P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

4. funkční období

149.

USNESENÍ

VÝBORU PRO EVROPSKOU INTEGRACI

z 30. schůze dne 14. ledna 2004


k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

(Senátní tisk č. 244)

Po odůvodnění zástupce předkladatele Ing. Karla Macha, náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě senátora Luďka Sefziga a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR s c h v á l i t návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Luďka Sefziga;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jiřího Skalického, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Ing. Jiří Skalický, v.r.

předseda výboru

MUDr. Luděk Sefzig, v.r. Eduard Matykiewicz, v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru