SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

25. USNESENÍ

ze 4. schůze konané dne 11. ledna 2017

k balíčku dokumentů k dani z příjmu, a to:

Návrh směrnice Rady o společném základu daně

z příjmu právnických osob

senátní tisk č. N 121/10

Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu

daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

senátní tisk č. N 122/10

Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii

senátní tisk č. N 123/10

Návrh směrnice, kterou se mění směrnici (EU) 2016/1164, pokud

jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi

senátní tisk č. N 124/10

V návaznosti na usnesení č. 242 Výboru pro záležitosti EU ze dne 2. listopadu 2016, po úvodním slově zástupce gestora JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., náměstkyně ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Pavla Štohla a po rozpravě

VÝBOR

I. projednal na žádost Výboru pro záležitosti Evropské unie Balíček dokumentů k dani z příjmu;

II. zaujímá stanovisko k tomuto dokumentu, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

III. určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Pavla Štohla;

IV. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Výboru pro záležitosti EU a předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Pavel Štohl v.r. senátor František Bradáč v.r.

ověřovatel výboru zpravodaj výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 25/2017

STANOVISKO

k balíčku dokumentů k dani z příjmu:

Návrh směrnice Rady o společném základu daně

z příjmu právnických osob

senátní tisk č. N 121/10

Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu

daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

senátní tisk č. N 122/10

Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii

senátní tisk č. N 123/10

Návrh směrnice, kterou se mění směrnici (EU) 2016/1164, pokud

jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi

senátní tisk č. N 124/10

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu:

1.​ souhlasí

s nutností usilovat o zkvalitnění podnikatelského prostředí na jednotném trhu EU, a proto rozumí snaze Komise zavést systém, který by byl transparentnější a společnostem by při přeshraničním podnikání snížil náklady na dodržování daňových pravidel;

1.​ upozorňuje,

že oblast přímých daní náleží do kompetence jednotlivých členských států, jakákoliv jednotná úprava v této oblasti povede nevyhnutelně k částečnému omezení národní suverenity v oblasti daňové politiky; omezena bude i možnost používat daňový systém k naplňování cílů hospodářské politiky a obecně dojde i ke snížení flexibility zdanění právnických osob;

1.​ nicméně oceňuje

snahu o vytvoření jednotných pravidel, která povedou ke stanovení širokého základu daně s co nejmenším počtem výjimek, což je ve shodě s národní daňovou politikou ČR, a dále výrazné omezení možnosti přesouvání zisků uvnitř EU;

1.​ souhlasí

s tím, aby v případě dalších jednání o společném základu daně, se návrh týkal pouze velkých nadnárodních skupin s celosvětovými příjmy nad 750 mil. EUR ročně, tzn., aby pro ostatní společnosti bylo zapojení do systému CCTB dobrovolné;

1.​ je toho názoru,

že pravidla obsažená v návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v EU by neměla být stanovena právní formu směrnice Rady EU, ale formu doporučení Rady EU a v tomto ohledu podporuje rámcovou pozici Vlády ČR;

1.​ podporuje

návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady se třetími zeměmi, neboť obsahuje nová opatření, která by zabránila společnostem ve využívání mezer mezi daňovými systémy členských států a zemí mimo EU k vyhýbání se zdanění.

1.​ doporučuje

-​ postoupit dokument k projednání plénu Senátu PČR;

-​ postoupit případné stanovisko Senátu PČR Evropské komisi.