P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

78. USNESENÍ

výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

z 12. schůze výboru, konané dne 2. prosince 2009

k projednání Petice č. 15/09

„Vzděláváním proti krizi“

(senátní tisk č. 182)

Výbor po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, po seznámení s obsahem petice, informaci zpravodaje výboru senátora Marcela Chládka o průběhu a výsledcích veřejného slyšení výboru k  petici, v souladu s § 142a zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a Podrobnějšími pravidly projednávání peticí v Senátu a po rozpravě

I.​  o z n a m u j e

Organizačnímu výboru Senátu, že šetření ve věci petice č. 15/09, senátní tisk č. 182, „Vzděláváním proti krizi“ bylo ukončeno;

II. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR, na základě zevrubného seznámení a projednání senátního tisku č. 182 - Petice Vzděláváním proti krizi“ na Veřejném slyšení výboru dne 1. prosince 2009, přijmout usnesení, jehož návrh je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení;

III. n a v r h u j e

Organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad následující schůze Senátu bod: Senátní tisk č. 182 - Petice „Vzděláváním proti krizi“;

IV.​ u r č u j e , ž e

osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze č. 2 tohoto usnesení;

V. d o p o r u č u j e , a b y

se schůze Senátu dále zúčastnili představitelé státní správy – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, jež výbor považuje za peticí dotčené, a kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto usnesení;

VI.​  u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 182 na schůzi Senátu

senátora Marcela Chládka;

VII.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jaromíra Jermáře toto usnesení předložit předsedovi Senátu Parlamentu ČR a Organizačnímu výboru Senátu.

PhDr. Jaromír Jermář, v. r.

předseda výboru

PhDr. Marcel Chládek, MBA, v. r.

zpravodaj výboru

PaedDr. Zdeněk Janalík, v. r.

ověřovatel výboru


Příloha č. 1

k usnesení č. 78/09

Počet listů: 1

Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR

SENÁT Parlamentu České republiky

I. b e r e n a v ě d o m í

Petici č. 15/09 „Vzděláváním proti krizi“;

II. k o n s t a t u j e , ž e

a) problematikou, která je obsahem petice se zabýval Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na svém jednání dne 11. listopadu 2009 k návrhu státního rozpočtu na rok 2010 a navrhuje posílit výdajový blok regionálního školství v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o částku 3,4 mld. Kč na běžné výdaje pro mzdy a odvody a navýšení ostatních běžných výdajů o 280 000 tis. Kč,

b)​ vytváření důstojných a motivačních podmínek pro práci učitelů a ostatních školských pracovníků, zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání žáků a studentů je v kompetenci MŠMT ČR;

III.​ d o p o r u č u j e

a)​ Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvu financí ČR společně hledat systémové řešení daných problémů,

a)​ Poslanecké sněmovně PČR schválit navýšení kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o částku 3,4 mld. Kč na běžné výdaje pro mzdy a odvody a navýšení ostatních běžných výdajů o 280 000 tis. Kč.

Příloha č. 2

k usnesení č. 78/09

Počet listů: 1

Seznam osob,

které mají požívat práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu

Petiční výbor:

Mgr. František Dobšík

předseda ČMOS pracovníků školství

nám. W. Churchilla 2

113 59 PRAHA 3

Seznam

představitelů státní správy, jež výbor považuje za dotčené peticí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

PhDr. Miroslava Kopicová

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo financí ČR

Ing. Eduard Janota

ministr financí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

JUDr. Petr Šimerka

ministr práce a sociálních věcí ČR