SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

10. USNESENÍ

ze 3. schůze, konané dne 11. ledna 2017

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

(senátní tisk č. N 111/10)

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

(senátní tisk č. N 112/10)

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

(senátní tisk č. N 113/10)

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení

(senátní tisk č. N 114/10)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Zdeňka Papouška, po odůvodnění JUDr. Petrou Smolíkovou, náměstkyní ministra kultury ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Oberfalzera a po rozpravě

výbor

I.

p r o j e d n a l

na žádost Výboru pro záležitosti Evropské unie senátní tisky č. N 111/10, N 112/10, N 113/10 a N 114/10;

II.

z a u j í m á

stanovisko k senátním tiskům č. N 111/10, N 112/10, N 113/10 a N 114/10, které je přílohou tohoto usnesení;

III.

u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátních tisků č. N 111/10, N 112/10, N 113/10 a N 114/10 na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Jiřího Oberfalzera;

IV.

p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Zdeňka Papouška předložit toto usnesení předsedovi Senátu a předsedovi Výboru pro záležitosti Evropské unie.

Zdeněk Papoušek v. r.

předseda výboru

Jiří Oberfalzer v. r.

zpravodaj výboru

Václav Homolka v. r.

ověřovatel výboru

Příloha

k usnesení č. 10/17

Počet listů: 2

S t a n o v i s k o

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

(senátní tisk č. N 111/10)

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

(senátní tisk č. N 112/10)

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

(senátní tisk č. N 113/10)

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení

(senátní tisk č. N 114/10)

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

1.​ souhlasí s navrhovanou harmonizací povinných výjimek z autorského práva pro vzdělávací instituce, instituce kulturního dědictví a výzkumné organizace;

2.​ upozorňuje však, že v případě povinné výjimky pro bezúplatné vytěžování textů a dat pro výzkumné organizace a za účelem vědeckého výzkumu bude nutné vyjasnit rozsah této výjimky, aby nedošlo k omezení výzkumu a investic do vývoje, v němž jsou účastníky i soukromé subjekty, a aby nebyly narušeny existující formy spolupráce mezi výzkumnými institucemi provádějícími výzkum ve spolupráci se soukromým sektorem;

3.​ staví se negativně k navrhovanému zavedení nového práva pro vydavatele tiskových publikací k digitálnímu užití jejich publikací, neboť je toho názoru, že obdobné pokusy o vnitrostátní regulaci této oblasti v některých členských státech měly převážně negativní dopad nejen na poskytovatele služeb informační společnosti, ale v důsledku i na samotné spotřebitele;

4.​ má za to, že by měly být lépe objasněny definice soukromého a komerčního zveřejnění a s tím spojené povinnosti řešit autorská práva s vydavateli, aby nedošlo k nejednoznačnému výkladu reprodukce a zveřejnění díla v online prostředí;

5.​ je toho názoru, že délka doby, po kterou má vydavatel nárok požadovat autorské poplatky, je diskutabilní s ohledem k vlastnímu obsahu autorského díla;

6.​ požaduje také, aby bylo přímo v textu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu uvedeno, že vkládání hypertextových odkazů nebude spadat do působnosti této směrnice, a to i s ohledem na rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-160/15, a aby byla rovněž vyjasněna otázka krátkých úryvků zpráv (tzv. snippet);

7.​ je toho názoru, že v případě rozšíření principu země původu i na doplňkové online služby poskytované vysílacími organizacemi a na přenosy vysílání bude nutné dbát na to, aby nedošlo k omezení smluvní svobody, ke zdražení licencí či k možnému zmenšení nabídky obsahu pro samotné spotřebitele;

8.​  podporuje návrh směrnice a nařízení k provedení Marrákešské smlouvy, jelikož by tyto návrhy měly vést k lepší dostupnosti děl a jiných předmětů chráněných autorským právem pro osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení;

9.​  doporučuje,

-​ postoupit dokument k projednání plénu Senátu PČR;

-​ postoupit případné stanovisko Senátu PČR Evropské komisi.