PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

7. funkční období

71. USNESENÍ

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

z 10. schůze, konané dne 7. října 2009

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 158)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, po odůvodnění návrhu zákona poslancem Waltrem Bartošem, navrhovatelem zákona, po zpravodajské zprávě senátora Marcela Chládka a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu České republiky s c h v á l i t návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR;

II.

u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 158 na schůzi Senátu Parlamentu ČR

senátora Marcela Chládka.


PhDr. Jaromír Jermář, v. r.

předseda výboru

PhDr. Marcel Chládek, MBA, v. r.

zpravodaj výboru

Ing. Hana Doupovcová, v. r.

ověřovatelka výboru