PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

81. USNESENÍ

z 13. schůze konané dne 31. ledna 2018

k návrhu senátního návrhu zákona senátora Iva  Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky  Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č.  250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

 

Senátní tisk č. 193

V návaznosti na 74. usnesení výboru ze dne 1. 11. 2017, po úvodním slově Michaela Canova, senátora Senátu Parlamentu ČR, zpravodajské zprávě senátora Zdeňka Nytry a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh senátního návrhu zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Zdeňka Nytru;

II.

pověřuje

předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart v. r.

předseda výboru

Zdeněk Nytra v. r.

zpravodaj výboru

Petr Vícha v. r.

ověřovatel výboru

Příloha Usnesení VUZP č. 81 ze dne 31. ledna 2018

Komplexní pozměňovací návrh

k návrhu senátního návrhu zákona senátora Iva  Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky  Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č.  250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

 

Senátní tisk č. 193

Čl. I a II budou znít:

„Čl. I

Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se mění takto:

1.​ V § 35 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d) které zní:

„d) zákaz pobytu,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

2.​ Za § 47 vkládá nový § 47a, který včetně nadpisu zní:

㤠47a

Zákaz pobytu

(1)​ Zákaz pobytu lze uložit fyzické osobě, stanoví-li tak zákon, a to na dobu nejdéle 3 měsíců za předpokladu, že

a) přestupek byl spáchán úmyslným jednáním významně narušujícím zdraví osob, veřejný pořádek, bezpečnost nebo majetek na území obce nebo její části,

b)​ pachatel byl v posledních dvanácti měsících přede dnem spáchání přestupku pravomocně uznán vinným z přestupku, kterého se dopustil na území stejné obce nebo její části a kterým došlo k porušení nebo ohrožení téhož zákonem chráněného zájmu,

c)​ uložení takového správního trestu je nezbytné k zajištění ochrany některého zákonem chráněného zájmu uvedeného v písmenu a), a

(2)​ nepostačuje uložení jiného správního trestu, popřípadě uložení jiného správního trestu spolu s omezujícím opatřením.

(3)​ Při ukládání zákazu pobytu dbá správní orgán na to, aby se výkon tohoto správního trestu významným způsobem nedotkl rodinných nebo jiných sociálních vazeb pachatele, které má na území obce nebo její části, pro které by měl být zákaz pobytu uložen.

(4)​ Zákaz pobytu spočívá v tom, že se pachatel nesmí po dobu trvání zákazu pobytu zdržovat na území obce nebo její části, kde se dopustil přestupku podle odstavce 1 a které je vymezeno v rozhodnutí obecního úřadu obce, který zákaz pobytu uložil (dále jen „příslušný obecní úřad“). Zákaz pobytu se nesmí vztahovat na území obce nebo její části, kde má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený pobyt anebo pracoviště; při ukládání zákazu pobytu přihlédne příslušný obecní úřad rovněž k místu skutečného pobytu pachatele.

(5)​ Příslušný obecní úřad pachateli na základě jeho žádosti udělí povolení ke krátkodobému pobytu na území obce nebo její části, kde má zakázán pobyt, má-li pachatel k pobytu na území obce závažné osobní důvody, kterými jsou zejména návštěva lékaře nebo orgánu veřejné moci.

(6)​ O žádosti podle odstavce 4 rozhodne příslušný obecní úřad bezodkladně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení řízení. Jsou-li splněny podmínky pro vydání povolení, příslušný obecní úřad vydá žadateli namísto písemného vyhotovení rozhodnutí písemné potvrzení o povolení k pobytu; jinak vydá rozhodnutí, kterým žádost zamítne. Písemné potvrzení o povolení k pobytu obsahuje vždy vymezení toho, v jaké době a k jakému účelu je krátkodobý pobyt povolen. Pachatel je povinen mít při pobytu na území obce nebo její části, kde má zakázán pobyt, potvrzení při sobě.

(7)​ Po uplynutí poloviny doby, na niž byl uložen zákaz pobytu, může příslušný obecní úřad od výkonu zbytku tohoto správního trestu upustit, jestliže pachatel prokáže způsobem svého života nebo provedením účinných opatření, že jeho další výkon není potřebný.

(8)​ Byla-li spolu se zákazem pobytu uložena též pokuta, která nebyla dosud uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku zákazu pobytu upustit, dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty.

(9)​ O uložení zákazu pobytu, místu a době jeho trvání uvědomí příslušný obecní úřad neprodleně orgán Policie České republiky a v případě státních občanů České republiky rovněž obecní úřad obce, na jejímž území má pachatel trvalý pobyt.“.

3. Za § 58 se vkládá § 58a, který včetně nadpisu zní:

㤠58a

Zákaz pobytu

Zákaz pobytu nelze uložit mladistvému.“.

Čl. II

Změna zákona o některých přestupcích

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, se mění takto:

1.​ V § 4 odstavci 4 se za slovo „uložit“ vkládají slova „zákaz pobytu nebo“.

2.​ V § 5 se za odstavec 4 doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g), i) a j) lze uložit zákaz pobytu.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

3.​ V § 7 odst. 6 se ve větě první a druhé za slovo „uložit“ vkládají slova „zákaz pobytu nebo“.

4.​ V § 8 odstavci 6 se za slovo uložit“ vkládají slova „zákaz pobytu nebo“.“.