Projednávání agendy EU v Senátu

únor 2014

Tento měsíc se konala pouze schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie. Na jejím pořadu byly především některé pravidelné dokumenty vztahující se k nadcházejícímu roku – pracovní program Komise, který uvádí, jaké legislativní a nelegislativní dokumenty hodlá Komise letos předložit, a roční analýzu růstu, která zahajuje další cyklus evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik členských států.

Členové Senátu na začátku roku rovněž přijali dva členy Komise – Connie Hedegaard, komisařku pro změny klimatu, která představila nový balíček klimatické politiky do roku 2030, jenž bude Senátem v nejbližší době projednáván, a Štefana Füleho, komisaře pro rozšíření a politiku sousedství, s nímž diskutovali zejména o dění na Ukrajině.

24. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 9. funkčním období
5. 2. 2014

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (senátní tisk N 102/09)

Zpravodaj VEU: sen. D. Zvěřinová.

Návrh ukládá členským státům povinnost přijmout opatření ke snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek s tím, že si v tomto směru členské státy budou moci stanovit své vlastní vnitrostátní cíle a zvolit si opatření k jejich dosažení. Může se jednat i o daně, poplatky či omezení při uvádění těchto tašek na trh. Výbor pro záležitosti EU („VEU“) ve svém usnesení návrh podpořil. Za správné označil, že návrh směrnice v souladu se zásadou proporcionality ponechává jednotlivým členským státům prostor k volbě nástrojů a opatření pro regulaci spotřeby a nestanoví jednotný numerický cíl. VEU zastává názor, že by používání lehkých plastových tašek nemělo být zcela zakázáno a regulace by měla spíše vést k tomu, aby byla spotřebiteli ve větším rozsahu nabízena alternativa (z ekologicky šetrnějších materiálů). V souladu s pozicí vlády VEU požaduje, aby se směrnice nevztahovala na malé sáčky využívané v potravinářství pro balení pečiva, ovoce a zeleniny, lahůdkového zboží či masných výrobků při nákupu, neboť tyto sáčky mají především hygienickou úlohu a nelze je vždy nahradit alternativou plnící tuto funkci stejně dobře. Dokument bude nyní projednán plénem Senátu.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2014 (senátní tisk K 101/09)

Zpravodaj VEU: sen. M. Krejča.

Pracovní program Komise obsahuje souhrn jejích plánovaných legislativních a nelegislativních iniciativ. Národním parlamentům slouží především jako obecná informace, podle které mohou plánovat svou činnost. VEU při projednání pracovního programu tradičně přijímá usnesení, v němž avizuje, které iniciativy považuje za hodné zvláštního zřetele, a to i s ohledem na kontrolu dodržování zásady subsidiarity. Své usnesení následně pro informaci předává parlamentům ostatních členských států. Nejinak tomu bylo tentokrát. Prim budou hrát otázky energetiky a životního prostředí (rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030, rámec pro bezpečnou těžbu nekonvenčních uhlovodíkům ochrana ovzduší). Očekává se také reforma Úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Obecně však lze v roce 2014 očekávat utlumení legislativní aktivity, neboť proběhnou volby do Evropského parlamentu a jmenování nové Komise. VEU vzal dokument na vědomí s tím, že vymezil, kterým iniciativám hodlá v novém roce věnovat hlavní pozornost. Projednávání dokumentu Senátem tím skončilo.

Sdělení Komise Roční analýza růstu 2014 (senátní tisk K 103/09)

Zpravodaj VEU: sen. D. Zvěřinová.

Roční analýza růstu obsahuje doporučení pro hospodářsko-politické priority EU v roce 2014 a zahajuje již čtvrtý evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik členských států. Komise identifikuje pět klíčových oblastí, které jsou stejné jako loni: fiskální konsolidace, zdravé bankovnictví, zvyšování konkurenceschopnosti, řešení nezaměstnanosti a modernizace veřejné správy. Letos projednal roční analýzu růstu z výborů pouze VEU. Ve svém doporučení konstatuje, že priority jsou určeny správně a že vláda by měla při přípravě aktualizace konvergenčního programu a národního programu reforem náležitě zohlednit podněty obsažené v Roční analýze růstu, jakož i v loňských specifických doporučeních Rady. Výbor připomněl usnesení Senátu k návrhům těchto doporučení. V souladu s ním nadále považuje za žádoucí, aby vláda zohlednila unijní doporučení zmenšovat rozdíly v daňovém zacházení se zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými, lépe vynucovat dodržování daňových předpisů, zamezit daňovým únikům, předcházet daňovým podvodům a přijmout takový služební zákon, který by zajistil stabilní, výkonné a profesionální služby státní správy. Senát by však zároveň měl konstatovat, že má nadále výhrady k doporučení požadujícímu rychlejší zvyšování věku odchodu do důchodu a zrušení předdůchodů, neboť je přesvědčen, že základem dlouhodobé udržitelnosti systému veřejných financí s ohledem na stárnutí populace nemůže být jenom neustálé navyšování věkové hranice pro odchod do důchodu; důraz musí být naopak kladen na stimulaci růstu produktivity práce a vysoké úrovně zaměstnanosti. Nesouhlasí rovněž s doporučovaným přesunem daňové zátěže směrem od zdanění práce ke zdanění spotřeby, neboť neustálé zvyšování DPH či spotřebních daní má dopad na stabilitu daňového systému a v důsledku toho i na občany. Závěrem VEU konstatuje, že se v návaznosti na Roční analýzu růstu hodlá dále v kontextu evropského semestru věnovat aktualizaci Konvergenčního programu ČR a Národního programu reforem a poté doporučením Rady vycházejícím z vyhodnocení těchto dvou dokumentů Evropskou komisí. Dokument bude nyní projednán na plenární schůzi Senátu.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Obnovení důvěry v toky dat mezi EU-USA (senátní tisk K 105/09)

Zpravodaj VEU: sen. M. Krejča.

Komise sdělením reaguje na nedávné odposlechy a zjištění, že americké zpravodajské služby shromažďují množství citlivých dat evropských občanů, podniků či politických představitelů. Dokument má však mnohem širší záběr. Věnuje se několika klíčovým oblastem ochrany datových toků, včetně předávání osobních údajů podnikateli pro komerční účely. VEU ve svém doporučení zdůrazňuje význam transatlantického partnerství a vzájemné spolupráce založené na oboustranné důvěře. Vnímá, že otázka ochrany osobních údajů je považována za závažnou a citlivou oblast, a proto podporuje spolupráci mezi EU a USA v oblasti ochrany osobních údajů – úprava podmínek sběru, zpracování, předávání a využívání osobních údajů je nezbytnou zárukou základního práva na ochranu před zneužíváním osobních údajů a před zásahy do soukromí, předávání osobních údajů je nevyhnutelnou součástí obchodní výměny a zaručení jejich ochrany je důležitým prvkem spolupráce v oblasti vymáhání práva, a to i v kontextu národní bezpečnosti. VEU souhlasí s názorem Komise, že masové sledování soukromé komunikace občanů EU, podniků a politických představitelů evropských států ze strany zpravodajských služeb USA je nepřijatelné. Proto v souladu s přijatým sdělením podporuje kroky a opatření směřující k odstranění takovýchto praktik a obnovení a zachování vzájemné důvěry v datové toky mezi EU a USA. Dále se usnesení vyjadřuje ke konkrétním otázkám jednání mezi EU a USA. Dokument bude nyní projednán na plenární schůzi Senátu.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod (senátní tisk č. 209)

Zpravodaj VEU: sen. M. Krejča.

Tento návrh je založen na tzv. doložce flexibility, která umožňuje Evropské unii přijímat opatření k dosažení jejích cílů i v případě, že jí k tomu nebyla svěřena výslovná kompetence. Rada EU zde rozhoduje jednomyslně. Aby však mohl člen české vlády na Radě hlasovat pro přijetí návrhu, musí k tomu podle jednacích řádů obou komor Parlamentu získat předchozí souhlas Poslanecké sněmovny i Senátu. Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o čistě technickou úpravu (ruší se již proběhlý program, který od roku 2014 probíhá v jiném právním rámci) u níž nelze očekávat, že by ještě byla v rámci legislativního procesu jakkoli měněna, doporučil VEU plénu Senátu, aby s přijetím tohoto nařízení vyslovilo předchozí souhlas.