ZÁKON

ze dne ................. 2020,


kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I


Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 341/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 113/2020 Sb. a zákona č. 117/2020 Sb., se mění takto:1. Za § 9d se vkládá nový § 10, který včetně nadpisu zní:


㤠10

Online zprostředkování


(1) Kdo zprostředkuje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontakt poskytovatele služeb cestovního ruchu se zákazníkem za účelem uzavření smlouvy o službě cestovního ruchu podle § 1a, je povinen sdělit obecnímu živnostenskému úřadu do 30 dnů od doručení jeho výzvy

a)    počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,

b)    celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,

c)    adresu místa, na které jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a

d)    označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu, a to

1.    u fyzické osoby její jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště,

2.    u podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo osoby,

3.    u právnické osoby její obchodní firmu nebo název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, a

4.    další kontaktní údaje osob uvedených v bodech 1 až 3, pokud jsou zprostředkovateli známy.


(2) Obecní živnostenský úřad může předat jinému orgánu vykonávajícímu veřejnou moc na základě jeho žádosti údaje získané podle odstavce 1.“.2. V § 10b se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:


„(9) Zprostředkovatel podle § 10 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že živnostenskému úřadu na výzvu a ve stanovené lhůtě nesdělí údaje podle § 10 odst. 1.“.


Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.3. V § 10b odst. 10 písm. b) se slova „nebo 6“ nahrazují slovy „ , 6 nebo 9“.4. V § 10b se doplňuje odstavec 11, který zní:


„(11) Za přestupek podle odstavce 9 lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.Čl. II

Technická notifikace


Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.Čl. III

Účinnost


Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.