SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

124. USNESENÍ

z 13. schůze, konané dne 19. června 2013

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická průmyslová politika EU - Uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví

Senátní tisk č. K 042/09

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na podporu pozorování a sledování vesmíru

Senátní tisk č. N 043/09

Po úvodní informaci Miloslava Haly, náměstka ministra dopravy, Martina Štíchy, ředitele odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu a Tomáše Hrudy, náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy, zpravodajské zprávě senátora Miroslava Krejči a po rozpravě

VÝBOR

I.

přijímá

-​ ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická průmyslová politika EU - Uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví,

-​ k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na podporu pozorování a sledování vesmíru,

doporučení, které je přílohou tohoto usnesení;

II.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, aby se

-​ ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická průmyslová politika EU - Uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví,

-​ k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na podporu pozorování a sledování vesmíru,

vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem;

III.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Miroslava Krejču;

IV.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Krejču, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Miroslav Krejča v.r.

předseda výboru

Miroslav Krejča v.r.

zpravodaj výboru

Luděk Jeništa v.r.

ověřovatel výboru


Příloha k usnesení č. 124 z 13. schůze VEU

19.6.2013

Doporučení k vyjádření Senátu PČR

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická průmyslová politika EU - Uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na podporu pozorování a sledování vesmíru

Senát PČR

I.

1.​ je přesvědčen

o důležitosti dlouhodobé strategie EU v oblasti vesmíru pro rozvoj konkurenceschopnosti EU, pro zajištění bezpečnosti a technologické nezávislosti a pro zisk nových poznatků o přírodních jevech;

1.​ podporuje

proto vznik společné strategie pro rozvoj průmyslového potenciálu vesmírné politiky EU, která by měla usnadnit řešení řady společenských otázek, jako je např. prevence dopravních nehod, zavedení automatického tísňového volání, asistenční služby, monitoring životního prostředí a klimatických změn, průzkum a sledování těžby přírodních zdrojů;

1.​ připomíná

nezbytnost ochrany investic, které byly vynaloženy na vesmírné programy EU, a proto podporuje zřízení Programu na podporu pozorování a sledování vesmíru (SST), který napomůže předcházení střetů umělých satelitů s jinými vesmírnými objekty a vesmírnou tříští;

II.

1.​ podporuje

větší koordinaci vesmírných aktivit Evropské unie a Evropské kosmické agentury, k čemuž zavazuje i článek 189 Smlouvy o fungování Evropské unie, který vyzývá k navázání veškerých účelných vztahů s Evropskou kosmickou agenturou;

2.​ doporučuje

nicméně, v souladu s usnesením Senátu č. 137 z 21. března 2013 ke sdělení Komise „Navazování účelných vztahů mezi EU a ESA“, zachovat EU a ESA jako dva samostatné subjekty, především s ohledem na odlišné cíle a metody fungování obou organizací;

3.​ zastává názor,

že je nutné co nejdříve vyřešit otázku nastavení efektivního způsobu řízení programů, zvláště s ohledem na dělbu odpovědnosti mezi členské státy, EU a Evropskou kosmickou agenturu a další zapojené aktéry;

4.​ upozorňuje

na nezbytnost zajistit dlouhodobé financování ostatních vesmírných programů v případě vyčlenění části jejich rozpočtů na Program na podporu pozorování a sledování vesmíru (SST);

5.​ navrhuje

vytvořit jednotné technické normy pro evropský vesmírný průmysl, které zjednoduší spolupráci členských států, sníží náklady a posílí globální konkurenceschopnost celého odvětví;

6.​ považuje

za klíčové zapojit české výzkumníky do velkých evropských projektů pro oblast vesmíru a kosmických projektů, především v rámci programu Horizont 2020 a jiných aktivit strategie Evropa 2020, a to nejen vzhledem k nedávnému přesunu sídla Agentury pro evropský globální družicový polohový systém (GSA) do Prahy;

7.​ souhlasí

se začleněním řízení programu Copernicus do kompetencí agentury GSA a doporučuje Komisi zvážit, zda by se agentura GSA mohla částečně podílet i na řízení Programu na podporu pozorování a sledování vesmíru (SST);

8.​ doporučuje

vládě, aby zvyšovala povědomí široké odborné veřejnosti o potenciálu kosmických aplikací pro praktické uplatnění v životě, například i prostřednictvím zlepšení přístupu k datům z vesmírného výzkumu a průzkumu;

III.

1.​ žádá vládu,

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším vývoji projednávání;

1.​ pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.