PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

25. USNESENÍ

STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

přijaté dne 15. 7. 2008

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony

(senátní tisk č. 272)

Po odůvodnění předkladatelem, po zprávě zpravodajky komise a po rozpravě

komise

I.

II.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky v r á t i t návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s pozměňovacími návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení;

p o v ě ř u j e

zpravodajku komise senátorku Lianu Janáčkovou, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Jiří Oberfalzer, v.r.

předseda komise

Liana Janáčková, v.r.

zpravodajka komise

Adolf Jílek, v.r.

ověřovatel komise


Příloha k usnesení č. 25/08

Počet listů: 1

Schválené pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony

(senátní tisk č. 272)

1. V Čl. IV v § 16 odst. 5 větě čtvrté za slova „ustanovován tlumočník“ vložit slovo „českého“.

2. V Čl. VI dosavadní text označit jako bod 1 a doplnit nový bod 2, který zní:

„2. V § 141 odst. 2 se slova „znakovou řečí“ nahrazují slovy „některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob“.“.

3. V Čl. VII dosavadní text označit jako bod 1 a slova „pro neslyšící a hluchoslepé osoby“ nahradit slovy „neslyšících a hluchoslepých osob“.

4. V Čl. VII za bod 1 vložit nový bod 2, který zní:

„2. V § 476d odst. 5 větě druhé se slova „znakové řeči“ nahrazují slovy „zvoleného komunikačního systému neslyšících a hluchoslepých osob“.“.