížení jejich objemu (deregulaci), a že toto snižování zátěže by se nemělo vztahovat pouze na podnikatelský sektor, ale též na občany. Také upozorňuje, že stále existují rezervy ve zpracovávání hodnocení dopadů legislativních návrhů Komise, jako například v případě balíčku návrhů na ustavení bankovní unie, ke kterým Komise hodnocení dopadů vůbec nevypracovala, přičemž včasné a kvalitní hodnocení dopadů připravované unijní legislativy je třeba považovat za zásadní, mimo jiné s ohledem na jejich využití v rámci předběžné kontroly evropského legislativního procesu vnitrostátními parlamenty. Dokument bude dále projednán plénem Senátu.

Návrh doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi (senátní tisk N 014/09)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření rámce pro kvalitu stáží - Druhá fáze konzultace se sociálními partnery na evropské úrovni podle článku 154 Smlouvy o fungování Evropské unie (senátní tisk K 015/09)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zapojení mladých lidí do zaměstnání (senátní tisk K 016/09)

Zpravodaj VEU: sen. A. Maštalíř.

V souladu s požadavky Evropské rady a Evropského parlamentu obsahuje balíček Komise k zaměstnanosti mládeže návrh doporučení, aby členské státy zavedly záruku pro mladé lidi spočívající v tom, že lidé do 25 let dostanou kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže nejpozději do čtyř měsíců poté, co odešli ze systému formálního vzdělávání nebo se stali nezaměstnanými. Uvádějí se postupy, jak tuto záruku uskutečnit, a navrhují se další podpůrná opatření proveditelná členskými státy a Komisí. Má se využít prostředků Evropského sociálního fondu a ostatních strukturálních fondů.

K balíčku dokumentů se za aktivní účasti 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové vedla velmi podrobná rozprava. Na základě dotazů zpravodaje VEU sen. A Maštalíře zmínili zástupci gestora související iniciativy existující nebo připravované na vnitrostátní úrovni, jako je podpora společensky účelných pracovních míst, odborné praxe pro mladé, podpora začínajících osob samostatně výdělečně činných, rekvalifikace do technických oborů aj. Debata se vedla též o flexibilních formách zaměstnávání. Místopředsedkyně Senátu mj. zmínila, že efektivní stáž vyžaduje i proškolení osob, které mají stážisty na starost. Sen. T. Grulich připomněl, že otázky zaměstnanosti jsou v kompetenci členských států, které musí samy přijmout rozhodnutí, jak problém nezaměstnanosti mladých řešit. Sen. M. Krejča a D. Zvěřinová kladli důraz na zodpovědnou volbu povolání, která bude odpovídat poptávce na trhu práce, sen. J. Táborský na skutečně efektivní využití prostředků z evropských fondů.

VEU následně přijal usnesení, v němž konstatuje, že mladí lidé patří mezi nejvíce postižené vleklou ekonomickou krizí, a varuje před dlouhodobými důsledky tohoto stavu, jako je ztráta pracovních návyků a demografický propad. Proto podporuje iniciativy EU i jednotlivých členských států na poli zlepšování uplatnitelnosti mladých lidí na trhu práce, jako jsou záruky pro mladé lidi, reformy systému vzdělávání a podpora vzdělávací mobility. K obsahu doporučení uvádí, že při nedostatečné poptávce po pracovních silách bude jeho provedení klást velké nároky především na veřejné rozpočty, a proto souhlasí s uvolněním prostředků z Evropského sociálního fondu na tuto agendu. Připomíná, že významnou roli při řešení otázky nezaměstnanosti mladých lidí hraje efektivní vzdělávací systém, který bude pružně reagovat na potřeby pracovního trhu a bude mladé lidi motivovat k zodpovědnému výběru profesní kvalifikace a následné kariérní dráhy. VEU též poukázal na skutečnost, že důsledky krize stejnou měrou dopadají i na další společenské skupiny (např. starší lidé nad 50 let, ženy po skončení rodičovské dovolené), které by si proto rovněž zasloužily náležitou pozornost v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Podpořil vznik rámce pro kvalitu stáží a praxí, neboť i neplacené stáže by měly mít důstojný průběh a vzdělávací náplň.

Dokumenty budou nyní projednány plénem Senátu.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012 (senátní tisk K 010/09)

Výbory dožádané o stanovisko: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (zpravodaj: sen. M. Vystrčil). Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Podvýbor pro energetiku; zpravodaj: sen. V. Vrecionová). Zpravodaj VEU: sen. J. Látka.

Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) vstupuje do třetí fáze svého fungování. Dlouhodobě se však potýká s přebytkem povolenek, které jsou v oběhu, což vede k výraznému poklesu ceny povolenek. Komise hodlá tento problém řešit jednorázovým odebráním určitého množství povolenek a jeho pozdějším vrácením do systému. Zároveň nabízí k úvaze některá dlouhodobá opatření, která by měla přispět ke stabilizaci celého systému. Dokument projednal VÚŽP a VHZD prostřednictvím svého Podvýboru pro energetiku. Oba výbory ve svých stanoviskách shodně konstatovaly, že největší světoví znečišťovatelé ovzduší skleníkovými plyny se doposud k nadnárodním opatřením, jejichž účelem je snížení emisí skleníkových plynů, reálně nepřipojili. Vzhledem k tomu, že celkový podíl EU na těchto emisích nepřevyšuje 13 %, a je tedy celkově nižší než úroveň znečištění, kterou každoročně jednotlivě produkují USA nebo Čína, doporučily výbory při vytyčování dalších cílů výrazně zohlednit zachování konkurenceschopnosti EU v globálním měřítku. Podvýbor pro energetiku nadto doporučil Evropské komisi zrušit nefunkční systém EU ETS a nahradit jej novým systémem (např. uhlíkovou daní). Doporučení VEU vychází ze stanovisek dožádaných výborů a připomíná též Senátem již vyslovené obavy z ohrožení konkurenceschopnosti EU při přijímání příliš ambiciózních závazků ke snižování emisí a význam podpory investic do vývoje nových technologií. Namísto odmítnutí systému EU ETS VEU navrhuje doporučit Komisi provedení důkladné analýzy jeho funkčnosti a efektivnosti a zahájení seriózní debaty o alternativních cestách vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů, k nimž se řadí i uhlíková daň. Dokument bude nyní projednán plénem Senátu.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (senátní tisk K 007/09)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o přezkumu evropské politiky pro řešení problému nedostatku vody a sucha (senátní tisk K 008/09)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) Plány povodí (senátní tisk K 009/09)

Výbory dožádané o stanovisko: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (zpravodaj: sen. J. Horník). Zpravodaj VEU: sen. M. Krejča.

Soubor dokumentů přináší analýzy a podněty Komise týkající se ochrany vodních zdrojů a zajištění přístupu k vodě v EU. Doporučení VEU vychází ze stanoviska VHZD, které však v dílčích bodech upravilo. Výsledné doporučení pro vyjádření pléna Senátu tak zdůrazňuje význam vodního hospodářství a formuluje některá doporučení. Především by se mělo zabráni nekoncepčnímu a destruktivnímu využívání podzemních zásob vody a měly by se maximálně zachovat přirozené podmínky v pramenných oblastech. Upozorňuje se též na rizika znečištění spojená například s těžbou břidlicového plynu štěpením hornin nebo masivním využitím zemědělských ploch pro pěstování energetických plodin určených pro výrobu biopaliv. VEU doporučuje vyzvat vládu, aby podala podrobnou informaci o využití dotací z evropských fondů pro zlepšování vodohospodářské infrastruktury a aby se na tuto oblast zaměřila při přípravě čerpání prostředků v období 2014–2020. Doporučení se dále zabývá i politikou poplatků za odběry vody, jíž byla věnována značná pozornost v rozpravě, a vyjadřuje se i ke Komisi, kterou vyzývá k informování členských států o osvědčených postupech, a k využití evropského programu pozorování země Copernicus (dříve GMES) při monitorování vod. Vítá též evropskou občanskou iniciativu „Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita“. Dokumenty bude nyní projednávat plénum Senátu.

Návrh společného dopisu členů evropských výborů parlamentů členských států EU k organizaci konference podle čl. 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (přijaté usnesení č. 80)

VEU se seznámil s výsledkem neformálního setkání členů evropských výborů vnitrostátních parlamentů, které se konalo dne 11. března 2013 v Kodani. Diskutovaly se na něm otázky postavení vnitrostátních parlamentů při prohlubování hospodářské integrace, možné reakce na překotný právní a institucionální vývoj v EU a možnosti jejich posílení tak, aby nebyly těmito procesy zbaveny reálné pravomoci, ale naopak se jich aktivně účastnily. Výstupem z jednání je dopis zabývající se dílčí otázkou, jíž je organizace konference podle čl. 13 fiskálního paktu, která by měla být fórem pro meziparlamentní spolupráci v této oblasti. Dopis je určen dubnové Konferenci předsedů parlamentů EU, která se bude zřízením uvedené konference zabývat. VEU se k této otázce již v minulosti vyjádřil svým 44. usnesením z 6. schůze VEU v 9. funkčním období. Společný dopis je s tezemi vyslovenými v tomto usnesení ve shodě, a proto VEU nyní pověřil svého místopředsedu sen. J. Táborského, aby se jako účastník setkání jménem výboru ke společnému dopisu připojil. V dopise se zejména uvádí, že konference by se měli účastnit zástupci parlamentů všech členských států EU (nikoli jen těch, které podepsaly fiskální pakt) a že Evropský parlament by měl být na konferenci zastoupen za stejných podmínek jako národní parlamenty, tj. jeho delegace by měla být stejně početná jako delegace každého národního parlamentu (tak je tomu i na konferenci COSAC). Konference podle čl. 13 fiskálního paktu by se měla konat na okraj konference COSAC, s využitím stávající infrastruktury, čímž se minimalizují dodatečné náklady a koncentruje předmět jednání. Dopis podepsali členové evropských výborů celkem šestnácti parlamentních komor států EU (obou komor Parlamentu ČR a dále dánského, irského, belgického, lucemburského, finského, švédského, estonského, lotyšského, litevského, maďarského, slovenského a slovinského parlamentu, rumunského Senátu a britské Sněmovny lordů).