SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

69. USNESENÍ

ze 14. schůze, konané dne 25. 2. 2016

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 191

Po odůvodnění zástupce předkladatele, JUDr. Naděždy Břeské, ředitelky legislativního odboru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zpravodajské zprávě senátora Jiřího Voseckého a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Jiřího Voseckého.

III.

pověřuje

místopředsedu výboru, senátora Vladimíra Plačka, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Milanu Štěchovi.


Vladimír Plaček v.r.

místopředseda výboru

Jiří Vosecký v.r. Božena Sekaninová v.r.

zpravodaj výboru ověřovatelka výboru