PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

7. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

113. USNESENÍ

z 21. schůze, konané dne 14. dubna 2010

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

senátní tisk č. 245

Po úvodním slově zástupce předkladatelů Václava Mencla, poslance Poslanecké sněmovny PČR, zpravodajské zprávě senátora Ivo Bárka a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

II.

u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Ivo Bárka;

III.

p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Pavel Eybert v. r.

místopředseda výboru

Ivo Bárek v. r.

zpravodaj výboru

Jan Horník v. r.

ověřovatel výboru