SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

234. USNESENÍ

z 30. schůze konané dne 23. srpna 2016

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Senátní tisk č. 310

Po úvodním slově zástupce navrhovatele Ing. Petra Rafaje, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, po zpravodajské zprávě senátora Karla Kratochvíleho a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Karla Kratochvíleho;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Karel Kratochvíle v.r. senátor Jiří Hlavatý v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru