P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

13. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

z  5. schůze, konané dne 18. března 2009

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 46)

Po odůvodnění zástupce předkladatele, náměstka ministryně zdravotnictví Bc. Marka Šnajdra, zpravodajské zprávě senátora Radka Sušila a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Radka Sušila.

Alena P a l e č k o v á   v. r.

předsedkyně výboru

Radek S u š i l v. r. Božena S e k a n i n o v á v. r.

zpravodaj výboru ověřovatelka výboru

Příloha k usnesení VZSP č. 13/2009

Pozměňovací návrhy

k návrhu  zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 46)

1.​ V čl. I úvodní větu zákona upravit takto:

„V § 5 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění zákona č. 171/2006 Sb., zákona č. 228/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 31/2008 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:“.

1.​ V čl. I v bodu 1 vypustit označení bodu 1 a slova „V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno k), které zní:“.

1.​ V čl. I bod 2 vypustit.