SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

29. USNESENÍ

ze 4. schůze konané dne 11. ledna 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 37

Po úvodním slově zástupce předkladatele Mgr. Patrika Mlynáře, náměstka ministra zemědělství ČR, po zpravodajské zprávě senátora Karla Kratochvíleho, kterou přednesl senátor Pavel Štohl a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Karla Kratochvíleho;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Pavel Štohl v.r. senátor František Bradáč v.r.

zástupce zpravodaje výboru ověřovatel výboru