SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

19. USNESENÍ

ze 3. schůze, konané dne 29. ledna 2019

k petici „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong

páchané čínským režimem“

(senátní tisk č. 265)

Po úvodním slovu předsedy výboru Jiřího Drahoše, informaci senátora Václava Chaloupka k petici č. 11/18 - „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem“ (senátní tisk č. 265), která byla předmětem veřejného slyšení výboru dne 19. listopadu 2018, a po rozpravě

Výbor

I.​ o z n a m u j e

Organizačnímu výboru Senátu, že šetření ve věci petice č. 11/18 - „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem“ (senátní tisk č. 265) bylo ukončeno;

II. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR na základě seznámení a projednání č. 11/18 - „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem“ (senátní tisk č. 265) na veřejném slyšení výboru dne 19. listopadu 2018 a na základě stanoviska Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (usnesení č. 169/18 ze dne 25. září 2018) přijmout návrh usnesení, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení;

III. n a v r h u j e

Organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad následující schůze Senátu bod: Petice č. 11/18 - „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem“ (senátní tisk č. 265);

IV.​ u r č u j e , ž e

osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu, jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze č. 2 tohoto usnesení;

V. d o p o r u č u j e , a b y

na projednávání na schůzi Senátu byli pozváni: zástupci petentů, ministr zahraničních věcí ČR, Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR, které výbor považuje za peticí dotčené, a kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto usnesení;

VI.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 265 na schůzi Senátu senátora Václava Chaloupka;

VI.​  p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jiřího Drahoše toto usnesení předložit předsedovi Senátu Parlamentu ČR a Organizačnímu výboru Senátu.

Jiří Drahoš v. r.

předseda výboru

Václav Chaloupek v. r.

zpravodaj výboru

Přemysl Rabas v. r.

ověřovatel výboru


Příloha č. 1

k usnesení č. 19/19

Počet listů: 1

Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR

Senát Parlamentu České republiky

I.​ b e r e n a v ě d o m í

petici č. 11/18 - „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem“ obsaženou v senátním tisku č. 265;

I.​ ž á d á

Ministerstvo zahraničních věcí ČR,

aby podrobně prošetřilo informace vycházející z petice, kterou podepsalo více než 37 tisíc podporovatelů, a informovalo Senát PČR o současném vývoji vztahu mezi praktikujícími Falun Gong a vládou ČLR;

I.​ d o p o r u č u j e

vládě ČR a prezidentu ČR, aby využívali všech vhodných příležitostí při jednání se zástupci vlády ČLR k otevření diskuze ve věci pronásledování stoupenců hnutí Falun Gong v ČLR.

Příloha č. 2

k usnesení č. 19/19

Počet listů: 1

Seznam osob,

které mají požívat práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu

Petiční výbor:

Vážený pan

Jiří Pokorný

Asociace Falun Gong ČR, z. s.

V Brance 436

267 62 Komárov

Vážený pan

MVDr. Bohumil Bartošek, Ph.D.

Na Kopci 636

679 06 Jedovnice

Vážená paní

Veronika Sunová

Asociace Falun Gong ČR, z. s.

V Brance 436

267 62 Komárov

Seznam

fyzických osob a představitelů právnických osob, správních úřadů a orgánů územní samosprávy, jež výbor považuje za dotčené peticí

Vážený pan

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

ministr zahraničních věcí ČR

PRAHA

Vážený pan

J. E. Jianmin Zhang

velvyslanec

Velvyslanectví ČLR

Pelléova 18

160 00 Praha 6 - Bubeneč