Zákon

ze dne ……… 2004,

kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se mění takto :

1.​ § 1 až 10 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1) až 21) znějí :

㤠1

Úvodní ustanovení

(1)​ Označování a ověřování chmelu (dále jen „certifikace“), kontrola zpracování, mísení, ošetřování a uvádění do oběhu produktů, které podléhají společné tržní organizaci pro chmel, se řídí bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství1) (dále jen „předpisy Evropských společenství“).

(2)​ Tento zákon stanoví chmelařské oblasti a chmelařské polohy a upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropských společenství,1) vyhlášenými mezinárodními smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, a tímto zákonem a ukládání pokut za porušení stanovených povinností.

§ 2

Základní pojmy

(1)​ Základní pojmy vymezují předpisy Evropských společenství.1)

(2)​ Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)​ ověřovacím střediskem Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským2) (dále jen „Ústav“) určený podnik nebo jiné zařízení umožňující kvalifikované ověření chmele,

b)​ chmelnicí pozemek osázený chmelovými rostlinami a opatřený chmelovou konstrukcí, jehož plochu v souladu s předpisem s bezprostředními účinky 2a) stanoví prováděcí právní předpis,

c)​ producentem osoba, která pěstuje chmel na chmelnici.

§ 3

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy

(1)​ Chmelařské oblasti jsou oblasti vhodné pro produkci chmele; chmelařskými oblastmi jsou Žatecko, Úštěcko a Tršicko.

(1)​ Chmelařské oblasti se mohou členit na chmelařské polohy, které jsou součástmi chmelařských oblastí. Chmelařskými polohami jsou na Žatecku Podlesí a Údolí Zlatého potoka a na Úštěcku Polepská Blata.

(1)​ Prováděcí právní předpis stanoví, kterými katastrálními územími3) jsou jednotlivé chmelařské oblasti a chmelařské polohy vymezeny.

§ 4

Evidence chmelnic

(1)​ Chmelnice podléhají evidenci, kterou vede Ústav.

(1)​ Producent, který chmelnici nově založil, je povinen požádat Ústav, a to nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, o zařazení chmelnice do evidence. Součástí žádosti je kopie katastrální mapy3) s vyznačením plochy chmelnice a uvedení odrůdy chmele. Podrobnosti žádosti stanoví prováděcí právní předpis.

(1)​ Ústav rozhodne o přidělení evidenčního čísla nově založené chmelnici. Producent je povinen chmelnici tímto evidenčním číslem viditelným způsobem označit a toto označení po celou dobu zařazení chmelnice v evidenci udržovat.

(1)​ O převodu chmelnice na jiného producenta rozhodne Ústav na žádost.

(1)​ Zrušení nebo převod chmelnice nebo změny údajů stanovených prováděcím právním předpisem je producent povinen písemně ohlásit Ústavu do 1 měsíce od provedené změny.

§ 5

Certifikace

(1)​ Certifikací se deklaruje kvalita a původ chmele; certifikace zahrnuje označování chmele producentem a ověřování kvality a původu chmele Ústavem.

(1)​ Producent je povinen označit každý obal s chmelem označovacími štítky a uzavřít každý obal s chmelem plombami. Označovací štítky a plomby vydává Ústav na vyžádání; plomby Ústav vydá za úhradu.

(1)​ Po ukončení sklizně a označení všech obalů s chmelem je producent povinen vystavit doklad o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele. Tento doklad předá s nepoužitými označovacími štítky Ústavu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

(1)​ Náležitosti dokladu podle odstavce 3, označovacích štítků a plomb stanoví prováděcí právní předpis.

(1)​ Ověřování zahájí Ústav na základě podané žádosti k ověření chmele.

(1)​ Ústav ověří pouze producentem označený chmel pocházející z chmelařských oblastí, který splňuje požadavky stanovené předpisy Evropských společenství,4) a chmelové produkty vyrobené z ověřeného chmele nebo ověřených chmelových produktů.

(1)​ Jestliže Ústav zjistí, že podmínky pro vydání ověřovací listiny byly splněny, žádosti vyhoví a ověřovací listinu vydá, v opačném případě, při zjištění, že podmínky splněny nebyly, rozhodne o zamítnutí žádosti.

§ 6

Úkoly Ústavu

Ústav

a)​ zajišťuje provádění kontroly nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a předpisy Evropských společenství,1)

b)​ vede evidenci chmelnic podle § 4,

c)​ ukládá pokuty,

d)​ provádí ověřování chmele,

e)​ zveřejní každoročně ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ve lhůtě do 30. června seznam ověřovacích středisek,

f)​ vede evidenci vydaných, použitých a vrácených označovacích štítků a množství označeného chmele podle producentů, katastrálních území a odrůd chmele.

§ 7

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“)

a)​ rozhoduje o uznání seskupení producentů chmele,5)

a)​ provádí dozor nad dodržováním postupu certifikace,

a)​ eviduje smlouvy na dodávky chmele a informace týkající se chmele podle předpisů Evropských společenství.6)

§ 8

Pokuty

(1)​ Právnická osoba se dopustí protiprávního jednání tím, že v rozporu s předpisy Evropských společenství nebo tímto zákonem

a)​ uvede produkt bez ověřovací listiny původu do oběhu nebo ho vyveze,7)

b)​ uvede do oběhu bez certifikace produkt, který byl po certifikaci opětovně zabalen,8)

c)​ použije jiný než v nařízení uvedený produkt k výrobě chmelových produktů,9)

d)​ smísí produkty, které se nacházejí v oběhu,10)

e)​ smísí chmel,11)

f)​ prodává produkt, aniž by byl doprovázen předepsanou fakturou nebo obchodními podklady,12)

g)​ prohlášení nepředá, nepředá správně, nepředá úplně nebo nepředá včas,13)

h)​ nepodá, nepodá správně nebo nepodá včas hlášení,14)

i)​ nevyznačí, nebo nevyznačí včas nebo nevyznačí úplně údaj na obalu,15)

j)​ překročí předepsanou váhu obalu,16)

k)​ ve volném prodeji dále prodá nebo rozdělí zásilku, aniž by produkt byl doprovázen předepsanou fakturou nebo obchodním podkladem vystaveným prodávajícím,17)

l)​ uvede zásilku do oběhu,18)

m)​ nesplní povinnost uvedenou v § 5 odst. 2 nebo 3, nebo

n)​ neoznámí Ústavu zrušení nebo vznik nových skutečností v obhospodařování chmelnice podle § 4 odst. 2.

(2)​ Za protiprávní jednání se právnické osobě uloží pokuta

a)​ do výše 100 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písmeni m) nebo n),

b)​ do 200 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písmeni b), g), h), i) nebo j),

c)​ do 300 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písmeni c), d), f), k) nebo l),

d)​ do 500 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písmeni a) nebo e).

(3)​ Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(4)​ Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká, uplynul-li 1 rok ode dne zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy bylo spácháno.

(5)​ Protiprávní jednání právnických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ústav.

(6)​ Protiprávní jednání spáchané fyzickou osobou, která je podnikatelem,19) při podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikatelskou činností se posoudí podle ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7)​ Pokuty ukládá a vybírá Ústav a vymáhá územní finanční orgán.20)

(8)​ Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.21)

(9)​ Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky.

§ 9

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)​ podmínky pro uznání ověřovacích středisek,

b)​ katastrální území, která vymezují chmelařské oblasti a chmelařské polohy,

c)​ podrobnosti vedení evidence chmelnic a způsob stanovení plochy chmelnice,

d)​ formu a obsah tiskopisů pro účely certifikace a evidence chmelnic,

e)​ druh, velikost a popis plomb a označovacích štítků, jakož i jejich uspořádání a použití pro účely certifikace.

§ 10

Vztah ke správnímu řádu

Správní řád se nevztahuje

a)​ na rozhodování o certifikaci, s výjimkou vydání zamítavého rozhodnutí o ověření chmele, a

a)​ na evidenci chmelnic, s výjimkou evidence nové chmelnice a převodu chmelnice na jiného producenta.

____________

1) Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77 ze dne 19. července 1977 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel.

Nařízení Komise (EHS) č. 890/78 ze dne 28. dubna 1978, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel.

Nařízení Komise (EHS) č. 3076/78 ze dne 21. prosince 1978 o dovozu chmele ze třetích zemí.

Nařízení Komise (EHS) č. 3077/78 ze dne 21. prosince 1978 o rovnocennosti osvědčení k chmelu dováženému ze třetích zemí s osvědčeními Společenství.

Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné trhu s chmelem.

Nařízení Rady (EHS) č. 1098/98 ze dne 25. května 1998, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele.

Nařízení Komise (ES) č. 609/99 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele.

Nařízení Komise (EHS) č. 1351/72 ze dne 28. června 1972 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele.

Nařízení Komise (EHS) č. 776/73 ze dne 20. března 1973 o registraci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele.

2) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

2a) Nařízení Komise (ES) č. 609/99.

3) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71.

Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

Nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

5) Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71.

Nařízení Komise (EHS) č. 1351/72.

6) Čl. 6 Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71.

Nařízení Komise (EHS) č. 776/73.

7) Čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1696/71.

8) Čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

9) Čl. 7 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

10) Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

11) Čl. 8 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

12) Čl. 9a nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

13) Čl. 10 písm. a) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

14) Čl. 10 písm. b), věta první nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

15) Čl. 10 písm. b), věta druhá, čl. 10 písm. c), čl. 10 písm. d), nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

16) Čl. 10 písm. d) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

17) Čl. 7 nařízení Komise (EHS) č. 3076/78.

18) Čl. 7a nařízení Komise (EHS) č. 3076/78.

19) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

20) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

2.​ § 11 až 14 se zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Chmelnice evidované podle dosavadních předpisů se považují za chmelnice evidované podle tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.