Za bezvadnost:

Dr.Eva Grubnerová

Vládní návrh,

kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení: souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 28. června 1996 v Dublinu.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky s o u h l a s í s Dohodou mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsanou dne 28. června 1996 v Dublinu.


Předkládací zpráva

pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

I.

Dne 28. června 1996 byla v Dublinu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Sjednáváním dohod o ochraně investic Česká republika uskutečňuje svůj cíl - chránit český kapitál investovaný v zahraničí a současně přilákat kapitál do země, podněcovat podnikatelskou iniciativu investorů obou smluvních stran a rozvíjet vzájemně výhodnou spolupráci mezi státy.

II.

Předkládaná Dohoda zakotvuje následující záruky obvykle poskytované investorům obou smluvních stran v těchto mezinárodních smlouvách:

- závazek umožnit na svém území a v souladu se svým právním řádem investice investorů druhého státu;

- princip národního zacházení a doložku nejvyšších výhod (záruka proti diskriminačnímu zacházení ve srovnání s tuzemskými nebo jinými zahraničními investory);

- záruku proti vyvlastnění majetku zahraničních investorů s výjimkou vyvlastnění na základě zákona, ve veřejném zájmu a proti vyplacení okamžité a adekvátní náhrady;

- záruku volného převodu plateb souvisejících s investicí do zahraničí ve volně směnitelné měně;

- způsob řešení sporů mezi investorem a přijímající smluvní stranou nebo mezi smluvními stranami navzájem.

Platnost Dohody byla v článku 13 sjednána na dobu deseti let a poté na dobu neurčitou s možností ukončit její platnost kdykoliv písemnou jednoroční výpovědí. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této Dohody zůstanou její ustanovení účinná po dobu dalších deseti let od data ukončení platnosti.

Záruky zakotvené v této dohodě a nároky z ní vyplývající se budou vztahovat na budoucí investice uskutečněné investory obou smluvních stran a také na investice existující v souladu s právními předpisy smluvních stran k datu vstupu Dohody v platnost. Dohoda podle článku 13 vstoupí v platnost datem druhé notifikace. Dohoda byla sjednána v jazyce českém a anglickém, přičemž oba texty jsou stejně platné.


Sjednaná Dohoda se neodchyluje od zásad uvedených ve vzorové dohodě o ochraně investic, za kterou je podle usnesení vlády ČR č. 12 ze dne 6.ledna 1993 považována dohoda mezi Českou republikou a Maďarskem, a proto byla vládě ČR předložena k odsouhlasení po jejím podpisu.

Vláda České republiky Dohodu s Irskem schválila usnesením č. 494 ze dne 25. září 1996.

III.

Předkládaná Dohoda nevyžaduje změnu v právním řádu České republiky, nedotýká se závazků obsažených v jiných mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána a není v rozporu s právem Evropské Unie a se zahraničně politickými zájmy České republiky.

Tato dohoda je mezinárodní dvoustrannou hospodářskou smlouvou všeobecné povahy, která z hlediska právního řádu České republiky má charakter prezidentské smlouvy.

V souladu s čl. 49 odst. 2 Ústavy České republiky se Dohoda předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu a poté bude předložena podle čl. 63 k ratifikaci prezidentovi České republiky.

Uzavření a provádění Dohody nebude mít bezprostřední dopad na státní rozpočet.

V Praze dne 25. září 1996

Předseda vlády