SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

203. USNESENÍ

z 31. schůze konané dne 21. července 2020

k výroční zprávě Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019

Senátní tisk č. 266

Po úvodním slově předkladatele Hany Továrkové, předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu, po zpravodajské zprávě senátora Františka Bradáče a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu Parlamentu České republiky vzít na vědomí výroční

zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019;

II. určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora

Františka Bradáče;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil

toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Vladislav Vilímec v.r.

předseda výboru

senátor František Bradáč v.r. senátor Michal Kortyš v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru