I.

Návrh usnesení

Senát Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci, jejíž nedílnou součástí je Provozní dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci.


II.

P Ř E D K L Á D A C Í Z P R Á V A P R O P A R L A M E N T

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Mezinárodní telekomunikační družicová organizace (zkratka “INTELSAT”) vznikla v roce 1963 na základě dohody 11 států. V současné době má 144 členů a jejím cílem je vybudovat a provozovat soustavu telekomunikačních družic poskytující přenosovou kapacitu pro mezinárodní veřejné telekomunikační služby (přenos telefonních hovorů, dat, televizních a rozhlasových programů aj.). Dva základní smluvní dokumenty této organizace  -   Dohoda o  Mezinárodní telekomunikační družicové organizaciINTELSAT“ (dále jen Dohoda) a Provozní dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci “INTELSAT“ (dále jen Provozní dohoda) vstoupily v  platnost 12. 2. 1973. Sídlem Organizace je Washington, D.C.

Vzhledem ke změnám v telekomunikačním průmyslu a současným obtížím pro takto organizovanou společnost se Mezinárodní telekomunikační družicová organizace INTELSAT transformovala do soukromé společnosti. Na XXV. zasedání Shromáždění stran 13.-17. listopadu 2000 přijalo Shromáždění stran klíčové rozhodnutí /major decision/ restrukturalizovat INTELSAT vytvořením jednak:

-soukromo-právní společnosti Intelsat, Ltd.

-mezivládní telekomunikační družicové organizace ITSO.

Nově vznikl výkonný orgán ITSO (International Telecommunication Satellite Organization). Vytvořený orgán ITSO je nástupcem původní mezivládní organizace ITELSAT.

Hlavní zásady vyplývající ze změněného znění Dohody ( s dodatky schválenými 25. Shromážděním stran 13.-17. listopadu 2000 a 31. schůzí signatářů 9.-10. listopadu 2000) jsou:

Hlavním účelem ITSO je zajistit, aby Společnost poskytovala na obchodní bázi mezinárodní veřejné telekomunikační služby, aby se zajistilo provádění Základních zásad.

Základní zásady jsou:

*​ udržování globálního propojení a globálního pokrytí;

*​ poskytovat služby svým zákazníkům s životně důležitým propojením;

*​ poskytovat nediskriminační přístup k systému Společnosti.

ITSO podnikne veškeré potřebné akce k dohledu nad prováděním Základních zásad, zvláště zásady nediskriminačního přístupu k systému Společnosti pro stávající a budoucí telekomunikační služby nabízené Společností, až bude k dispozici kapacita kosmického segmentu na komerční bázi.

ITSO bude mít právní subjektivitu. Bude mít plnou způsobilost potřebnou k provádění svých funkcí a k dosažení svých účelů, včetně způsobilosti k:

*​ uzavírání dohod se státy nebo mezinárodními organizacemi;

*​ uzavírání kontraktů;

*​ získávání a prodeji majetku a vystupování jako strana při soudních řízeních.

ITSO bude mít následující orgány:

*​ Shromáždění stran; a

*​ výkonný orgán, řízený generálním ředitelem odpovědným Shromáždění stran.

Shromáždění stran bude složeno ze všech Stran a bude základním orgánem ITSO.

Shromáždění stran zváží obecnou strategii a dlouhodobé cíle ITSO a zvláště zajistí, aby Společnost poskytovala na komerční bázi mezinárodní veřejné telekomunikační služby a provádění Základních zásad.

Výkonný orgán bude řízen generálním ředitelem, který bude přímo odpovídat Shromáždění stran. Generální ředitel bude hlavním výkonným a právním zástupcem ITSO.

Ústředí ITSO bude i nadále ve Washingtonu, D.C., pokud Shromáždění stran neurčí jinak. Vláda Spojených států amerických bude depozitářem této Dohody.

Podle článku XIII písm. (b) musí všechny Strany Dohody osvobodit ITSO a její majetek od veškerého přímého zdanění příjmů, dalšího majetku a celních poplatků. Podle písm. (c) téhož článku udělí Strany funkcionářům a některým kategoriím zaměstnanců ITSO patřičné výsady, výjimky a imunity, a to zejména imunitu z právního řízení s ohledem na činy nebo slova při výkonu jejich funkcí. Proto musí být tato Dohoda považována za mezinárodní smlouvu prezidentské kategorie. Jedná se totiž o závazek, který jde nad rámec zákonu České republiky v oblasti vynětí určitých osob z jurisdikce ČR.

Příloha A této Dohody obsahuje Ustanovení o postupech týkající se urovnání sporů. Toto Ustanovení řeší všechny pokyny pro řešení sporů – zejména možné účastníky sporu v rozhodčím řízení, obsah dokumentu navrhovatele, postup a podmínky sestavení rozhodčího soudu, průběh řízení a postup soudu.

Nedílnou součástí této Dohody je Provozní dohoda, ve které jediný dodatek zahrnuje článek 23 (vstup v platnost) Provozní dohody, všechna ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

Po vyslovení souhlasu vládou se Dohoda předkládá Parlamentu České republiky a následně po jeho schválení bude předložena prezidentovi k ratifikaci. Po její ratifikaci prezidentem bude u Depozitáře uložena listina o přijetí.

Provádění závazků vyplývajících z Dohody bude zajišťovat věcně příslušný gestor, jímž je od 1. 1. 2003 Ministerstvo informatiky.

Sjednaná Dohoda nemá žádný dopad na navýšení státního rozpočtu a není v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.


Tato Dohoda (ve znění dodatků schválených 25. Shromážděním stran a 31. schůzí signatářů) vstoupí v platnost, podle článku XV, až depozitář obdrží oznámení o schválení, přijetí nebo ratifikaci od dvou třetin států, které byly Stranami k datu, kdy byla Dohoda s dodatky schválena Shromážděním stran. Do současné doby tak učinilo 84 Států z 96 potřebných pro vstup Dohody v platnost. Proto je nutné urychlené projednání a přijetí nového textu Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci ITSO za Českou republiku.

V Praze dne 8. října 2003

Předseda vlády


III.

DODATKY K DOHODĚ O MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ DRUŽICOVÉ ORGANIZACI „INTELSAT“

A

DODATEK K ČLÁNKU 23 PROVOZNÍ DOHODY O MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ DRUŽICOVÉ ORGANIZACI „INTELSAT“


DODATKY K DOHODĚ O MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ DRUŽICOVÉ ORGANIZACI „INTELSAT“

V názvu Dohody se vypouští slovo „INTELSAT“.

Preambule

Preambule se pozměňuje takto –

odstavce 3 až 7 začínající „ S ohledem na to, že“ a končící „Družicový systém“ jsou nahrazeny následovně:

počítajíce s tím, že Mezinárodní telekomunikační družicová organizace založila, v souladu se svým původním záměrem, globální družicový systém pro poskytování telekomunikačních služeb všem oblastem světa, což přispělo světovému míru a porozumění,

majíce na zřeteli, že 24. Shromáždění stran Mezinárodní telekomunikační družicové organizace rozhodlo o restrukturalizaci a privatizaci založením soukromé společnosti, nad kterou bude dohlížet mezivládní telekomunikační družicová organizace ITSO,

uznávajíce, že zvýšená konkurence v poskytování telekomunikačních služeb přinutila Mezinárodní telekomunikační družicovou organizaci k převedení jejího kosmického systému na Společnost, definovanou v článku I (d) této Dohody, aby kosmický systém mohl být i nadále provozován komerčním, životaschopným způsobem,

majíce v úmyslu, že Společnost bude plnit Základní zásady uvedené v článku III této Dohody a bude poskytovat, na obchodní bázi, kosmický segment požadovaný pro mezinárodní veřejné telekomunikační služby s vysokou jakostí a spolehlivostí,

stanovíce, že je zapotřebí mezinárodní dozorové organizace, jejíž Stranou se může stát jakýkoliv člen Organizace spojených národů nebo Mezinárodní telekomunikační unie, aby se zajistilo, že Společnost bude plnit Základní zásady průběžně,

Článek I

Článek I (Definice) se pozměňuje takto –

v odstavci (a) se vypouští slovo „Příloh“ a nahrazuje se slovem „Přílohy“, po nově vloženém slovu „Přílohy“ se vkládá „a jakýchkoli dodatků k této Dohodě,“ a vypouští se slovo „INTELSAT“;

text odstavce (b) se vypouští a na jeho místo je přemístěn odstavec (h);

odstavec (j) je přemístěn na místo odstavce (c);

po odstavci (c) se vkládá nová definice označená jako odstavec (d);

(d) „Společnost“ znamená soukromý právní subjekt nebo subjekty založené podle zákonů jednoho nebo více států, na něž byla Mezinárodní telekomunikační družicová organizace převedena, a zahrnuje jejich právní nástupce;

text odstavce (e) se vypouští a je nahrazen novou definicí:

„na obchodní bázi“ znamená v souladu s obvyklou komerční praxí v telekomunikačním průmyslu;

odstavec (f) je přemístěn na místo odstavce (p) a po slově „nebo“ se vkládá slovo „byla“;

odstavec (k) je přemístěn na místo odstavce (f), slovo „INTELSAT“ se nahrazuje slovem „Společnosti“;

text odstavce (g) se vypouští a na jeho místo je přemístěn odstavec (c);

po odstavci (g) se vkládá nová definice:

(h) „závazek tísňového propojení (LCO)“ znamená závazek, který převzala Společnost podle definice v LCO smlouvě, o poskytování průběžných telekomunikačních služeb zákazníkovi LCO;

text odstavce (i) se vypouští a nahrazuje textem odstavce (d);

následující nové definice jsou vloženy za odstavec (i) a označené jako odstavce (j) a (k):

(j) „Dohoda o veřejných službách“ znamená právně závaznou listinu, podle níž ITSO zajišťuje, že se Společnost řídí Základními zásadami;

(k) „Základní zásady“ znamenají zásady uvedené v článku III;

text odstavce (l) se vypouští a na jeho místě jsou vloženy tyto nové definice:

„společné dědictví“ znamená přidělení frekvencí spojené s pozicemi na oběžné dráze v procesu nejnovější publikace, koordinace nebo registrované ve prospěch Stran u Mezinárodní telekomunikační unie („ITU“) podle ustanovení uvedených v Radiokomunikačním řádu ITU, které jsou převedeny na Stranu nebo Strany podle článku XII;

na konci odstavce (m) se vypouští „a“, odstavec (m) je přemístěn na místo odstavce (q) a následující definice se vkládá jako text nového odstavce (m):

(m) „globální pokrytí“ znamená maximální zeměpisné pokrytí země směrem k nejsevernějším a nejjižnějším rovnoběžkám, jež jsou viditelné z družic umístěných na geostacionárních orbitálních pozicích;

text odstavce (n) se vypouští a je nahrazen následujícím textem:

„globální propojitelnost“ znamená možnosti propojení dostupné pro zákazníky Společnosti prostřednictvím globálního propojení, které Společnost poskytuje za účelem umožnění komunikace uvnitř a mezi pěti regiony Mezinárodní telekomunikační unie definovaných Konferencí vládních zmocněnců ITU, konanou v Montreaux v roce 1965;

po odstavci (n) je přidána nová definice označená jako odstavec (o):

(o) „nediskriminační přístup“ znamená spravedlivou a rovnou příležitost přístupu k systému Společnosti;

po odstavci (q) se vkládají nové definice a jsou označeny jako odstavce (r) a (s):

(r) „LCO zákazníci“ znamená všechny zákazníky s kvalifikací pro vstup a uzavírání smluv; a

(s) „správa“ znamená jakékoli ministerstvo nebo vládní orgán odpovědný za dodržování závazků vyplývajících z Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie a jejích administrativních předpisů.

Článek II

Článek II se pozměňuje takto –

v názvu se vypouští slovo „INTELSAT“ a nahrazuje se slovem „ITSO“;

celý text článku II se vypouští a nahrazuje se textem:

Strany, s plným zřetelem na zásady vytyčené v preambuli této Dohody, zakládají Mezinárodní telekomunikační družicovou organizaci, dále označovanou jako „ITSO“.

Článek III

Článek III se pozměňuje takto –

jeho název se mění na „Hlavní účel a zásady ITSO“;

vypouští se odstavec (a);

vypouští se označení „(b)“ v odstavci (b); přidává se „Pro účely aplikace článku III“; pododstavec (b)(i) je přemístěn na místo odstavce (a) a pododstavec (b)(ii) je přemístěn na místo odstavce (b); v novém znění odstavce (b) se vypouští „zasedání Signatářů se zřetelem k  doporučení předloženému Správní radou, dalo příslušný souhlas předem“ a nahrazuje se slovy:“udělení patřičného schválení“; původní odstavec (b) v novém znění se přemísťuje do článku IV;

vypouští se celý zbývající text článku III a nahrazuje se následujícím textem:

(a)​ Majíce na zřeteli založení Společnosti, je hlavním účelem ITSO zajistit prostřednictvím Dohody o veřejných službách, aby Společnost poskytovala na obchodní bázi mezinárodní veřejné telekomunikační služby, aby se zajistilo provádění základních zásad.

(b)​ Základní zásady jsou:

(i)​ udržování globálního propojení a globálního pokrytí;

(ii)​ poskytovat služby svým zákazníkům s tísňovým spojením;

(iii)​ poskytovat nediskriminační přístup k systému Společnosti.

Článek IV

Článek IV se pozměňuje takto –

název se mění na „Pokryté domácí veřejné telekomunikační služby“;

v odstavci (a) se vypouští slovo „INTELSAT“ a nahrazuje se slovem „ITSO“;

celý text článku IV (Právní subjektivita) se v novém znění přemísťuje na místo článku VI kromě původního odstavce (b) článku III, jak upraveno výše, který se vkládá jako nový text do článku IV.

Článek V

Článek V se pozměňuje takto –

název se mění na „Dozor“;

vypouští se stávající text článku V a nahrazuje se následujícím textem:

ITSO podnikne veškeré potřebné akce, včetně uzavření Dohody o veřejných službách, k dohledu nad prováděním Základních zásad Společnosti, zvláště zásady nediskriminačního přístupu k systému Společnosti pro stávající a budoucí telekomunikační služby nabízené Společností, až bude k dispozici kapacita kosmického segmentu na komerční bázi.

Článek VI

Článek VI se pozměňuje takto –

v názvu se vypouští slovo „INTELSAT“ a nahrazuje se slovem „ITSO“;

je přemístěn jako článek VIII;

nový článek VIII se mění takto:

ITSO bude mít následující orgány:

(a)​ Shromáždění stran; a

(b)​ výkonný orgán, řízený generálním ředitelem odpovědným Shromáždění stran.

Článek VII

Článek VII se pozměňuje takto –

text článku VII je přemístěn do článku IX;

název článku VII se mění na „Finanční zásady“;

do článku VII se vkládá tento nový text:

(a)​ ITSO bude financována po období dvanácti let, jak je uvedeno v článku XXI, ponecháním si určitého finančního majetku v době převodu kosmického systému ITSO do Společnosti.

(b)​ V případě, že po uplynutí dvanácti let bude ITSO pokračovat ve své činnosti, ITSO získá financování prostřednictvím Dohody o veřejných službách.

Článek VIII

Článek VIII (Zasedání signatářů) se pozměňuje takto –

název a celý text původního článku VIII se vypouští a nahrazuje se upraveným textem a novým názvem článku VI, jak uvedeno výše.

Článek IX

Článek IX se pozměňuje takto –

vypouští se celý text původního článku IX;

název článku IX se mění na „Shromáždění stran“;

text původního článku VII (Shromáždění stran), nově označený výše jako článek IX se upravuje takto:

v odstavci (a) se vypouští slovo „INTELSAT“ a nahrazuje se slovem „ITSO“;

odstavce (b) až (e) se vypouští a nahrazují takto:

(b) Shromáždění stran posoudí obecnou strategii a dlouhodobé cíle ITSO.

(c)​ Shromáždění stran posoudí záležitosti, které jsou v popředí zájmu Stran jakožto suverénních států, a zvláště zajistí, aby Společnost poskytovala na komerční bázi mezinárodní veřejné telekomunikační služby, aby:

(i)​ udržovala globální propojení a globální pokrytí;

(ii)​ poskytovala služby zákazníkům s tísňovým propojením; a

(iii)​ poskytovala nediskriminační přístup k systému Společnosti.

(d)​ Shromáždění stran bude mít následující funkce a pravomoci:

(i)​ řídit výkonný orgán ITSO jak uzná za vhodné, zvláště pokud jde o posuzování činností výkonného výboru, které mají přímý vztah k Základním zásadám;

(ii)​ zvažovat a rozhodovat o návrzích na doplnění této Dohody v souladu s článkem XV této Dohody;

(iii)​ jmenovat a odvolávat generálního ředitele v souladu s článkem X;

(iv)​ zvažovat a rozhodovat o zprávách předkládaných generálním ředitelem, které se týkají dodržování Základních zásad Společnosti;

(v)​ zvažovat a podle vlastního uvážení rozhodovat o doporučeních generálního ředitele,

(vi)​ rozhodovat, podle článku XIV odstavec (b) této Dohody v souvislosti s vystoupením Strany z ITSO;

(vii)​ rozhodovat o otázkách týkajících se formálních vztahů mezi ITSO a Státy, ať již jsou Stranami či nikoli, nebo mezinárodními organizacemi;

(viii)​ zvažovat stížnosti předkládané Stranami;

(ix)​ zvažovat otázky týkající se Společného dědictví Stran;

(x)​ provádět rozhodnutí týkající se schvalování podle článku IV odstavec (b) této Dohody;

(xi)​ zvažovat a schvalovat rozpočet ITSO pro období, které je schváleno Shromážděním stran;

(xii)​ provádět potřebná rozhodnutí s ohledem na nepředvídatelné okolnosti, které mohou vzniknout mimo schválený rozpočet;

(xiii)​ jmenovat auditora k revizi výdajů a účtů ITSO;

(xiv)​ vybírat právní experty, jak je uvedeno v článku 3 Přílohy A k této Dohodě;

(xv)​ stanovovat podmínky, za kterých může generální ředitel zahájit rozhodčí řízení proti Společnosti podle Dohody o veřejných službách;

(xvi)​ rozhodovat o dodatcích navrhovaných k Dohodě o veřejných službách; a

(xvii)​ provádět jakékoli jiné funkce, pro které je zmocněno podle jakéhokoli jiného článku této Dohody;

(e)​ Shromáždění stran se bude scházet na řádném zasedání každé dva roky nejpozději dvanáct měsíců po převodu kosmického segmentu ITSO Společnosti. Kromě řádných schůzí Stran se Shromáždění stran může sejít na mimořádných schůzích, které mohou být svolány na žádost výkonného orgánu, který bude jednat podle ustanovení článku X odstavec (k), nebo na základě písemné žádosti jedné nebo více Stran generálnímu řediteli, který vysvětlí účel schůzky a který dostane podporu alespoň jedné třetiny Stran, včetně žádajících Stran. Shromáždění stran stanoví podmínky, podle nichž může generální ředitel svolat mimořádnou schůzi Shromáždění stran.

v odstavci (f) se vypouští text „Každá Strana bude mít jeden hlas“;

na konec odstavce (f) se doplňuje tento text:

Strany dostanou příležitost k hlasování nebo jinými prostředky, jak uzná za vhodné Shromáždění stran a budou jim poskytnuty potřebné informace s dostatečným předstihem před schůzí Shromáždění stran.

odstavec (g) se přemístí na místo odstavce (h) a po slově „funkcionářů“ se vkládá následující text:

„jakož i ustanovení pro účast a hlasování“.

je vložen nový odstavec (g):

(g) Pro jakoukoli schůzi Shromáždění stran bude mít každá Strana jeden hlas.

odstavec (h) se přemístí namísto odstavce (i) a vypouští se slovo „INTELSAT“ a po něm následující text až do konce věty a nahradí se slovem „ITSO“.

Článek X

Článek X se pozměňuje takto –

název článku X se mění na „Generální ředitel“; celý text článku X se vypouští a nahrazuje se následujícím textem:

(a)​ Výkonný orgán bude řízen generálním ředitelem, který bude přímo odpovídat Shromáždění stran.

(b)​ Generální ředitel bude

(i)​ hlavním výkonným a právním zástupce ITSO a bude odpovídat za výkon všech funkcí managementu, včetně uplatňování práv podle Dohody;

(ii)​ jednat v souladu se strategií a směrnicemi Shromáždění stran; a

(iii)​ jmenován Shromážděním stran na funkční období čtyř let nebo na jiné takové období, o kterém rozhodne Shromáždění stran. Generální ředitel může být odvolán z funkce Shromážděním stran. Žádná osoba nesmí být jmenována generálním ředitelem na delší období než osmi let.

(c)​ Nejdůležitější úvahou při jmenování generálního ředitele a při výběru dalšího personálního obsazení výkonného orgánu bude potřeba zajištění co nejvyšších standardů integrity, kompetence a účinnosti, s uvážením možných výhod náboru a obsazení na regionálně a zeměpisně rozdílné bázi. Generální ředitel a personál výkonného výboru se zdrží jakýchkoli akcí neslučujících se s jejich odpovědností vůči ITSO.

(d)​ Generální ředitel podle vedení a instrukcí Shromáždění stran stanoví strukturu, personální úrovně a standardní podmínky pro zaměstnání funkcionářů a zaměstnanců a jmenuje zaměstnance výkonného orgánu. Generální ředitel si může vybrat konzultanty a jiné poradce do výkonného výboru.

(e)​ Generální ředitel bude dohlížet na dodržování Základních zásad Společnosti;

(f)​ Generální ředitel bude:

(i)​ sledovat dodržování Základních zásad Společnosti, aby sloužila zákazníkům LCO tím, že bude plnit LCO smlouvy;

(ii)​ zvažovat rozhodnutí prováděná Společností s ohledem na žádosti o splnění podmínek pro uzavření LCO smlouvy;

(iii)​ pomáhat zákazníkům při řešení jejich sporů se Společností poskytnutím služeb k dosažení smíru; a

(iv)​ v případě, že se zákazník LCO rozhodne začít rozhodčí řízení proti Společnosti, poskytovat rady o výběru konzultantů a rozhodců.

(g)​ Generální ředitel bude podávat Stranám zprávy o záležitostech uvedených v odstavcích (d) až (f).

(h)​ Podle podmínek, které má stanovit Shromáždění stran, může generální ředitel začít rozhodčí řízení proti Společnosti podle Dohody o veřejných službách.

(i)​ Ředitel bude jednat se Společností v souladu s Dohodou o veřejných službách.

(j)​ Ředitel jménem ITSO zváží všechny otázky vznikající z Obecného dědictví Stran a sdělí názory Stran zmocněné správě (dále jen Zmocněná správa).

(k)​ Je-li generální ředitel toho názoru, že opominutí Strany podniknout kroky podle článku XI odst. (c) poškodilo schopnost Společnosti dodržet Základní zásady, naváže generální ředitel styk s touto Stranou, aby hledal řešení situace a může v souladu s podmínkami stanovenými Shromážděním stran podle článku IX odst. (e) svolat mimořádnou schůzi Shromáždění stran.

(l)​ Shromáždění stran jmenuje vyššího úředníka výkonného orgánu, aby jednal ve funkci generálního ředitele v jeho nepřítomnosti nebo kdykoli nemůže vykonávat své povinnosti nebo v případě, že se uprázdní funkce generálního ředitele. Úřadující generální ředitel bude mít toto oprávnění až do převzetí a potvrzení funkce jmenovaného generálního ředitele, a to co nejrychleji, v souladu s pododstavcem (b) (iii) tohoto článku.

Článek XI

Článek XI se pozměňuje takto –

název článku XI se mění na „Práva a povinnosti Stran“;

celý text článku XI se vypouští a nahrazuje textem článku XIV v tomto upraveném znění:

v odstavci (a) se vypouští „a Signatáři“ a po slově „preambuli“ se vkládá text „základních zásad v článku III“;

v odstavci (b) se vypouští text „a všichni Signatáři“ na obou místech, kde se vyskytuje; vypouští se slovo „INTELSAT“ na obou místech, kde se vyskytuje, a nahrazuje se slovem „ITSO“; vypouští se „nebo Provozní dohodou“; a „nebo Signatářem“ po slově „Stranou“;

vypouští se odstavce (c) až (g) a nahrazují se následujícím novým odstavcem (c):

(c)​ Všechny Strany podniknou potřebné kroky transparentním, nediskriminačním a konkurenčně neutrálním způsobem, podle platných vnitrostátních postupů a příslušných mezinárodních dohod, které jako Strana podepsaly, tak, aby Společnost mohla plnit Základní zásady.

Článek XII

Článek XII se pozměňuje takto –

název článku se mění na „Přidělení frekvencí“;

celý text se vypouští a nahrazuje následujícím novým textem:

(a)​ Strany ITSO si ponechají orbitální pozice a přidělené frekvence v procesu koordinace nebo registrované jménem Stran u ITU podle ustanovení vysvětlených v Radiokomunikačním řádu ITU až do doby, kdy Zmocněná(é) správa(y) oznámí depozitáři, že schválila, přijala nebo ratifikovala tuto Dohodu. Strany vyberou mezi členy ITSO Stranu, která bude zastupovat všechny členské Strany u ITU během období, po které si Strany ITSO ponechají taková přidělení.

(b)​ Strana vybraná podle odstavce (a) k zastupování všech Stran během období, ve kterém ITSO ponechá přidělení, musí, poté co obdrží od depozitáře oznámení o schválení, přijetí nebo ratifikaci této Dohody Stranou vybranou Shromážděním Stran, aby jednala jako Zmocněná správa pro Společnost, převést taková přidělení na vybranou Zmocněnou správu.

(c)​ Jakákoli Strana vybraná, aby jednala jako Zmocněná správa Společnosti bude, podle platných vnitrostátních postupů:

(i)​ autorizovat používání takového frekvenčního přidělení Společnosti tak, aby mohly být plněny Základní zásady; a

(ii)​ v případě, že již takové používání není autorizováno nebo když Společnost již nevyžaduje takové frekvenční přidělení, zrušit takové frekvenční přidělení podle postupů ITU;

(d)​ Nehledě na jiné ustanovení této Dohody, v případě, že Strana vybraná k jednání jako Zmocněná správa pro Společnost přestane být členem ITSO podle článku XIV, bude taková Strana podléhat všem příslušným ustanovením uvedeným v této Dohodě a v Radiokomunikačním řádu ITU, dokud frekvenční přidělení nebudou převedena na jinou Stranu podle postupů ITU.

(e)​ Každá Strana vybraná k jednání jako Zmocněná správa podle odstavce (c) musí:

(i)​ ohlašovat alespoň na roční základně generálnímu řediteli průběh činnosti takové Zmocněné správy Společnosti, se zvláštním ohledem na to, jak tato strana dodržuje své závazky podle článku XI odst. (c);

(ii)​ žádat jménem ITSO generálního ředitele o názory ohledně akcí vyžadovaných k plnění Základních zásad Společnosti;

(iii)​ pracovat s generálním ředitelem, za ITSO, na potenciálních činnostech Zmocněné správy k rozšíření přístupu do důležitých zemí;

(iv)​ vyrozumívat a konzultovat generálního ředitele o koordinacích na družicovém systému ITU, které se podnikají za Společnost, aby se zajistilo globální propojení a aby se udržovala služba pro důležité zákazníky; a

(v)​ konzultovat ITU ohledně komunikačních potřeb důležitých uživatelů.

Článek XIII

Článek XIII se pozměňuje takto –

vypouští se název a text článku XIII;

článek XV je přemístěn na místo článku XIII;

název článku XIII se mění na „Ústředí ITSO, výhradní oprávnění, výjimky, imunity“;

text původního článku XV při změně na článek XIII bude upraven takto:

v odstavci (a) se vypouští slovo „INTELSAT“ a nahrazuje slovem „ITSO“; a vypouští se tečka na konci odstavce a vkládá se následující text „D.C., pokud Shromáždění neurčí jinak.“;

v odstavci (b) se vypouští „a od cel na komunikační družice a komponenty a části těchto družic určených k použití v globálním systému“; a všude se vypouští slovo „INTELSAT“ a nahrazuje se slovem „ITSO“;

v odstavci (c) se vypouští slovo „INTELSAT“ všude, kde se vyskytuje, a nahrazuje se slovem „ITSO“; na konci první věty se vypouští „Signatářům a zástupcům Signatářů a osobám účastnícím se rozhodčího řízení“; vypouští se věta „ Dohoda o Ústředí obsahuje ustanovení, že všichni Signatáři působící v této funkci, kromě Signatářů jmenovaných Stranou, na jejímž území je ústředí umístěno, budou osvobozeni od daní z příjmu získaného z INTELSAT na území této Strany.“

Článek XVI

Článek XVI (Vystoupení) je přemístěn na místo článku XIV a upraven takto:

(a)​ (i) Jakákoli Strana může dobrovolně vystoupit z ITSO. Strana musí depozitáři písemně oznámit své rozhodnutí vystoupit.

(ii) Oznámení o rozhodnutí Strany odstoupit podle pododstavce (a)(i) tohoto článku musí depozitář předat všem Stranám a výkonnému výboru.

(iii)Podle článku XII odst. (d) vstoupí dobrovolné vystoupení v platnost, a tato Dohoda přestane pro Stranu platit tři měsíce po datu oznámení uvedeném v pododstavci (a) (i) tohoto článku.

(b)​ (i) Jestliže Strana nedodržela jakýkoli závazek podle této Dohody, Shromáždění stran, po obdržení oznámení k této záležitosti nebo ze své vlastní iniciativy, a po zvážení jakékoli námitky od této Strany, může rozhodnout, zjistí-li, že k takovému nedodržení skutečně došlo, že je vhodné, aby Strana vystoupila z ITSO. Tato Dohoda přestane pro Stanu platit od data takového rozhodnutí. K tomuto účelu se může svolat mimořádná schůze Shromáždění stran.

(ii) Rozhodne-li Shromáždění stran, že je vhodné, aby Strana vystoupila z ITSO podle pododstavce (i) tohoto odstavce (b), oznámí to výkonný orgán depozitáři, který předá toto oznámení všem Stranám.

(c)​ Poté co depozitář nebo podle okolností výkonný orgán obdrží oznámení o rozhodnutí vystoupit podle pododstavce (a)(i) tohoto článku, nebude mít Strana, která oznámení podala, již právo na zastoupení a jakákoli hlasovací práva ve Shromáždění stran a po obdržení oznámení nebude mít žádné povinnosti nebo závazky.

(d)​ Jestliže Shromáždění stran podle odstavce (b) tohoto článku uzná za vhodné, aby Strana vystoupila ITSO, nebude mít Strana po takovém rozhodnutí žádné povinnosti nebo závazky.

(e)​ Žádná Strana nesmí být požádána o vystoupení z ITSO jakožto přímý následek změny ve statusu oné Strany, pokud se jedná o Organizaci spojených národů nebo Mezinárodní telekomunikační unii.

Článek XVII

Článek XVII (Změna) je přemístěn na místo článku XV v tomto znění –

v odstavci (a) se na konci vypouští text „a Signatářům“;

v odstavci (b) se vypouští slovo „ustanovení“ a nahrazuje textem“podle článku“; číslice „VII“ je nahrazena číslicí „IX“; a poslední věta se vypouští;

v odstavci (c) je číslice „VII“ nahrazena číslicí „IX“;

odstavec (d) je upraven následovně:

(d) Změna, která byla schválena Shromážděním stran, vstoupí v platnost podle odstavce (e) tohoto článku, až depozitář obdrží oznámení o schválení, přijetí nebo ratifikaci změny od dvou třetin států, které byly Stranami k datu, kdy byla změna schválena Shromážděním stran.

v odstavci (e) se vypouští slovo „INTELSAT“ a nahrazuje se slovem „ITSO“.

Článek XVIII

Článek XVIII (Řešení sporů) je přemístěn na místo článku XVI v tomto znění –

(a)​ Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s právy a povinnostmi podle této Dohody mezi Stranami s ohledem na jejich vzájemnost nebo mezi ITSO a jednou či více Stranami, nebudou-li urovnány jinak v přiměřené době, budou předány k rozhodčímu řízení podle ustanovení Přílohy A k této Dohodě.

(b)​ Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s právy a povinnostmi podle této Dohody mezi Stranou a státem, který přestal být Stranou nebo mezi ITSO a státem, který přestal být Stranou, a které vznikly poté co stát přestal být Stranou, nebudou-li urovnány jinak v přiměřené době, budou předány k rozhodčímu řízení podle ustanovení Přílohy A k této Dohodě, za předpokladu, že stát, který přestal být Stranou, s tím souhlasí. Přestane-li být stát Stranou ve sporu, v němž je odpůrcem, předaným k rozhodčímu řízení podle odstavce (a) tohoto článku, bude rozhodčí řízení pokračovat a bude dokončeno.

(c)​ Veškeré právní spory vzniklé z dohod mezi ITSO a kteroukoli Stranou budou podléhat ustanovením o řešení sporů, jež jsou obsažena v těchto dohodách. Nejsou-li taková ustanovení, mohou být takové spory, nebyly-li urovnány jinak, předloženy k rozhodčímu řízení podle ustanovení Přílohy A této Dohody, jestliže s tím strany sporu souhlasí.

Článek XIX

Článek XIX (Podpis) je přemístěn na místo článku XVII v tomto znění –

v pododstavci (a)(ii) je po slově „státu“doplněno „Organizace spojených národů“;

Článek XX

Článek XX (Vstup v platnost) je přemístěn na místo článku XVIII v tomto znění –

odstavec (a) bude upraven takto:

(a)​ Tato Dohoda vstoupí v platnost šedesát dní o datu, kdy byla podepsána bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo byla ratifikována, přijata, schválena nebo k ní bylo přistoupeno, dvěma třetinami Států, které byly Stranami Prozatímní dohody od data, v kterém byla tato Dohoda otevřena k podpisu, za předpokladu, že takové dvě třetiny zahrnují strany Prozatímní dohody, které pak obdržely alespoň dvě třetiny kvót podle zvláštní dohody. Nehledě na předchozí ustanovení, nesmí tato Dohoda vstoupit v platnost dříve než osm měsíců a později než osmnáct měsíců po dni, kdy byla otevřena k podpisu.

v odstavci (c) je poslední věta upravena takto:

Jestliže prozatímní provádění skončí podle pododstavce (ii) nebo (iii) tohoto odstavce, budou se práva a povinnosti Strany řídit ustanovením článku XIV odstavec (c) této Dohody.

text odstavce (d) se vypouští a je nahrazen původním odstavcem (e).

Článek XXI

Článek XXI (Různá ustanovení) je přemístěn na místo článku XIX a pozměněn takto–

všude se vypouští slovo „INTELSAT“ a nahrazuje se slovem „ITSO“;

v odstavci (b) se vypouští „a Signatářům“.

Článek XXII

Článek XXII (Depozitář) je přemístěn na místo článku XX a pozměněn takto–

všude se vypouští slovo „INTELSAT“ a nahrazuje se slovem „ITSO“;

v odstavci (a) se mění „XIX“ na „XVII“;

v odstavci (b) se mění „XIX“ na „XVII“; a „XX“ na „XVIII“

celý text následující po „Charty Organizace spojených národů“ v odstavci (c) je přesunut za poslední článek novelizované Dohody.

Nový článek

Za přepracovaný článek XX se vkládá nový článek XXI pod názvem „Doba platnosti“ v tomto znění:

Tato smlouva bude v platnosti nejméně dvanáct let od data převodu kosmického systému ITSO na Společnost. Shromáždění stran může ukončit platnost této Dohody s platností po dvanáctém výročí data převodu kosmického systému na Společnost hlasováním Stran podle článku IX odst. (f). Takové rozhodnutí se bude považovat za podstatnou záležitost.

Všeobecná instrukce týkající se všech článků

Články v novém znění jsou seřazeny podle čísel a upravené odstavce každého článku jsou seřazeny abecedně.

PŘÍLOHA A

Celá Příloha A je zrušena.

PŘÍLOHA B

Celá Příloha B je zrušena.

PŘÍLOHA C

PŘÍLOHA C se upravuje následovně –

„Příloha C“ je přemístěna na místo „Přílohy A“;

v názvu se vypouští „ODKAZOVANÝ V ČLÁNKU XVIII TÉTO DOHODY A ČLÁNKU 20 PROVOZNÍ DOHODY“;

v článku 1 se vypouští „XVIII“ a nahrazuje číslicí „XVI“;a vypouští se „a článku 20 v Příloze k Provozní dohodě“;

v článku 2 se vypouští „XVIII“ a nahrazuje číslicí „XVI“;a vypouští se „a článku 20 v Příloze k Provozní dohodě“;

v článku 3, odstavec (a) se vypouští slovo „další“ před „řádné schůze“ a nahrazuje se slovem „následující“;

v článku 3, odstavec (c) se vkládá následující nová věta na konci první věty: „Členové panelu se mohou zúčastnit této schůze osobně nebo pomocí elektronických prostředků.“; a vypouští se na konci odstavce (c) „INTELSAT pro účely článku 8 Provozní dohody“ a nahrazuje se slovem „ITSO“;

v článku 3, odstavec (d) se vypouští druhá věta;

v článku 3, odstavec (e) se vypouští „nebo Správní rady“;

v článku 3, odstavec (g) se vypouští označení a text odstavce (g);

v článku 4, odstavec (a)(iv) se vypouští „XVIII“ a nahrazuje číslicí „XVI“;a vypouští se „nebo článku 20 Provozní dohody“;

v článku 4, odstavec (b) se vypouští „a Signatářovi“;

v článku 7, odstavec (b) se vypouští text „jejichž jmenovaní Signatáři a Signatáři, jejichž jmenující Strany“ a nahrazuje se slovem „které“; vypouští se slovo „INTELSAT“ na obou místech a nahrazuje se slovem „ITSO“; a vypouští se „a všichni Signatáři“;

v článku 7, odstavec (f) se vypouští „XVIII“ a nahrazuje číslicí „XVI“;a vypouští se „a článku 20 v Příloze k Provozní dohodě“;

v článku 7, odstavec (h) se vypouští „XVIII“ a nahrazuje číslicí „XVI“;a vypouští se „a článku 20 v Příloze k Provozní dohodě“;

v článku 7, odstavec (k) se vypouští „a Signatářům“;

v článku 9 se vypouští označení „(a)“ a text odstavce (a); vypouští se označení „(b)“; a vypouští se „Jakákoli jiná Strana, Signatář či INTELSAT“ a nahrazuje se textem „Jakákoli Strana, která není stranou v případu, nebo ITSO“;

v článku 11 se vypouští „každý Signatář a INTELSAT“ a nahrazuje se slovem „ITSO“;

v článku 13 se vypouští „a Provozní dohodě“ na obou místech, kde se vyskytuje, v pododstavci (a)(i) a odstavci (b); vypouští se INTELSAT v odstavci (b) a nahrazuje se slovem „ITSO“; a vypouští se „a Signatáře“ po slově „Strany“ v odstavci (b); a

v článku 14 se vypouští „INTELSAT“ na obou místech, kde se vyskytuje, a nahrazuje se slovem „ITSO“; a vypouští se „pro účely článku 8 Provozní dohody“.

PŘÍLOHA D

Celý text Přílohy D se ruší.

DODATEK K ČLÁNKU 23 PROVOZNÍ DOHODY O MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ DRUŽICOVÉ ORGANIZACI „INTELSAT“

Článek 23 (Vstup v platnost) Provozní dohody je pozměněn takto –

vypouští se „XX“ v odstavcích (a) a (b) a nahrazuje se číslicí „XVIII“;

vypouští se „bude nadále v platnosti po dobu platnosti Dohody“ v odstavci (c) a nahrazuje se textem „pozbude platnost buď až Dohoda přestane být v platnosti nebo až vstoupí v platnost změny k Dohodě, které zruší odkazy na Provozní dohodu, cokoli z toho nastane dříve.“

PREAMBULE

Státy - strany této Dohody,

s ohledem na zásadu vysvětlenou v Rezoluci 1721 (XVI) Valného shromáždění Organizace spojených národů, že komunikace pomocí satelitů má být dostupná národům světa, jakmile bude použitelná na globální a nediskriminační bázi,

s ohledem na relevantní ustanovení Mezinárodní smlouvy o zásadách, jimiž se řídí činnost států při průzkumu a využití kosmického prostoru včetně měsíce a jiných nebeských těles, zvláště na článek I, který stanovuje, že kosmický prostor se má využívat ku prospěchu a v zájmu všech zemí,

počítajíce s tím, že Mezinárodní telekomunikační družicová organizace založila, v souladu se svým původním záměrem, globální satelitní systém pro poskytování telekomunikačních služeb všem oblastem světa, což přispělo světovému míru a porozumění,

majíce na zřeteli, že 24. Shromáždění stran Mezinárodní telekomunikační družicové organizace INTELSAT rozhodlo o restrukturalizaci a privatizaci založením soukromé společnosti, nad kterou bude dohlížet mezivládní telekomunikační družicová organizace ITSO,

uznávajíce, že zvýšená konkurence v poskytování telekomunikačních služeb přinutila Mezinárodní telekomunikační družicovou organizaci k převedení jejího kosmického systému na Společnost, definovanou v článku I (d) této Dohody, aby kosmický systém mohl být i nadále provozován komerčním, životaschopným způsobem,

majíce v úmyslu, že Společnost bude plnit Základní zásady uvedené v článku III této Dohody, a bude poskytovat, na obchodní bázi, kosmický segment požadovaný pro mezinárodní veřejné telekomunikační služby s vysokou jakostí a spolehlivostí,

stanovíce, že je zapotřebí mezivládní dozorové organizace, jejíž Stranou se může stát jakýkoliv člen Organizace spojených národů nebo Mezinárodní telekomunikační unie, aby se zajistilo, že Společnost bude plnit Základní zásady průběžně,

se dohodly takto:

Definice

ČLÁNEK I

(a)​ „Dohoda“ znamená současnou dohodu, včetně její Přílohy a jakýchkoli dodatků k této Dohodě, ale mimo všech názvů článků, otevřených k podpisu vládami ve Washingtonu dne 20. srpna 1971, podle nichž je Mezinárodní telekomunikační družicová organizace založena;

(b)​ „Kosmický segment“ znamená telekomunikační družice, a sledování, telemetrie, povely,řízení, monitorování a podobné prostředky a zařízení potřebné pro provoz těchto satelitů

(c)​  „Telekomunikace“ znamená jakýkoli přenos, vysílání nebo příjem znamení, signálů, písma, obrazů a zvuků nebo zpráv jakékoli povahy, po drátu, rozhlasem, opticky nebo jinými elektromagnetickými systémy;

(d)​ „Společnost“ znamená soukromý právní subjekt nebo subjekty založené podle zákonů jednoho nebo více států, na něž byla Mezinárodní telekomunikační družicová organizace převedena, a zahrnuje jejich zájmové právní nástupce;

(e)​ „na obchodní bázi“ znamená v souladu s obvyklou komerční praxí v telekomunikačním průmyslu;

(f)​ „Veřejné telekomunikační služby“ znamená pevné nebo mobilní telekomunikační služby, které mohou být poskytovány satelitem a jsou dostupné pro použití veřejností, jako je telefonie, telegrafie, dálnopis, fax, přenos dat, přenos rozhlasových a televizních programů mezi schválenými pozemskými stanicemi s přístupem na kosmický segment Společnosti pro další přenos k veřejnosti, a pronajaté obvody pro jakékoli z těchto účelů; ale vyjma těch mobilních služeb jejich typ není v Prozatímní dohodě a Speciální dohodě před otevřením k podpisu této Dohody, které se poskytují prostřednictvím mobilních stanic, které jsou v provozu přímo na satelit, který je konstruován, jako celek nebo zčásti, k poskytování služeb týkajících se bezpečnosti nebo letové kontroly letadla nebo pro leteckou či námořní rádiovou navigaci,

(g)​ „Prozatímní dohoda“ znamená Dohodu zakládající Prozatímní dohody pro Globální komerční komunikační satelitní systém podepsaný vládami ve Washingtonu 20. srpna 1964;

(h)​ „závazek tísňového propojení (LCO)“ znamená závazek, který převzala Společnost podle definice v LCO smlouvě, o poskytování průběžných telekomunikačních služeb zákazníkovi LCO;

(i)​ „speciální dohoda“ znamená dohodu podepsanou dne 20. srpna 1964 vládami nebo telekomunikačními subjekty jmenovanými vládami, podle ustanovení Prozatímní dohody;

(j)​ „ Dohoda o veřejných službách“ znamená právně závaznou listinu, podle níž ITSO zajišťuje, že se Společnost řídí Základními zásadami;

(k)​  „Základní zásady“ znamenají zásady uvedené v článku III;

(l) „společné dědictví“ znamená přidělení frekvencí spojené s pozicemi na oběžné dráze v procesu nejnovější publikace, koordinace nebo registrované ve prospěch Stran u Mezinárodní telekomunikační unie („ITU“) podle ustanovení uvedených v Radiokomunikačním řádu ITU, které jsou převedeny na Stranu nebo Strany podle článku XII;

(m) „globální pokrytí“ znamená maximální zeměpisné pokrytí země směrem k nejsevernějším a nejjižnějším rovnoběžkám, jež jsou viditelné ze satelitů umístěných na geostacionárních orbitálních pozicích;

(n) „globální propojitelnost“ znamená možnosti propojení dostupná pro zákazníky Společnosti prostřednictvím globálního propojení, které Společnost poskytuje za účelem umožnění komunikace uvnitř a mezi pěti regiony Mezinárodní telekomunikační unie definovaných Konferencí vládních zmocněnců ITU, konanou v Montreaux v roce 1965;

(o)​  „nediskriminační přístup“ znamená spravedlivou a rovnou příležitost přístupu k systému Společnosti:

(p)​  „Strana“ znamená stát, pro který Dohoda vstoupila v platnost nebo byla prozatímně použita;

(q)​  „Majetek“ zahrnuje každý subjekt jakékoli povahy, který může mít vlastnické právo jakož i smluvní práva;

(r) „LCO zákazníci“ znamená všechny zákazníky s kvalifikací pro vstup a uzavírání smluv; a

(s) „správa“ znamená jakékoli ministerstvo nebo vládní orgán odpovědný za dodržování závazků vyplývajících z Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie a jejích administrativních předpisů.

Založení ITSO

ČLÁNEK II

Strany, s plným zřetelem na zásady vytyčené v preambuli této Dohody, zakládají Mezinárodní telekomunikační družicovou organizaci, dále označovanou jako „ITSO“.

Hlavní účel a základní zásady ITSO

ČLÁNEK III

(a) Majíce na zřeteli založení Společnosti, je hlavním účelem ITSO zajistit prostřednictvím Dohody o veřejných službách, aby Společnost poskytovala na obchodní bázi mezinárodní veřejné telekomunikační služby, aby se zajistilo provádění základních zásad.

(b) Základní zásady jsou:

(i)​ udržování globálního propojení a globálního pokrytí;

(ii)​ poskytovat služby svým zákazníkům s tísňovým propojením;

(iii)​ poskytovat nediskriminační přístup k systému Společnosti.

Pokryté domácí veřejné telekomunikační služby

ČLÁNEK IV

Pro účely aplikace článku III na stejné bázi jako pro Mezinárodní veřejné telekomunikační služby je třeba zvážit následující:

(a) domácí veřejné telekomunikační služby mezi oblastmi oddělenými od oblastí, které nejsou v jurisdikci daného Státu nebo mezi oblastmi oddělenými širými moři; a

(b) domácí veřejné telekomunikační služby mezi oblastmi, které nejsou spojeny jakýmikoli pozemskými širokopásmovými prostředky a které jsou odděleny přírodními bariérami takové mimořádné povahy, že znemožňují zřízení pozemských širokopásmových prostředků mezi takovými oblastmi, za předpokladu udělení patřičného schválení.

Dozor

ČLÁNEK V

ITSO podnikne veškeré potřebné akce, včetně uzavření Dohody o veřejných službách, k dohledu nad prováděním Základních zásad Společnosti, zvláště zásady nediskriminačního přístupu k systému Společnosti pro stávající a budoucí telekomunikační služby nabízené Společností, až bude k dispozici kapacita kosmického segmentu na komerční bázi.

Právní subjektivita

ČLÁNEK VI

(a) ITSO bude mít právní subjektivitu. Bude mít plnou způsobilost potřebnou k provádění svých funkcí a k dosažení svých účelů, včetně způsobilosti k:

(i)​ uzavírání dohod se Státy nebo mezinárodními organizacemi;

(ii)​ uzavírání kontraktů;

(iii)​ získávání a prodeji majetku; a

(iv)​ vystupování jako strana při soudních řízeních.

(b) Každá Strana podnikne takové kroky, jaké budou zapotřebí v její jurisdikci, za tím účelem, aby ustanovení tohoto článku vstoupila v platnost podle jejího vlastního práva.

Finanční zásady

ČLÁNEK VII

(a) ITSO bude financována po období dvanácti let, jak je uvedeno v článku XXI, ponecháním si určitého finančního majetku v době převodu kosmického systému ITSO do Společnosti.

(b)​ V případě, že po uplynutí dvanácti let bude ITSO pokračovat ve své činnosti, ITSO získá financování prostřednictvím Dohody o veřejných službách.

Struktura ITSO

ČLÁNEK VIII

ITSO bude mít následující orgány:

(a)​ Shromáždění stran; a

(b)​ výkonný orgán, řízený generálním ředitelem odpovědným Shromáždění stran.

Shromáždění stran

ČLÁNEK IX

(a)​ Shromáždění stran bude složeno ze všech Stran a bude základním orgánem ITSO.

(b)​ Shromáždění stran posoudí obecnou strategii a dlouhodobé cíle ITSO.

(c)​ Shromáždění stran posoudí záležitosti, které jsou v popředí zájmů Stran jakožto suverénních států, a zvláště zajistí, aby Společnost poskytovala na komerční bázi mezinárodní veřejné telekomunikační služby, aby:

(i) udržovala globální propojení a globální pokrytí;

(ii) poskytovala služby zákazníkům s tísňovým propojením; a

(iii) poskytovala nediskriminační přístup k systému Společnosti.

(d) Shromáždění stran bude mít následující funkce a pravomoci:

(i) řídit výkonný orgán ITSO jak uzná za vhodné, zvláště pokud jde o
posuzování činností výkonného výboru, které mají přímý vztah
k Základním zásadám;

(ii) zvažovat a rozhodovat o návrzích na doplnění této Dohody v souladu s
článkem XV této Dohody;

(iii) jmenovat a odvolávat generálního ředitele v souladu s článkem X;

(iv) zvažovat a rozhodovat o zprávách předkládaných generálním ředitelem,
které se týkají dodržování Základních zásad Společnosti;

(v) zvažovat a podle vlastního uvážení rozhodovat o doporučeních

generálního ředitele,

(vi) rozhodovat, podle článku XIV odstavec (b) této Dohody v souvislosti
s vystoupením Strany z ITSO;

(vii) rozhodovat o otázkách týkajících se formálních vztahů mezi ITSO a

Státy,
ať již jsou Stranami či nikoli, nebo mezinárodními organizacemi;

(viii) zvažovat stížnosti předkládané Stranami;

(ix)​ zvažovat otázky týkající se Společného dědictví Stran;

(x)​ provádět rozhodnutí týkající se schvalování podle článku IV odstavec (b) této Dohody;

(xi)​ zvažovat a schvalovat rozpočet ITSO pro období, které je schváleno Shromážděním stran;

(xii)​ provádět potřebná rozhodnutí s ohledem na nepředvídatelné okolnosti, které mohou vzniknout mimo schválený rozpočet;

(xiii)​ jmenovat auditora k revizi výdajů a účtů ITSO;

(xiv)​ vybírat právní experty, jak je uvedeno v článku 3 Přílohy A k této Dohodě;

(xv)​ stanovovat podmínky, za kterých může generální ředitel zahájit rozhodčí řízení proti Společnosti podle Dohody o veřejných službách;

(xvi)​ rozhodovat o dodatcích navrhovaných k Dohodě o veřejných službách; a

(xvii)​ provádět jakékoli jiné funkce, pro které je zmocněno podle jakéhokoli jiného článku této Dohody;

e) Shromáždění stran se bude scházet na řádném zasedání každé dva roky nejpozději dvanáct měsíců po převodu kosmického segmentu ITSO Společnosti. Kromě řádných schůzí Stran se Shromáždění stran může sejít na mimořádných schůzích, které mohou být svolány na žádost výkonného orgánu, který bude jednat podle ustanovení článku X odstavec (k), nebo na základě písemné žádosti jedné nebo více Stran generálnímu řediteli, který vysvětlí účel schůzky a který dostane podporu alespoň jedné třetiny Stran, včetně žádajících Stran. Shromáždění stran stanoví podmínky, podle nichž může generální ředitel svolat mimořádnou schůzi Shromáždění stran.

(f) Kvórum pro jakoukoli schůzi Shromáždění stran bude sestávat ze zástupců většiny Stran. Rozhodování o podstatných záležitostech se bude provádět kladným hlasováním nejméně dvoutřetinovou většinou Stran, jejichž zástupci jsou přítomni a hlasují. Rozhodování o procedurálních záležitostech proběhne kladným hlasováním prostou většinou Stran, jejichž zástupci jsou přítomni a hlasují. Spor o tom, zda je specifická záležitost procedurální nebo podstatná rozhodne hlas prosté většiny Stran, jejichž zástupci jsou přítomni a hlasují. Strany dostanou příležitost k hlasování nebo jinými prostředky, jak uzná za vhodné Shromáždění stran a budou jim poskytnuty potřebné informace s dostatečným předstihem před schůzí Shromáždění stran.

(g)​ Pro jakoukoli schůzi Shromáždění stran bude mít každá Strana jeden hlas.

(h)​ Shromáždění stran přijme vlastní jednací řád, který bude zahrnovat ustanovení pro volbu předsedy a jiných funkcionářů, jakož i ustanovení pro účast a hlasování.

(i)​ Každá Strana si bude hradit své vlastní náklady za účast na schůzi Shromáždění stran. Výdaje schůzí Shromáždění stran budou považovány za administrativní náklady ITSO.

Generální ředitel

ČLÁNEK X

(a) Výkonný orgán bude řízen generálním ředitelem, který bude přímo odpovídat
Shromáždění stran

(b) Generální ředitel bude

(i)​ hlavním výkonným a právním zástupcem ITSO a bude odpovídat za výkon
všech funkcí managementu, včetně uplatňování práv podle Dohody;

(ii)​ jednat v souladu se strategií a směrnicemi Shromáždění stran; a

(iii)​ jmenován Shromážděním Stran na funkční období čtyř let nebo na jiné takové období, o kterém rozhodne Shromáždění stran. Generální ředitel může být odvolán z funkce Shromážděním stran. Žádná osoba nesmí být jmenována generálním ředitelem na delší období než osmi let.

(c) Nejdůležitější úvahou při jmenování generálního ředitele a při výběru dalšího personálního obsazení výkonného orgánu bude potřeba zajištění co nejvyšších standardů integrity, kompetence a účinnosti, s uvážením možných výhod náboru a obsazení na regionálně a zeměpisně rozdílné bázi. Generální ředitel a personál výkonného výboru se zdrží jakýchkoli akcí neslučujících se s jejich odpovědností vůči ITSO.

(d) Generální ředitel podle vedení a instrukcí Shromáždění stran stanoví strukturu, personální úrovně a standardní podmínky pro zaměstnání funkcionářů a zaměstnanců a jmenuje zaměstnance výkonného orgánu. Generální ředitel si může vybrat konzultanty a jiné poradce do výkonného výboru.

(e) Generální ředitel bude dohlížet na dodržování Základních zásad Společnosti;

(f ) Generální ředitel bude:

(i)​ sledovat dodržování Základních zásad Společnosti, aby sloužila
zákazníkům LCO tím, že bude plnit LCO smlouvy;

(ii)​ zvažovat rozhodnutí prováděná Společností s ohledem na žádosti o splnění podmínek pro uzavření LCO smlouvy;

(iii)​ pomáhat zákazníkům při řešení jejich sporů se Společností poskytnutím služeb k dosažení smíru; a

(iv)​ v případě, že se zákazník LCO rozhodne začít rozhodčí řízení proti Společnosti, poskytovat rady o výběru konzultantů a rozhodců.

(g) Generální ředitel bude podávat Stranám zprávy o záležitostech uvedených v odstavcích (d) až (f).

(h) Podle podmínek, které má stanovit Shromáždění stran, může generální ředitel začít rozhodčí řízení proti Společnosti podle Dohody o veřejných službách.

(i)​  Ředitel bude jednat se Společností v souladu s Dohodou o veřejných službách.

(j) Ředitel jménem ITSO zváží všechny otázky vznikající z Obecného dědictví Stran a sdělí názory Stran zmocněné správě (dále jen Zmocněná správa).

(k) Je-li generální ředitel toho názoru, že opominutí Strany podniknout kroky podle článku XI odst. (c) poškodilo schopnost Společnosti dodržet Základní zásady, naváže generální ředitel styk s touto Stranou, aby hledal řešení situace a může v souladu s podmínkami stanovenými Shromážděním stran podle článku IX odst. (e) svolat mimořádnou schůzi Shromáždění stran.

(l) Shromáždění stran jmenuje vyššího úředníka výkonného orgánu, aby jednal ve funkci generálního ředitele v jeho nepřítomnosti nebo kdykoli nemůže vykonávat své povinnosti nebo v případě, že se uprázdní funkce generálního ředitele. Úřadující generální ředitel bude mít toto oprávnění až do převzetí a potvrzení funkce jmenovaného generálního ředitele, a to co nejrychleji, v souladu s pododstavcem (b) (iii) tohoto článku.

Práva a povinnosti Stran

ČLÁNEK XI

(a) Strany budou uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti podle této Dohody způsobem, který je v plném souladu s podporou zásad uvedených v preambuli, základních zásad v článku III a jiných ustanovení této Dohody.

(b) Všem Stranám bude dovoleno účastnit se všech konferencí a schůzí, na nichž mají právo být zastoupeny podle jakýchkoli ustanovení této Dohody, jakož i jakékoli jiné schůze svolané nebo pořádané pod patronátem ITSO v souladu s úmluvami ITSO pro takovéto schůze bez ohledu na to, kde se mohou konat. Výkonný orgán zajistí, aby ujednání s hostitelskou Stranou pro každou takovou konferenci nebo schůzi zahrnovala ustanovení pro vstup do hostitelského státu pro pobyt po dobu trvání takové konference nebo schůze, a to pro zástupce všech Stran oprávněné k účasti.


(c) Všechny Strany podniknou potřebné kroky transparentním, nediskriminačním a konkurenčně neutrálním způsobem, podle platných vnitrostátních postupů a příslušných mezinárodních dohod, které jako Strana podepsaly, tak, aby Společnost mohla plnit Základní zásady.

Přidělení frekvencí

ČLÁNEK XII

(a) Strany ITSO si ponechají orbitální pozice a přidělené frekvence v procesu koordinace nebo registrované jménem Stran u ITU podle ustanovení vysvětlených v Radiokomunikačním řádu ITU až do doby, kdy Zmocněná(é) správa(y) oznámí depozitáři, že schválila, přijala nebo ratifikovala tuto Dohodu. Strany vyberou mezi členy ITSO Stranu, která bude zastupovat všechny členské Strany u ITU během období, po které si Strany ITSO ponechají taková přidělení.

(b) Strana vybraná podle odstavce (a) k zastupování všech Stran během období, ve kterém ITSO ponechá přidělení, musí, poté co obdrží od depozitáře oznámení o schválení, přijetí nebo ratifikaci této Dohody Stranou vybranou Shromážděním Stran, aby jednala jako Zmocněná správa pro Společnost, převést taková přidělení na vybranou Zmocněnou správu.

(c) Jakákoli Strana vybraná, aby jednala jako Zmocněná správa Společnosti bude, podle platných vnitrostátních postupů:

(i)​ autorizovat používání takového frekvenčního přidělení Společnosti tak, aby mohly být plněny Základní zásady; a

(ii)​ v případě, že již takové používání není autorizováno nebo když Společnost již nevyžaduje takové frekvenční přidělení, zrušit takové frekvenční přidělení podle postupů ITU;

(d) Nehledě na jiné ustanovení této Dohody, v případě, že Strana vybraná k jednání jako Zmocněná správa pro Společnost přestane být členem ITSO podle článku XIV, bude taková Strana bude podléhat všem příslušným ustanovením uvedeným v této Dohodě a v Radiokomunikačním řádu ITU, dokud frekvenční přidělení nebudou převedena na jinou Stranu podle postupů ITU.

(e)​ Každá Strana vybraná k jednání jako Zmocněná správa podle odstavce (c) musí:

(i) ohlašovat alespoň na roční základně generálnímu řediteli průběh činnosti
takové Zmocněné správy Společnosti, se zvláštním ohledem na to, jak tato
Strana dodržuje své závazky podle článku XI odst. (c);

(ii) žádat jménem ITSO generálního ředitele o názory ohledně akcí vyžadovaných
k plnění Základních zásad Společnosti;

(iii) pracovat s generálním ředitelem, za ITSO, na potenciálních činnostech
Zmocněné správy k rozšíření přístupu do důležitých zemí;

(iv) vyrozumívat a konzultovat generálního ředitele o koordinacích na satelitním
systému ITU, které se podnikají za Společnost, aby se zajistilo globální
propojení a aby se udržovala služba pro důležité zákazníky; a

(v) konzultovat ITU ohledně komunikačních potřeb důležitých uživatelů.

Ústředí ITSO, výhradní oprávnění, výjimky, imunity

ČLÁNEK XIII

(a)​  Ústředí ITSO bude ve Washingtonu, D.C., pokud Shromáždění stran neurčí jinak.

(b) V rozsahu činností dovolených podle této Dohody bude ITSO a její majetek osvobozen ve všech státech, jež jsou Stranami této Dohody, od veškerého přímého národního zdanění vlastnictví a dalších příjmů státu od této organizace (ITSO). Každá Strana se zavazuje, že se co nejvíce vynasnaží uskutečnit, pomocí platných vnitrostátních postupů, takové další osvobození ITSO a jejího majetku od zdanění příjmů a dalšího majetku, celních poplatků, jak je žádoucí, maje na zřeteli specifickou povahu ITSO.

(c) Každá Strana, jiná než je Strana, na jejímž území je umístěno ústředí ITSO, poskytne podle Protokolu uvedeného v tomto odstavci, a Strana na jejímž území je umístěno ústředí ITSO, poskytne v souladu s Dohodou o ústředí uvedené v tomto odstavci, patřičné výsady, výjimky a imunity pro ITSO, její funkcionáře, a těm kategoriím jejích zaměstnanců uvedených v takovém Protokolu a v Dohodě o ústředí, Stranám a zástupcům Stran. Každá Strana udělí těmto jednotlivcům zejména imunitu z právního řízení s ohledem na provedené činy nebo napsaná či vyslovená slova při výkonu jejich funkcí a v rámci jejich povinností v rozsahu a v případech, které umožňuje Dohoda o ústředí a Protokol, jež jsou uvedeny v tomto odstavci. Strana, na jejímž území je umístěno ústředí ITSO, uzavře s ITSO co nejdříve Dohodu o ústředí, která zahrne výsady, výjimky a imunity. Ostatní Strany musí co nejdříve uzavřít Protokol zahrnující výsady, výjimky a imunity. Dohoda o ústředí a Protokol budou nezávislé na této Dohodě a obojí musí stanovit podmínky pro ukončení platnosti.

Vystoupení

ČLÁNEK XIV

(a)​ (i) Jakákoli Strana může dobrovolně vystoupit z ITSO. Strana musí podat
depozitáři písemně oznámit své rozhodnutí vystoupit.

(ii) Oznámení o rozhodnutí Strany odstoupit podle pododstavce (a)(i) tohoto
článku musí depozitář předat všem Stranám a výkonnému výboru.

(iii) Podle článku XII odst. (d) vstoupí dobrovolné vystoupení v platnost, a tato
Dohoda přestane pro Stranu platit tři měsíce po datu oznámení uvedeném
v pododstavci (a) (i) tohoto článkU

(b) (i) Jestliže Strana nedodržela jakýkoli závazek podle této Dohody, Shromáždění stran, po obdržení oznámení k této záležitosti nebo ze své vlastní iniciativy, a po zvážení jakékoli námitky od této Strany, může rozhodnout, zjistí-li, že k takovému nedodržení skutečně došlo, že je vhodné, aby Strana vystoupila z ITSO. Tato Dohoda přestane pro Stranu platit od data takového rozhodnutí. K tomuto účelu se může svolat mimořádná schůze Shromáždění stran.

(ii) Rozhodne-li Shromáždění stran, že je vhodné, aby Strana vystoupila z ITSO podle pododstavce (i) tohoto odstavce (b), oznámí to výkonný orgán depozitáři, který předá toto oznámení všem Stranám.

(c) Poté co depozitář nebo podle okolností výkonný orgán obdrží oznámení o rozhodnutí vystoupit podle pododstavce (a)(i) tohoto článku, nebude mít Strana, která oznámení podala, již právo na zastoupení a jakákoli hlasovací práva ve Shromáždění stran a po obdržení oznámení nebude mít žádné povinnosti nebo závazky.

(d) Jestliže Shromáždění stran podle odstavce (b) tohoto článku uzná za vhodné, aby Strana vystoupila z ITSO, nebude mít Strana po takovém rozhodnutí žádné povinnosti nebo závazky.

(e) Žádná Strana nesmí být požádána o vystoupení z ITSO jakožto přímý následek změny ve statusu oné Strany pokud se jedná o Organizaci spojených národů nebo Mezinárodní telekomunikační unii.

Změna

ČLÁNEK XV

(a)​ Kterákoli Strana může navrhovat změny  této Dohody. Navrhované změny budou předloženy výkonnému orgánu, který je neprodleně rozešle všem Stranám.

(b)​  Shromáždění stran zváží každou navrhovanou změnu na první řádné schůzi po rozeslání výkonným orgánem nebo na dřívější mimořádné schůzi svolané podle článku IX této Dohody, za předpokladu, že navrhovaná změna byla rozeslána výkonným orgánem nejméně devadesát dní před datem zahájení schůze.

(c)​  Shromáždění stran rozhodne o každé navrhované změně podle ustanovení, která se týkají kvóra a hlasování a jsou obsažena v článku IX této Dohody. Může modifikovat jakoukoli navrženou změnu, rozeslanou v souladu s odstavcem (b) tohoto článku a může také rozhodnout o jakékoli změně, která nebyla rozeslána, ale přímo navazuje na navrhovanou nebo modifikovanou změnu.

(d)​ Změna, která byla schválena Shromážděním stran, vstoupí v platnost podle odstavce (e) tohoto článku, až depozitář obdrží oznámení o schválení, přijetí nebo ratifikaci změny od dvou třetin států, které byly Stranami k datu, kdy byla změna schválena Shromážděním stran.

(e)​ Depozitář vyrozumí všechny Strany, jakmile obdrží oznámení o přijetí, schválení nebo ratifikaci podle odstavce (d) tohoto článku pro vstup změny v platnost. Devadesát dní po tomto oznámení vstoupí změna v platnost pro všechny Strany, včetně těch, které ji dosud nepřijaly, neschválily nebo neratifikovaly a nevystoupily z ITSO.

(f)​ Nehledě na ustanovení odstavců (d) a (e) tohoto článku nevstoupí změna v platnost dříve než osm měsíců po datu schválení Shromážděním Stran.

Řešení sporů

ČLÁNEK XVI

(a) Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s právy a povinnostmi podle této Dohody
mezi Stranami s ohledem na jejich vzájemnost nebo mezi ITSO a jednou či více
Stranami, nebudou-li urovnány jinak v přiměřené době, budou předány
k rozhodčímu řízení podle ustanovení Přílohy A k této Dohodě.

(b)​ Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s právy a povinnostmi podle této Dohody mezi Stranou a státem, který přestal být Stranou nebo mezi ITSO a státem, který přestal být Stranou, a které vznikly poté co stát přestal být Stranou, nebudou-li urovnány jinak v přiměřené době, budou předány k rozhodčímu řízení podle ustanovení Přílohy A k této Dohodě, za předpokladu, že stát, který přestal být Stranou, s tím souhlasí. Přestane-li být stát Stranou ve sporu, v němž je odpůrcem, předaným k  rozhodčímu řízení podle odstavce (a) tohoto článku, arbitráž bude rozhodčí řízení pokračovat a ukončeno.

(c) Veškeré právní spory vzniklé z dohod mezi ITSO a kteroukoli Stranou budou podléhat ustanovením o řešení sporů, jež jsou obsažena v těchto dohodách. Nejsou-li taková ustanovení, mohou být takové spory, nebyly-li urovnány jinak, předloženy k rozhodčímu řízení podle ustanovení Přílohy A této Dohody, jestliže s tím strany sporu souhlasí.

Podpis

Článek XVII

(a)​ Tato Dohoda bude otevřena k podpisu ve Washingtonu od 20. srpna 1971 dokud nevstoupí v platnost nebo dokud neuplyne lhůta devíti měsíců, podle toho, co se nastane dříve:

(i)​ vládou kteréhokoliv státu Prozatímní dohody,

(ii)​ vládou kteréhokoliv jiného členského státu Organizace spojených národů nebo Mezinárodní telekomunikační unie.

b)​ Kterákoliv vláda podepisující tuto Dohodu tak může učinit aniž by její podpis byl podmíněný ratifikací, přijetím nebo schválením nebo s doprovodným prohlášením k podpisu, že její podpis podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení.

c)​ Kterýkoliv stát, uvedený v odstavci (a) tohoto článku, může k této Dohodě přistoupit poté, co bude uzavřena k podpisu.

d)​ K této Dohodě nesmí být učiněna žádná výhrada.

Vstup v platnost

ČLÁNEK XVIII

(a) Tato Dohoda vstoupí v platnost šedesát dní po datu kdy byla podepsána bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo byla ratifikována, přijata, schválena nebo k ní bylo přistoupeno, dvěma třetinami Států, které byly Stranami Prozatímní dohody od data v kterém byla tato Dohoda otevřena k podpisu, za předpokladu, že takové dvě třetiny zahrnují strany Prozatímní dohody, které pak obdržely alespoň dvě třetiny kvót podle zvláštní dohody. Nehledě na předchozí ustanovení, nesmí tato Dohoda vstoupit v platnost dříve než osm měsíců a později než osmnáct měsíců po dni, kdy byla otevřena k podpisu.

(b) Pro Stát, jehož ratifikační listina, listina o přijetí, schválení nebo přístupu je uložena po dni, kdy tato Dohoda vstoupila v platnost podle odstavce (a) tohoto článku, vstoupí tato Dohoda v platnost v den takového uložení.

(c) Po vstupu této Dohody v platnost podle odstavce (a) tohoto článku může se provádět prozatímně ve vztahu ke Státu, jehož vláda ji podepsala s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení, požaduje-li to tato vláda při podpisu nebo kdykoli později, dříve než tato Dohoda vstoupí v platnost. Prozatímní provádění skončí:

(i)​ po uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení této Dohody touto vládou;

(ii)​ po uplynutí dvou let od data, v kterém tato Dohoda vstoupila v platnost bez toho, že byla ratifikována, přijata, nebo schválena touto vládou; nebo

(iii)​ po oznámení oné vlády, před uplynutí lhůty uvedené v pododstavci (ii) tohoto odstavce, o jejím rozhodnutí neratifikovat, nepřijmout nebo neschválit tuto Dohodu.


Jestliže prozatímní provádění skončí podle pododstavce (ii) nebo (iii) tohoto odstavce, budou se práva a povinnosti Strany řídit ustanovením článku XIV odstavec (c) této Dohody.

Po vstupu v platnost tato Dohoda nahradí a ukončí platnost Prozatímní dohody.


Různá ustanovení

ČLÁNEK XIX

(a)​ Úředními a pracovními jazyky ITSO bude angličtina, francouzština a španělština.

(b)​ Vnitřní předpisy výkonného orgánu zajistí okamžité rozeslání kopií jakéhokoli ITSO dokumentu všem Stranám v souladu s jejich požadavky.

(c) V souladu s ustanoveními Rezoluce 1721 (XVI) Valného shromáždění Organizace spojených národů, zašle výkonný orgán generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a příslušným specializovaným agenturám, výroční zprávu o činnosti ITSO k informaci.

Depozitář

ČLÁNEK XX

(a)​ Vláda Spojených států amerických bude depozitářem této Dohody, u níž se uloží prohlášení učiněná podle článku XVII odstavce (b) této Dohody, ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu, žádosti o prozatímní provádění, a oznámení o ratifikaci, přijetí, nebo schválení dodatků, rozhodnutí o vystoupení z ITSO nebo o ukončení prozatímního provádění Dohody.

(b)​ Tato Dohoda, jejíž anglické, francouzské a španělské texty jsou stejně autentické, bude uložena v archivech depozitáře. Depozitář předá ověřené kopie textu této Dohody všem vládám, které ji podepsaly, nebo uložily listiny o přístupu k ní, a Mezinárodní telekomunikační unii, a vyrozumí tyto vlády a Mezinárodní telekomunikační unii o podpisech, o prohlášeních podle článku XVII odstavec (b), o uložení ratifikačních listin, listin o přijetí, schválení nebo přístupu, o žádostech o prozatímní provádění, začátku šedesátidenního lhůty uvedené v článku XVIII odstavec (a) této Dohody, o vstupu této Dohody v platnost, o oznámeních o ratifikaci, přijetí nebo schválení změn, o vstupu změn v platnost, o rozhodnutí vystoupit z ITSO, o vystoupeních a ukončeních prozatímního provádění této Dohody. Oznámení o započetí šedesátidenní lhůty bude vydáno v prvním dnu této lhůty.

(c)​ Po vstupu této Dohody v platnost ji depozitář toto zaregistruje na sekretariátu Organizace spojených národů v souladu se článkem 102 Charty Organizace spojených národů.


Doba platnosti

ČLÁNEK XXI

Tato smlouva bude v platnosti nejméně dvanáct let od data převodu kosmického systému ITSO na Společnost. Shromáždění stran může ukončit platnost této Dohody s platností po dvanáctém výročí data převodu kosmického systému na Společnost hlasováním Stran podle článku IX odst. (f). Takové rozhodnutí se bude považovat za podstatnou záležitost.

NA DŮKAZ TOHO se zmocněnci shromáždili společně ve městě Washington a předložili své plné moci, které byly zjištěny v dobré a náležité formě, a podepsali tuto Dohodu.

Dáno ve Washingtonu, dne 20. srpna, jeden tisíc devět set sedmdesát jedna.

Ustanovení o postupech týkající se urovnání sporů

PŘÍLOHA A

ČLÁNEK 1

Jediní účastníci sporu v rozhodčím řízení zahájeném podle této Přílohy budou ti, kteří jsou uvedeni v článku XVI této Dohody.

ČLÁNEK 2

Rozhodčí soud řádně složený ze tří členů v souladu s ustanoveními této Přílohy bude kompetentní vynést rozhodnutí v jakémkoli sporu podléhajícímu soudní pravomoci podle článku XVI této Dohody.

ČLÁNEK 3

(a)​ Ne později než šedesát dní před datem zahájení první a každé následující

řádné schůze Shromáždění stran může každá Strana předložit výkonnému orgánu jména nejvíce dvou právních expertů, kteří budou k disposici po období od konce takové schůze až do konce následující řádné schůze Shromáždění stran předsedajícím nebo členům soudů ustavených v souladu s touto Přílohou. Z takových jmenovaných kandidátů připraví výkonný orgán seznam všech osob takto jmenovaných a k tomuto seznamu přiloží jakékoli životopisné náležitosti předložené nominující Stranou, a rozešle takový seznam všem Stranám nejpozději třicet dní před datem zahájení zmíněné schůze. Jestliže jmenovaný nebude k dispozici z jakéhokoli důvodu pro výběr do výboru během období šedesáti dní přede dnem zahájení schůze Shromáždění stran, může ho nominující Strana nejpozději čtrnáct dní přede dnem zahájení schůze Shromáždění stran nahradit jménem jiného právního experta.

(b) Ze seznamu zmíněného v odstavci (a) tohoto článku vybere Shromáždění stran jedenáct osob, které budou členy týmu (dále panelu), z nichž se vyberou předsedové tribunálu, a vyberou náhradníka pro každého takového člena. Členové a náhradníci budou sloužit po období stanovené v odstavci (a) tohoto článku. Jestliže člen nebude k dispozici pro službu v panelu, bude nahrazen svým náhradníkem.

(c) Pro účely jmenování předsedy se svolá panel, aby se setkal s výkonným výborem co nejdříve po výběru panelu. Členové panelu se mohou zúčastnit této schůze osobně nebo pomocí elektronických prostředků. Kvórum pro schůzi panelu bude devět z jedenácti členů. Panel jmenuje jednoho ze svých členů předsedou rozhodnutím volbou kladných hlasů nejméně šesti členů, vhozeném na jednom nebo, bude-li třeba, více než jednom tajném hlasovacím lístku. Takto jmenovaný předseda bude mít funkci předsedy po zbytek svého období v úřadu jako člen panelu. Náklady na schůzi panelu budou považovány za administrativní náklady ITSO.

(d)​ Jestliže jak člen panelu, tak i náhradník tohoto člena nebudou k dispozici pro tuto službu, Shromáždění stran doplní takto vzniklá prázdná místa ze seznamu, který je uveden v odstavci (a) tohoto článku. Osoba vybraná k náhradě člena nebo náhradníka jehož období ve funkci dosud nevypršelo, si ponechá tuto funkci po zbytek termínu svého předchůdce. Uprázdněná funkce předsedy panelu bude doplněna jmenováním jednoho z jeho členů podle postupu uvedeného v odstavci (c) tohoto článku.

(e) Při volbě členů panelu a náhradníků podle odstavce (b) tohoto článku se Shromáždění stran bude snažit zajistit, aby složení panelu bylo vždy schopné odrážet přiměřenou zeměpisnou reprezentaci jakož i hlavní právní systémy, jak jsou zastoupeny mezi Stranami.

(f) Jakýkoli člen panelu nebo náhradník, který pracuje v rozhodčím soudu při vypršení jeho termínu, bude pokračovat v této službě až do ukončení jakéhokoli rozhodčího řízení, které před tímto soudem stále probíhá.

ČLÁNEK 4

(a) Jakýkoli navrhovatel, který si bude přát podat právní spor k rozhodčímu řízení, musí poskytnout každému odpůrci žaloby a výkonnému orgánu dokument, který bude obsahovat:

(i) prohlášení, které plně popisuje spor předkládaný k rozhodčímu řízení, důvody
proč se požaduje, aby se každý odpůrce žaloby zúčastnil rozhodčího řízení, a
požadovaný žalobní nárok;

(ii) prohlášení, které vysvětluje, proč předmětná záležitost sporu přichází do
kompetence tribunálu, aby byla projednávána v souladu s touto Přílohou a
proč požadovaný žalobní nárok může být udělen soudem, jestliže
rozhodnutí bude ve prospěch navrhovatele;

(iii) prohlášení vysvětlující proč navrhovatel nemohl dosáhnout urovnání sporu
v patřičné době vyjednáváním nebo jinými prostředky mimo rozhodčí
řízení;

(iv) v případě jakéhokoli sporu, pro který je podle článku XVI této Dohody
souhlas účastníků sporu podmínkou pro rozhodčí řízení arbitráž podle této
Přílohy, a důkazem takového souhlasu; a

(v) jméno osoby určené navrhovatelem, aby pracoval jako člen tribunálu.

(b) Výkonný orgán neprodleně rozešle každé Straně a předsedovi panelu kopii
dokumentu poskytovaného podle odstavce (a) tohoto článku.

ČLÁNEK 5

(a)​ Do šedesáti dnů od data, kdy kopie dokumentu uvedeného v článku 4 odstavec (a) této Přílohy obdrželi všichni odpůrci žaloby, jmenuje strana odpůrců žaloby osobu, která bude pracovat jako člen soudu. Během tohoto období mohou odpůrci žaloby, společně nebo jednotlivě poskytnout každému jejich odpůrci a výkonnému orgánu dokument obsahující jejich stanovisko k dokumentu uvedenému v článku 4 odstavec (a) této Přílohy, včetně protinároků vzniklých z předmětné záležitosti sporu. Výkonný orgán neprodleně předá předsedovi panelu kopii takového dokumentu.

(b)​ V případě opominutí se strany odpůrců žaloby provést uvedené jmenování ve stanoveném období, jmenuje předseda panelu z expertů, jejichž jména byla předložena výkonnému orgánu podle článku 3 odstavec (a) této Přílohy.

(c)​ Do třiceti dnů po jmenování dvou členů soudu se dohodnou na třetí osobě vybrané z panelu ustaveného podle článku 3 této Přílohy, která bude předsedou soudu. V případě opominutí dosáhnout dohody během tohoto časového období, může jeden z dvou jmenovaných členů informovat předsedu panelu, který do deseti dnů jmenuje člena panelu, jiného než je on sám, který bude předsedou tribunálu.

(d) Tribunál je ustaven, jakmile je vybrán předseda.

ČLÁNEK 6

(a)​ Uprázdní-li se v soudu místo z důvodů, o nichž předseda nebo zbývající členové soudu rozhodnou, že jsou mimo kontrolu stran sporu, nebo jsou kompatibilní se správným vedením arbitrážního řízení, prázdné místo bude doplněno podle následujících ustanovení:

(i)​ uvolní-li se místo následkem odstoupení člena jmenovaného stranou sporu, pak tato strana vybere náhradu do deseti dnů po takovém uprázdnění;

(ii)​ uvolní-li se místo následkem odstoupení předsedy soudu nebo jiného člena soudu jmenovaného předsedou, bude náhrada vybrána z panelu způsobem popsaným v článku 5 odstavce (c) nebo (b) této Přílohy.

(b) Uvolní-li se v soudu z jakýchkoli důvodu jiné místo než je uvedené v odstavci (a) tohoto článku, nebo jestliže uvolněné místo podle tohoto odstavce není obsazeno, bude mít zbytek soudu plnou moc, nehledě na ustanovení článku 2 této Přílohy, na žádost jedné strany, pokračovat v řízení a přenechat konečné rozhodnutí soudu.

ČLÁNEK 7

(a)​ Soud rozhodne o datu a místu soudních zasedání.

(b)​ Řízení budou neveřejná a veškerý materiál předložený tribunálu bude důvěrný, kromě toho, že ITSO a Strany, které jsou stranami sporu v řízení, budou mít právo být přítomny a budou mít přístup k předloženému materiálu. Je-li v řízení stranou sporu ITSO, budou mít všechny Strany právo na účast a na přístup k předloženému materiálu.

(c)​ V případě sporu o kompetenci soudu, projedná soud nejprve tuto záležitost a pak rozhodne co nejdříve.

(d)​ Řízení bude vedeno písemně, a každá strana bude mít právo na předložení písemných důkazů na podporu svých skutkových a právních tvrzení před soudem, avšak ústní argumenty a svědecké výpovědi mohou být podávány, uzná-li to soud za vhodné.

(e)​ Řízení začne prezentací případu navrhovatele obsahující jeho argumenty, týkající se skutečností podepřených důkazy, a zásady práva. Případ navrhovatele bude následován protipřípadem odpůrce. Navrhovatel může předložit odpověď k protipřípadu odpůrce. Další procesní materiály budou předloženy pouze, když soud rozhodne, že jsou potřebné.

(f)​ Soud může vyslechnout a rozhodnout o protinárocích vznikajících přímo z předmětné záležitosti sporu, za předpokladu, že protinároky jsou v jeho kompetenci, jak jsou definovány v článku XVI této Dohody.

(g)​ Jestliže strany sporu dospějí k dohodě v průběhu řízení, bude dohoda zaznamenána ve formě rozhodnutí soudu na základě souhlasu stran sporu.

(h)​ Kdykoli v průběhu řízení může soud toto řízení ukončit, rozhodne-li, že spor je mimo jeho kompetenci, jak je definována v článku XVI této Dohody.

(i)​ Jednání tribunálu budou tajná.

(j)​ Rozhodnutí soudu bude vydáno písemně a bude doplněno písemným stanoviskem. Nález a rozhodnutí soudu musí mít podporu alespoň dvou členů. Člen nesouhlasící s rozhodnutím muže podat samostatný písemný názor.

(k)​ Soud postoupí své rozhodnutí výkonnému orgánu, který jej rozešle všem Stranám.

(l) Soud může přijmout dodatečný jednací řád, který bude potřebný pro soudní řízení,

konzistentní s tím, který stanovila tato Příloha.

ČLÁNEK 8

Jestliže jedna strana opomene předložit případ, druhá strana může apelovat na tribunál, aby vydal rozhodnutí v její prospěch. Před vynesením rozhodnutí se tribunál ujistí, že k tomu má kompetenci a že případ odpovídá skutečnosti a právu.

ČLÁNEK 9

Jakákoli Strana, která není stranou sporu v případu, nebo ITSO, jestliže zváží, že má podstatný zájem na rozhodnutí případu, může podat soudu žádost o dovolení stát se další stranou sporu. Rozhodne-li tribunál, že takový navrhovatel má podstatný zájem na rozhodnutí v případu, udělí mu toto postavení.

ČLÁNEK 10

Buď na požádání strany sporu nebo ze své vlastní iniciativy, může soud jmenovat takové experty, jaké uzná za vhodné, aby mu pomohli.

ČLÁNEK 11

Každá Strana a ITSO poskytne veškeré informace, o kterých soud rozhodl, buď na žádost strany sporu nebo ze své vlastní iniciativy, které budou požadovány pro vyřizování a rozhodování sporu.

ČLÁNEK 12

V průběhu zvažování případu může soud při dosud nerozhodnutém konečném výroku naznačit jakékoli prozatímní opatření, o kterých se domnívá, že budou chránit příslušná práva stran sporu.


ČLÁNEK 13

(a)​ Rozhodnutí soudu bude založeno na:

(i)​ této Dohodě

(ii)​ obecně přijatých právních zásadách.

(b)​ Rozhodnutí soudu, včetně rozhodnutí jakéhokoli dosaženého dohodou stran sporu podle článku 7 odstavec (g) této Přílohy, bude závazné pro všechny strany sporu a bude jimi prováděno v dobré víře. V případě ve kterém je ITSO stranou sporu, a soud rozhodne, že jeden z jeho orgánů je od počátku neplatný, není pověřený touto Dohodou nebo není v souladu s touto Dohodou, bude rozhodnutí soudu závazné pro všechny Strany.

(c)​ V případě sporu o význam nebo rozsah rozhodnutí podá soud na žádost kterékoli strany sporu výklad.

ČLÁNEK 14

Pokud soud nerozhodne jinak, z důvodu specifických okolností případu, výlohy soudu, včetně odměn členům soudu, ponese stejným dílem každá strana. Jestliže strana sestává z více než jednoho navrhovatele, bude podíl oné strany rozdělen soudem rovným dílem mezi navrhovatele na této straně. Je-li navrhovatelem ITSO, budou její výlohy v souvislosti s rozhodčím řízením považovány za administrativní výlohy ITSO.


PROVOZNÍ DOHODA O MEZINÁRODNÍ
TELEKOMUNIKAČNÍ DRUŽICOVÉ ORGANIZACI
"INTELSAT"

DODATEK K PROVOZNÍ DOHODĚ

Jediný dodatek zahrnuje článek 23 (vstup v platnost) Provozní dohody; všechna ostatní ustanovení zůstávají nezměněna:

Vstup v platnost

ČLÁNEK 23

(a) Tato Provozní dohoda vstoupí pro signatáře v platnost dnem, kterým Dohoda vstoupí v platnost podle článku XVIII odstavce (a) a (d) nebo odstavce (b) a (d) Dohody pro dotyčnou Stranu.

(b) Tato Provozní dohoda bude prozatímně platná pro signatáře k datu, ke kterému je Dohoda platná prozatímně, podle ) článku XVIII odstavce (c) a (d) Dohody pro dotyčnou Stranu.

(c) Tato Provozní dohoda pozbude platnost buď až Dohoda přestane být v platnosti nebo až vstoupí v platnost změny k Dohodě, které zruší odkazy na Provozní dohodu, cokoli z toho nastane dříve.