PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

5. funkční období

391. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

z 46. schůze, konané dne 1. listopadu 2006

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů

(zákon o registračních pokladnách)

(senátní tisk č. 389)

Po úvodním slově předkladatele poslance Ing. Martina Římana, po zpravodajské zprávě senátora Roberta Koláře a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky vyjádřit vůli se návrhem zákona nezabývat;

II.​ u r č u j e

III.​ zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Roberta Koláře;

IV.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Milana Balabána předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Milan Balabán v.r.

předseda výboru

senátor Robert Kolář v.r.

zpravodaj výboru

senátor Jiří Nedoma v.r.

ověřovatel výboru