PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

119. USNESENÍ

z 19. schůze konané dne 17. července 2018

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Senátní tisk č. 304

V návaznosti na usnesení 18. schůze Výboru č. 116 ze dne 11. července 2018 a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Jitku Seitlovou;

II.

pověřuje

předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart v. r.

předseda výboru

Jitka Seitlová v. r.

zpravodajka výboru

Zdeňka Hamousová v. r.

ověřovatelka výboru