SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

248.

USNESENÍ SENÁTU

ze 13. schůze, konané dne 22. října 2015

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 127/

Senát

I.​ vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, uvedeného v příloze tohoto usnesení;

II. pověřuje senátory Ivo Valentu a Radko Martínka odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Zuzana Baudyšová v. r.

ověřovatelka Senátu


Příloha k usnesení č. 248

Pozměňovací návrh

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů

V čl. I bodu 36 v § 8 odstavec 2 upravit takto:

„(2) Cestovní kancelář a pojišťovna jsou v případě sjednání pojištění povinny sjednat toto pojištění v rozsahu § 6 tak, aby sjednaný limit pojistného plnění činil minimálně 30% ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů nebo v případě, že tyto tržby mají být nižší než tržby v předchozím roce, minimálně 30% těchto tržeb v předchozím roce. Cestovní kancelář je povinna udržovat v průběhu trvání pojištění limit pojistného plnění v takové výši, aby
v případě pojistné události byly uspokojeny veškeré nároky zákazníků podle § 6. Pojišťovna je povinna uspokojit nároky zákazníků vyplývající z § 6 až do výše sjednaného limitu pojistného plnění.“.