SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

7. USNESENÍ

z 2. schůze, konané dne 4. 12. 2018

k návrhu senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 225

Po návrhu zpravodajky senátorky Aleny Šromové

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR odročit projednávání návrhu senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové do 31. 1. 2019;

II.

určuje

zpravodajkou výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátorku Alenu Šromovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru, senátora Lumíra Kantora, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi.


Lumír Kantor v. r.

předseda výboru

Alena Šromová v. r. Jaroslav Malý v. r.

zpravodajka výboru ověřovatel výboru