SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

367.

USNESENÍ SENÁTU

z 20. schůze, konané dne 16. března 2016

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /senátní tisk č. 205/

Senát

I.​ vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, uvedeného v příloze tohoto usnesení;

II. pověřuje senátorku Dagmar Terelmešovou a senátora Radka Sušila odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Jozef Regec v. r.

ověřovatel Senátu


                                                                                                   Příloha k usnesení č. 367

Pozměňovací návrh

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Návrh zákona upravit takto:

„ZÁKON

ze dne ……… 2016,

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o  změně souvisejících zákonů, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

„(2) Při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku podle § 9 až 12 v případě, že je jeho příjemcem nezletilé dítě nebo osoba s omezenou svéprávností, se předchozí souhlas soudu podle občanského zákoníku29) nevyžaduje. Předchozí souhlas soudu se nevyžaduje ani u samotného nákupu zvláštní pomůcky pořízené s využitím příspěvku a všech navazujících a souvisejících řízení před příslušnými úřady.

_______________

29) § 461 odst. 1 a § 898 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.“.