SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

80. USNESENÍ

z 11. schůze, konané dne 4. října 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení

a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(senátní tisk č. 194)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Zdeňka Papouška, odůvodnění návrhu zákona Mgr. Martinou Štěpánkovou, náměstkyní pro řízení Sekce lidských práv, Úřad vlády ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Čunka a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky s c h v á l i t návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR;

II.

u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 194 na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Jiřího Čunka;

III.

p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Zdeňka Papouška předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zdeněk Papoušek v. r.

předseda výboru

Jiří Čunek v. r.

zpravodaj výboru

Zuzana Baudyšová v. r.

ověřovatelka výboru