SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

92. USNESENÍ

z 15. schůze konané dne 7. srpna 2019

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 122

Po úvodním slově zástupce skupiny poslanců Kateřiny Valachové, po zpravodajské zprávě senátora Ladislava Kosa a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Ladislava Kosa;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Lumír Aschenbrenner v.r.

místopředseda výboru

senátor Ladislav Kos v.r. senátor Miroslav Balatka v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru