ZÁKON

ze dne 2016,

kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. I

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 255/2012 Sb. a zákona č. 78/2015 Sb., se mění takto:

1.​ V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Úřad kontroluje hospodaření s

a)​ veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a

b)​ majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.“.

2.​ Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

㤠3a

(1)​ Veřejnými prostředky se pro účely tohoto zákona rozumí

a)​ majetek státu nebo územního samosprávného celku, jakož i majetek jiné právnické osoby, jde-li o

1.​ státní podnik, státní fond, státní příspěvkovou organizaci nebo jinou státní organizaci,

2.​ zdravotní pojišťovnu,

3.​ veřejnou výzkumnou instituci,

4.​ dobrovolný svazek obcí,

5.​ příspěvkovou organizaci zřízenou územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,

6.​ regionální radu regionu soudržnosti,

7.​ Českou televizi,

8.​ Český rozhlas,

9.​ veřejnou vysokou školu,

10.​ školskou právnickou osobu zřízenou státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,

11.​  Českou národní banku,

b)​ prostředky Evropské unie nebo jiné prostředky ze zahraničí poskytnuté státu na základě mezinárodní smlouvy.

(2)​ Prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů se pro účely tohoto zákona rozumí prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, ze státních finančních aktiv, ze státního fondu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo regionální rady regionu soudržnosti.

(3)​ Právnickou osobou s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku se pro účely tohoto zákona rozumí právnická osoba, ve které má stát, popřípadě osoba uvedená v § 3a odst. 1 písm. a), nebo územní samosprávný celek více než 50% majetkovou účast; má-li v právnické osobě majetkovou účast zároveň stát, osoba uvedená v § 3a odst. 1 písm. a) nebo územní samosprávný celek, jejich podíly se pro účely určení uvedené hranice sčítají.“.

3.​ V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; při kontrole územního samosprávného celku, jde-li o výkon jeho samostatné působnosti, a dobrovolného svazku obcí prověřuje Úřad kontrolované činnosti v rozsahu povinností uložených územnímu samosprávnému celku zákony upravujícími způsob nakládání s jejich majetkem10) a způsob hospodaření s jejich finančními prostředky11)“.

Poznámky pod čarou č. 10 a 11 znějí:

10) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“.

4.​ V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Při kontrole hospodaření právnických osob uvedených v § 3a odst. 1 písm. a) bodech 2, 3, 5 až 10 a kontrole právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku Úřad prověřuje soulad jejich hospodaření s právními předpisy.“.

5.​ V§ 12 odst. 1 se číslo ,,15“ nahrazuje číslem ,,17“.

6.​ V § 27 odst. 1 se slova „pěti pracovních“ nahrazují slovem „patnácti“.

7.​ V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Schválený kontrolní závěr zasílá prezident Úřadu také územnímu samosprávnému celku, je-li kontrolovanou osobou; územnímu samosprávnému celku zasílá rovněž schválený kontrolní závěr, je-li kontrolovanou osobou územním samosprávným celkem zřízená nebo založená právnická osoba nebo právnická osoba s majetkovou účastí tohoto územního samosprávného celku.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Kontrolní akce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 166/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Kontrolní akce týkající se územního samosprávného celku nebo právnické osoby s jeho majetkovou účastí v rozsahu podle zákona č. 166/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze zahrnout do plánu kontrolní činnosti nejdříve na kalendářní rok

a)​ 2017, jde-li o kraje, města, v nichž je sídlo kraje, o městské části hlavního města Prahy, městské obvody nebo městské části statutárních měst anebo o obce s počtem obyvatel převyšujícím 75 000,

b)​ 2018, jde-li o obce s počtem obyvatel převyšujícím 50 000,

c)​ 2019, jde-li o obce s počtem obyvatel převyšujícím 25 000,

d)​ 2020, jde-li o obce s počtem obyvatel převyšujícím 10 000,

e)​ 2021, jde-li o ostatní obce.

3. Při určení počtu obyvatel obce se vychází z údajů uvedených v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, a to ze stavu k 1. lednu kalendářního roku, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, v němž se příslušný plán kontrolní činnosti schvaluje.

4. Do doby uvedené v bodě 2 se kontrolní akce týkající se kontroly územního samosprávného celku nebo právnické osoby s jeho majetkovou účastí provádí v rozsahu podle zákona č. 166/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna obecního zřízení

Čl. III

V § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Schválený kontrolní závěr z kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem u obce, jí zřízené nebo založené právnické osoby nebo u právnické osoby, ve které má majetkovou účast, projedná zastupitelstvo obce bez zbytečného odkladu a zaujme k němu stanovisko.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna krajského zřízení

Čl. IV

V § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 457/2011 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Schválený kontrolní závěr z kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem u kraje, jím zřízené nebo založené právnické osoby nebo u právnické osoby, ve které má majetkovou účast, projedná zastupitelstvo kraje bez zbytečného odkladu a zaujme k němu stanovisko.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. V

V § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Schválený kontrolní závěr z kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem u hlavního města Prahy nebo u městské části nebo u hlavním městem Praha nebo městskou částí zřízené nebo založené právnické osoby nebo u právnické osoby, ve které má hlavní město Praha nebo městská část majetkovou účast, projedná zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo městské části bez zbytečného odkladu a zaujme k němu stanovisko.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.