SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

41. USNESENÍ

z 6. schůze, konané dne 28. února 2017

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě

Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě

Senátní tisk č. K 017/11

Po úvodní informaci Tomáše Čočka, 1. náměstka ministra dopravy, zpravodajské zprávě senátora Jaroslava Doubravy a po rozpravě

VÝBOR

I.

přijímá

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě doporučení, které je přílohou tohoto usnesení;

II.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, aby se ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě, vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem;

III.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Jaroslava Doubravu;

IV.

pověřuje

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Václav Hampl v.r.

předseda výboru

Jaroslav Doubrava v.r.

zpravodaj výboru

Luděk Jeništa v.r.

ověřovatel výboru


Příloha k usnesení č. 41 z 6. schůze VEU

28. 2. 2017

Doporučení k vyjádření Senátu PČR

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě

Senát PČR

I.

1.​ je si vědom

přínosů inteligentních dopravních systémů, zejména pokud jde o zvýšení bezpečnosti dopravy, minimalizaci dopadů dopravy na životní prostředí a zvýšení její účinnosti;

2.​ proto podporuje

předloženou evropskou strategii týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (C-ITS) a považuje ji za dobrý základ pro koordinované zavádění C-ITS v EU;

II.

1.​ upozorňuje,

že pro efektivní fungování C-ITS bude nutné vybudovat vhodnou telekomunikační infrastrukturu, která zajistí přenos dat v požadované kvalitě a čase; současně považuje za důležité, aby kmitočtová pásma používaná v rámci C-ITS nepoškozovala uživatele současných kmitočtových pásem, a aby jim v případě uvolnění či redukce současných pásem byly poskytnuty patřičné kompenzace;

2.​ domnívá se,

že bude rovněž nezbytné zajistit při provozu C-ITS vysoký standard ochrany osobních údajů; vítá proto, že strategie zdůrazňuje nutnost nabídnout uživatelům transparentní podmínky psané srozumitelným jazykem a ve snadno dostupných formátech, což by mělo uživatelům usnadnit rozhodování při udělování souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů;

3.​ považuje

za důležité dostatečně zabezpečit komunikaci v rámci služeb C-ITS před případnými kybernetickými útoky, jelikož s postupnou digitalizací dopravních systémů poroste rovněž jejich zranitelnost vůči těmto typům útoků;

4.​ je toho názoru,

že by při rozvoji služeb C-ITS měly být co nejvíce využívány kosmické technologie, přičemž lze využívat zejména evropské systémy Galileo a EGNOS;

5.​ souhlasí,

že by EU měla i nadále spolupracovat při vývoji a zavádění C-ITS s mezinárodními partnery, a to nejen pokud jde o harmonizaci technických parametrů komunikací a dopravních předpisů, jako nezbytných předpokladů efektivního zavádění C-ITS, ale také v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a koordinace výzkumu;

6.​ vnímá

pokrok, kterého bylo dosaženo při vývoji spolupracujících a autonomních vozidel; upozorňuje však, že je stále nutné vyřešit řadu technických či etických otázek (například spolehlivost těchto vozidel v případě technické závady nebo výpadku signálu, možnost přepnutí na manuální ovládání či chování vozidel během mimořádných či kritických situací);

7.​ oceňuje

aktivní přístup Ministerstva dopravy ČR v oblasti rozvoje spolupracujících inteligentních dopravních systémů a podporuje aktivity, které mají za cíl zavádění těchto systémů v ČR;

III.

pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.