PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

209. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

A DOPRAVU

z 22. schůze, konané dne 21. února 2008

Konvergenční program České republiky

Senátní tisk č. 156

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Jana Málka, náměstka ministra financí České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Ivana Adamce a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky vzít na vědomí Konvergenční program České republiky;

II.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Ivana Adamce;

III.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Ivana Adamce předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Nádvorník v.r.

místopředseda výboru

senátor Ivan Adamec v.r.

zpravodaj výboru

senátor Jiří Stříteský v.r.

ověřovatel výboru