P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

332.

USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze dne 20. března 2008

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 208/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Jiřina Rippelová v. r.

ověřovatelka Senátu