8. funkční období

327

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů

(Navazuje na sněmovní tisk č. 523

z 6. volebního období PS PČR)

Lhůta pro projednání Senátem

uplyne 2. května 2012

2012


ZÁKON

ze dne 2012,

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna rozpočtových pravidel

Čl. I

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 372/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 465/2011 Sb., se mění takto:

1.​ V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce. Žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahuje

a)​ údaje podle odstavce 4 písm. a) a b),

b)​ požadovanou částku,

c)​ účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,

d)​ lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo, a

e)​ je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci

1.​ osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2.​ osob s podílem v této právnické osobě,

3.​ osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,

4.​ osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.“.

Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 4 až 14.

2.​ V § 14 odst. 4 úvodní části ustanovení se věta první zrušuje.

3.​ V § 14 odst. 4 písm. a) se za slovo „jméno,“ vkládají slova „popřípadě jména,“ a za slova „rodné číslo“ se vkládají slova „ , bylo-li přiděleno,“.

4.​ V § 14 odst. 5 až 7 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

5.​ V § 14 odst. 10 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a slova „odstavec 8“ se nahrazují slovy „odstavec 9“.

6.​ V části první hlavě III nadpis dílu 5 zní: „Poskytování a zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích“.

7.​ Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně poznámek pod čarou č. 36 až 40 zní:

㤠18a

(1)​ Poskytovatel předává ministerstvu veškeré dokumenty a údaje, s výjimkami uvedenými v odstavci 2, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a kterými se při rozhodování o nich řídí, a to bez ohledu na to, jaké osoby jsou jejich původci. Poskytovatel je povinen zajistit úplnost dokumentů a údajů určených ke zveřejnění, jakož i vyloučení dokumentů a údajů podle odstavce 2, a předat je ministerstvu v elektronické podobě ve formátu, který stanoví ministerstvo sdělením ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo je zveřejňuje na svých internetových stránkách.

(1)​ Ze zveřejnění podle odstavce 1 jsou vyloučeny

a)​ dokumenty a údaje týkající se dotací poskytovaných jako podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací36),

b)​ dokumenty a údaje, jejichž zveřejněním by bylo porušeno právo jejich autora rozhodnout o jejich zveřejnění nebo právo užít autorské dílo37),

c)​ dokumenty a údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie38),

d)​ utajované informace39),

e)​ citlivé údaje40),

f)​ dokumenty a údaje týkající se poskytování dotací fyzickým osobám a organizacím v zemích s nedemokratickou formou vlády.

(2)​ Vychází-li poskytovatel při rozhodování o dotacích a návratných finančních výpomocích z údajů, které jejich původce podává ústně, musí zajistit jejich záznam tak, aby mohly být zveřejněny na internetových stránkách.

(3)​ Dokumenty a údaje se zveřejňují tak, aby bylo zřejmé, kdo je kdy komu předložil a v jaké souvislosti. Informaci o tom předá ministerstvu poskytovatel. Opakující se dokumenty a údaje se zveřejňovat nemusejí, ale stačí uvést na ně odkaz. To platí i pro dokumenty a údaje zveřejněné na internetových stránkách někým jiným než poskytovatelem.

(4)​ Dokumenty a údaje podle odstavce 1 předá ministerstvu poskytovatel bez zbytečného odkladu poté, kdy vznikly nebo kdy je obdržel. Ministerstvo je zveřejní bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Je-li stanoven termín pro přijímání určitých dotací, zveřejní ministerstvo žádosti o dotace nejdříve v den následující po uplynutí stanoveného termínu a nejpozději desátý den po uplynutí termínu. K tomu poskytovatel předá ministerstvu potřebné informace. Ministerstvo správnost ani úplnost dokumentů a údajů, které od poskytovatele převzalo ke zveřejnění, neprověřuje.

(5)​ Zveřejnění dokumentů a údajů týkajících se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na internetových stránkách trvá po dobu alespoň 10 let, a to bez ohledu na skutečnosti, které nastaly po jejich zveřejnění.

____________________

36) § 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

37) § 11 odst. 1 a § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.

38) Čl. 37 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

39) § 2 písm. a) a § 21 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

40) § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb.“.

8.​ V § 36 odst. 5 se slova „3 až 5 a 10“ nahrazují slovy „4 až 6 a 11“.

9.​ V § 44 odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

10.​  V § 44a odst. 4 písm. a) se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 6“.

11.​ V § 44a odst. 4 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

12.​ V § 44a odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Podle § 18a zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovatel nepostupuje, jestliže mu žádosti o dotace nebo návratné finanční výpomoci došly před tímto dnem nebo jestliže, jde-li o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované bez žádosti, začal před tímto dnem činit úkony k jejich poskytnutí.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. III

V § 28 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 465/2011 Sb., se slovo „a“ nahrazuje slovem „až“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.