P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

84. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

z  24. schůze, konané dne 16. července 2008

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 292)

Po odůvodnění senátora Adolfa Jílka, zpravodajské zprávě senátora Pavla Čáslavy a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR návrhem zákona se nezabývat;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Pavla Čáslavu.

Alena P a l e č k o v á v. r.

předsedkyně výboru


Pavel Č á s l a v a v. r. Milan Š p a č e k  v. r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru