ZÁKON

ze dne … 2016,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o spotřebních daních

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

1.​ § 57 včetně nadpisu zní:

㤠57

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu

(1)​ Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu. Podmínkou nároku na vrácení daně je, že tato osoba nakoupila minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. c) a j) za cenu obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje prokazatelně použila pro zemědělskou prvovýrobu. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby těchto minerálních olejů pro stanovený účel.

(2)​  Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 se nevztahuje na toho, komu byla vrácena daň z uvedených minerálních olejů podle § 15 nebo 15a. Nárok na vrácení daně rovněž nevzniká osobě, která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku nebo která je povinna navrátit veřejnou podporu v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora poskytnutá této osobě prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

(3)​ Zemědělskou prvovýrobou se pro účely spotřebních daní rozumí

a)​ rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu,

b)​ chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona.

(4)​ Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně podle odstavce 1, má pro tento účel postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

(5)​  Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů

a)​ spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. a), se vrací ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j); výše pevné částky vracené daně je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi,

b)​ spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. b), se vrací ve výši

1.​ 9 500 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j); výše pevné částky vracené daně je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi,

2.​ 7 000 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c); výše pevné částky vracené daně je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi.

(6)​ Nárok na vrácení daně se prokazuje

a)​ dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1 a

b)​ evidencí o skutečné spotřebě minerálních olejů uvedených v odstavci 1.

(7)​ Nárok na vrácení daně se v případě, kdy osoba uvedená v odstavci 1 spotřebované minerální oleje uvedené v odstavci 1 sama vyrobila, prokazuje interním dokladem namísto dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1.

(8)​  Na dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1, který je prodávající povinen při prodeji bezodkladně vydat, musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)​ obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,

b)​ obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího,

c)​ množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,

d)​ sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,

e)​ výše spotřební daně celkem,

f)​ datum vystavení dokladu o prodeji,

g)​ číslo dokladu o prodeji.

(9)​  Na interním dokladu podle odstavce 7 musí být uvedeny tyto náležitosti

a)​ obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození výrobce,

b)​ množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, obchodní označení a kód nomenklatury,

c)​ sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,

d)​ výše spotřební daně celkem,

e)​ datum vystavení interního dokladu,

f)​ číslo interního dokladu.

(10)​ Obchodní označení podle odstavce 8 písm. c) nebo podle odstavce 9 písm. b) musí být uvedeno dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti minerálního oleje uvedeného v odstavci 1 tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.

(11)​  Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 2 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Fyzická osoba může nárok na vrácení daně uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mohla nárok uplatnit poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.

(12)​  Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

(13)​  Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým se uplatňuje nárok na vrácení daně, podávají právnické osoby elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(14)​ Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v odstavci 1, spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, způsob a podmínky vedení dokladů a evidence podle odstavců 6 až 9.“.

2.​ § 57 včetně nadpisu zní:

㤠57

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu a pro provádění hospodaření v lese

1.​ Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu, nebo osobě, která provádí hospodaření v lese podle lesního zákona. Podmínkou nároku na vrácení daně je, že tato osoba nakoupila minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. c) a j) za cenu obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje prokazatelně použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby těchto minerálních olejů pro stanovený účel.

1.​ Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 se nevztahuje na toho, komu byla vrácena daň z uvedených minerálních olejů podle § 15 nebo 15a. Nárok na vrácení daně rovněž nevzniká osobě, která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku nebo která je povinna navrátit veřejnou podporu v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora poskytnutá této osobě prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

1.​ Zemědělskou prvovýrobou se pro účely spotřebních daní rozumí

a)​ rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu,

b)​ chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona,

c)​ rybníkářství podle zákona upravujícího rybářství.

(15)​ Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně podle odstavce 1, má pro tento účel postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

(16)​ Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů

a)​ spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. a), se vrací ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j),

b)​ spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. b), se vrací ve výši

1.​ 9 500 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j),

2.​ 7 000 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c),

c)​ spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. c), se vrací ve výši 4 380 Kč/1000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j),

d)​  spotřebovaných při provádění hospodaření v lese, se vrací ve výši 4 380 Kč /1000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j).

(17)​ Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů

a)​ uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. a) nebo b), se vrací osobě s intenzitou chovu hospodářských zvířat

1.​ do 0,2 ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,

2.​ nad 0,2 do 0,4 ve výši 6 940 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,

3.​ nad 0,4 ve výši 9 500 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,

b)​ uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. a) nebo b), se vrací osobě s intenzitou chovu hospodářských zvířat

1.​ do 0,2 ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,

2.​ nad 0,2 do 0,4 ve výši 5 690 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,

3.​ nad 0,4 ve výši 7 000 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů.

(18)​ Intenzitou chovu hospodářských zvířat se pro účely spotřebních daní rozumí podíl počtu hospodářských zvířat podle odstavce 3 písm. b), která jsou chována osobou uvedenou v odstavci 1, přepočteného na velkou dobytčí jednotku podle prováděcího právního předpisu, a výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura, která je vedena v evidenci využití půdy podle zákona upravujícího zemědělství.

(19)​ Výše pevné částky vracené daně ze směsí minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) podle odstavců 5 a 6 je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi.

(20)​ Za kalendářní měsíc nelze současně uplatnit nárok na vrácení daně ve výši

a)​ stanovené v odstavci 5 písm. a) a b),

b)​ stanovené v odstavci 5 písm. a) nebo b) a odstavci 6.

(21)​ Nárok na vrácení daně se prokazuje

a)​ dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1 a

b)​ evidencí o skutečné spotřebě minerálních olejů uvedených v odstavci 1.

(22)​ Nárok na vrácení daně se v případě, kdy osoba uvedená v odstavci 1 spotřebované minerální oleje uvedené v odstavci 1 sama vyrobila, prokazuje interním dokladem namísto dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1.

(23)​ Na dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1, který je prodávající povinen při prodeji bezodkladně vydat, musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)​ obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,

b)​ obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího,

c)​ množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,

d)​ sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,

e)​ výše spotřební daně celkem,

f)​ datum vystavení dokladu o prodeji,

g)​ číslo dokladu o prodeji.

(24)​  Na interním dokladu podle odstavce 11 musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)​ obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození výrobce,

b)​ množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, obchodní označení a kód nomenklatury,

c)​ sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,

d)​ výše spotřební daně celkem,

e)​ datum vystavení interního dokladu,

f)​ číslo interního dokladu.

(25)​ Obchodní označení podle odstavce 12 písm. c) nebo podle odstavce 13 písm. b) musí být uvedeno dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti minerálního oleje uvedeného v odstavci 1 tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.

(26)​  Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 2 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Fyzická osoba může nárok na vrácení daně uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mohla nárok uplatnit poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.

(27)​ Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

(28)​ Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým se uplatňuje nárok na vrácení daně, podávají právnické osoby elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(29)​ Prováděcí právní předpis stanoví

a)​ způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v odstavci 1, spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,

b)​ způsob a podmínky vedení dokladů a evidence podle odstavců 10 až 13 a

c)​ podmínky a způsob výpočtu a prokázání intenzity chovu zvířat, včetně přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky.“.

3.​ § 57 včetně nadpisu zní:

㤠57

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu a pro provádění hospodaření v lese

1.​ Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu, nebo osobě, která provádí hospodaření v lese podle lesního zákona. Podmínkou nároku na vrácení daně je, že tato osoba nakoupila minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. c) a j) za cenu obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje prokazatelně použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby těchto minerálních olejů pro stanovený účel.

1.​ Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 se nevztahuje na toho, komu byla vrácena daň z uvedených minerálních olejů podle § 15 nebo 15a. Nárok na vrácení daně rovněž nevzniká osobě, která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku nebo která je povinna navrátit veřejnou podporu v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora poskytnutá této osobě prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

1.​ Zemědělskou prvovýrobou se pro účely spotřebních daní rozumí

d)​ rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu,

e)​ chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona.

f)​ rybníkářství podle zákona upravujícího rybářství.

(30)​ Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně podle odstavce 1, má pro tento účel postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

(31)​ Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j), se vrací ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů. Výše pevné částky vracené daně ze směsí minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi.

(32)​ Nárok na vrácení daně se prokazuje

a)​ dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1 a

b)​ evidencí o skutečné spotřebě minerálních olejů uvedených v odstavci 1.

(33)​  Nárok na vrácení daně se v případě, kdy osoba uvedená v odstavci 1 spotřebované minerální oleje uvedené v odstavci 1 sama vyrobila, prokazuje interním dokladem namísto dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1.

(34)​  Na dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1, který je prodávající povinen při prodeji bezodkladně vydat, musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)​ obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,

b)​ obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího,

c)​ množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,

d)​ sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,

e)​ výše spotřební daně celkem,

f)​ datum vystavení dokladu o prodeji,

g)​ číslo dokladu o prodeji.

(35)​  Na interním dokladu podle odstavce 7 musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)​ obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození výrobce,

b)​ množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, obchodní označení a kód nomenklatury,

c)​ sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,

d)​ výše spotřební daně celkem,

e)​ datum vystavení interního dokladu,

f)​ číslo interního dokladu.

(36)​  Obchodní označení podle odstavce 8 písm. c) nebo podle odstavce 9 písm. b) musí být uvedeno dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti minerálního oleje uvedeného v odstavci 1 tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.

(37)​ Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 2 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Fyzická osoba může nárok na vrácení daně uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mohla nárok uplatnit poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.

(38)​ Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

(39)​  Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým se uplatňuje nárok na vrácení daně, podávají právnické osoby elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(40)​ Prováděcí právní předpis stanoví

a)​ způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v odstavci 1, spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,

b)​ způsob a podmínky vedení dokladů a evidence podle odstavců 6 až 9.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Nárok na vrácení daně osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu podle § 57 odst. 3 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká ze spotřeby minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) a j) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spotřebovaných od 1. ledna 2016.

2. Pro nárok na vrácení daně osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu podle § 57 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. července 2017, který vznikl přede dnem 1. července 2017, jakož i práva a povinnosti s ním související, se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. července 2017.

3. Pro nárok na vrácení daně osobě, která provádí hospodaření v lese, nebo osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu podle § 57 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2019, který vznikl přede dnem 1. ledna 2019, jakož i práva a povinnosti s ním související, se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2019.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a.​ čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2017,

a.​ čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.