12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

POZVÁNKA NA 7. SCHŮZI

V úterý 16. dubna 2019 od 10:00 hodin v Černínském salonku Kolovratského paláce

ČAS

PROGRAM

10:00 hod.

Zahájení a schválení programu schůze

10:05 hod.

Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU

10:10 hod.

Senátní tisk č. 55

Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. – 22. března 2019

Přizván: Úřad vlády

Zpravodaj: senátor Václav Hampl

Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady podle čl. 50, které se koná dne 10. dubna 2019

Přizván: Úřad vlády

Zpravodaj: senátor Václav Hampl

Informace vlády ČR o programu jednání neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád, které se koná dne 9. května 2019 v Sibiu

Přizván: Úřad vlády

Zpravodaj: senátor Václav Hampl

11:00 hod.

Senátní tisk č. K 017/12

Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2019 Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011

Přizván: Úřad vlády

Zastoupení Evropské komise

Zpravodaj: senátor Mikuláš Bek

11:20 hod.

Informace o přípravě Národního programu reforem ČR pro rok 2019

Přizván: Úřad vlády

Zpravodaj: senátor Mikuláš Bek

11:40 hod.

Informace o přípravě Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2020 až 2022 a Konvergenčního programu ČR pro rok 2019

Přizván: Ministerstvo financí

Zpravodaj: senátor Mikuláš Bek

12:00 hod.

Senátní tisk č. 48

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2018

Přizván: Ministerstvo spravedlnosti

Zpravodaj: senátor Václav Hampl

12:20 hod.

Senátní tisk č. K 012/12

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory v Evropské unii

Přizván: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

12:40 hod.

Senátní tisk č. K 013/12

Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030

Přizván: Ministerstvo životního prostředí

Zpravodajka: senátorka Hana Žáková

Poté

Sdělení předsedy výboru, různé

Stanovení termínu a pořadu příští schůze

Václav Hampl v.r.

předseda výboru