SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

204. USNESENÍ

z 24. schůze konané dne 12. června 2018

k návrhu senátního návrhu zákona, který se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 239

Po úvodním slově zástupce skupiny senátorů, senátorky Jitky Seitlové, po zpravodajské zprávě senátora Lumíra Aschenbrennera a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh senátního návrhu zákona s pozměňovacím návrhem, který tvoří přílohu tohoto usnesení;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Lumíra Aschenbrennera;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jaromíra Strnada, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jaromír Strnad v.r.

předseda výboru

senátor Lumír Aschenbrenner v.r. senátor Petr Holeček v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 204/2018

Pozměňovací návrh

k návrhu senátního návrhu zákona, který se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 239

Návrh senátního návrhu zákona upravit takto:

ZÁKON

ze dne ..............................,,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna energetického zákona

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona 262/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č., 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1.​ V § 17 odst. 7 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) rozhoduje spory týkající se nákladů na provedení přeložek zařízení podle § 47 odst. 2 a 3,“.

Dosavadní písmena d) až s) se označují jako písmena e) až t).

2.​ V § 47 odstavec 2 zní:

„(2) Přeložku zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy je povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady a položkovým vyúčtováním nákladů na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady, nezahrnují náhradu za věcné břemeno zřízené podle § 24 odst. 4 a § 25 odst. 4.

3.​ V § 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 47 zní:

„(3) Vlastník zařízení hradí náklady na provedení přeložky v případech, kdy po žadateli o přeložku nelze náhradu nákladů na její provedení spravedlivě požadovat. Jde o případy

a)​ kdy z důvodu špatného technického stavu zařízení vzniká škoda na nemovitosti a vlastník zařízení nezajistí nápravu,

b)​ kdy je přeložku nutno provést pro účely změny nebo odstranění stavby, pokud povinnost změny nebo odstranění vyplývá ze zvláštního právního předpisu47).

_____

„47) Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

4.​ V § 91 odst. 3 písm. h) se za slova „náklady na její provedení“ vkládají slova „nebo položkovým vyúčtováním nákladů na její provedení“.

5.​ V § 91 odst. 4 písm. k) se za slova „náklady na její provedení“ vkládají slova „nebo položkovým vyúčtováním nákladů na její provedení“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.“.