P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

2. funkční období

130.

USNESENÍ

výboru pro evropskou integraci

z 26. schůze dne 16. února 2000

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny

(senátní tisk č. 165)

Po zpravodajské zprávě senátora Vlastimila Šubrta a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu ČR se návrhem zákona nezabývat;

II. u r č u j e zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu
ČR senátora Vlastimila Šubrta;

III. p o v ě ř u j e předsedkyni Výboru pro evropskou integraci, senátorku
Jarmilu Filipovou, aby s tímto usnesením seznámila předsedkyni
Senátu Parlamentu ČR.

Ing. Jarmila Filipová, v. r.

předsedkyně výboru

Ing.Vlastimil Šubrt, v. r. MUDr. Zuzana Roithová, v. r.

zpravodaj výboru ověřovatelka výboru