SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

111. USNESENÍ

z 26. schůze, konané dne 15. července 2020

k návrhu senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků

Senátní tisk č. 263

Po vyjádření senátora Zdeňka Nytry, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po vyslechnutí zpravodajské zprávy senátora Michaela Canova, po vyslechnutí stanoviska Jiřího Běhounka, 1. místopředsedy (a zastupujícího předsedy) Rady Asociace krajů ČR a hejtmana Kraje Vysočina, po vyslechnutí stanoviska Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje a po rozpravě

VÝBOR

I.

revokuje

usnesení výboru č. 106, které bylo přijato k senátnímu tisku č. 263 na 25. schůzi ÚPV Senátu dne 9. června 2020;

II.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh senátního návrhu zákona schválit s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedené v příloze;

III.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Michaela Canova;

IV.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Michael Canov v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Jiří Burian v.r.

ověřovatel výboru

Příloha k usnesení ÚPV č. 111 ze dne 15. července 2020

Pozměňovací návrhy

k návrhu senátního návrhu zákona o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků

(senátní tisk č. 263)

1. V názvu zákona za slovo „rozpočtů“ vložit slovo „vyšších“.

2. § 1 upravit takto:

„§ 1 Předmět zákona

Tento zákon upravuje poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu krajům včetně hlavního města Prahy (dále jen „kraj“) určeného na zmírnění poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (dále jen „příspěvek“).“.

3. § 2 upravit takto:

„§ 2 Výše příspěvku

(1) Výše příspěvku činí součin částky 500 Kč a počtu obyvatel kraje podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020.

(2) Příspěvek není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem.“.

4. § 3 upravit takto:

„§ 3 Společná ustanovení

(1) Příspěvek poskytne Ministerstvo financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu.

(2) Příspěvek poukáže Ministerstvo financí kraji do 60 kalendářních dní od nabytí účinnosti tohoto zákona.“.