SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

1. ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

z 4. schůze, konané dne 11. ledna 2017

k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Senátní tisk č. 28

Po úvodním slově Miloslava Ludvíka, ministra zdravotnictví, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Jiří Burian, a po rozpravě

VÝBOR

I.

nepřijal žádné usnesení k projednávanému tisku.

Průběh hlasování:

Po celou dobu hlasování bylo přítomno 10 senátorů ÚPV.

Pro návrh, aby výbor doporučil Senátu schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou hlasovalo 5 senátorů, proti hlasoval 1 senátor, 4 senátoři se zdrželi hlasování.

Návrh nebyl schválen.

Byly podány tři pozměňovací návrhy. Žádný pozměňovací návrh nebyl schválen.

Jiné návrhy k projednávanému tisku nebyly podány;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Jiřího Buriana;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Jiří Burian v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Emilie Třísková v.r.

ověřovatel výboru