ZÁKON

ze dne …………. 2009,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona
č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona
č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona
č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 59/2009 Sb., se mění takto:

1.​ V § 16a odst. 2 písmeno a) zní:

„a) jde-li o pojištěnce do dovršení 19 let věku včetně tohoto dne,“.

Poznámky pod čarou č. 27h a 27i se zrušují.

2.​ V § 16a odst. 2 písm. f) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která včetně poznámek pod čarou č. 27d a 27e znějí:

„g) jde-li o pojištěnce, který v posledních 12 měsících bezplatně daroval krev, krevní složku nebo kostní dřeň a prokáže se legitimací dobrovolného dárce krve nebo obdobným potvrzením,

h) jde-li o pojištěnce, jehož úhrn započitatelných příjmů, případně započitatelných
příjmů všech společně posuzovaných osob, podle předpisů o životním a existenčním
minimu27d) nepřevyšuje dvojnásobek částky životního minima, případně dvojnásobek
úhrnu částek životního minima všech společně posuzovaných osob27e),

i) jde-li o pojištěnce pobírajícího starobní důchod, pokud nevykonává výdělečnou
činnost,

j) jde-li o pojištěnce pobírajícího plný invalidní důchod.

______________

27d) § 6, 7 a 8 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

27e) § 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb.“.

3.​ V § 16a odst. 3 písm. e) se čárka na konci nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

4.​ V § 16a odst. 4 se na konci doplňuje věta „Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. f) se neplatí též při ústavní péči o pojištěnce, který zemřel před propuštěním ze zdravotnického zařízení ústavní péče, ve kterém mu byla tato péče poskytována.“.

5.​ V § 16a se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 9 a 10.

6.​ V § 16a odst. 10 se slova „odstavců 9 a 10“ nahrazují slovy „odstavce 9“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.