SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

261. USNESENÍ

z 33. schůze konané dne 20. října 2014

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 344

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Radka Urbana, zástupce náměstka ministra financí ČR Martina Prose, viceguvernéra České národní banky Vladimíra Tomšíka, po zpravodajské zprávě senátorky Veroniky Vrecionové a po rozpravě

VÝBOR

I.​ doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátorku Veroniku Vrecionovou;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátorka Veronika Vrecionová v.r. senátor Karel Korytář v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 261/2014

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 344)

1.​ V čl. I bodu 7 v § 8 odst. 2 a 3 částku „5 000 000 000 Kč“ nahradit částkou „4 000 000 000 Kč“.

2.​ V čl. I bodu 10 v § 28g odst. 4 a 5 částku „5 000 000 000 Kč“ nahradit částkou „4 000 000 000 Kč“.

3.​ V čl. II v bodu 5 slova „1. července 2015“ nahradit slovy „1. ledna 2018“, slova „1. červencem 2015“ nahradit slovy „1. lednem 2018“ a slova „1. ledna 2018“ nahradit slovy „1. ledna 2020“.

4.​ V čl. II za bod 5 doplnit bod 6, který zní:

„6. Pokud bilanční suma družstevní záložny nebo souhrnná bilanční suma družstevních záložen, které jsou ovládány stejnou osobou nebo osobami jednajícími ve shodě, k 1. lednu 2015 nepřekračuje 4 000 000 000 Kč, nesmí bilanční suma družstevní záložny nebo souhrnná bilanční suma družstevních záložen, které jsou ovládány stejnou osobou nebo osobami jednajícími ve shodě překročit 4 000 000 000 Kč v období od 1. ledna 2015 do 1. ledna 2018.“.

5.​ V čl. III slova „bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2015, a ustanovení čl. I bodů 2, 3, 7 a 10“ nahradit slovy „bodů 1, 2, 3, 7 a 10“.