SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

123. USNESENÍ

z 10. schůze, konané dne 19. července 2011

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 138

Po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelů, které přednesl poslanec Pavol Lukša, po zpravodajské zprávě senátora Petra Šilara a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Petra Šilara;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Petr Šilar v.r.

zpravodaj výboru

senátor Petr Pakosta v.r.

ověřovatel výboru