SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

97. USNESENÍ

z 18. schůze konané dne 15. července 2020

k návrhu senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků

Senátní tisk č. 263

V návaznosti na usnesení 17. schůze Výboru č. 92 ze dne 3. června 2020 a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh senátního návrhu zákona schválit s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedené v příloze;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Zbyňka Linharta;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart v. r.

předseda výboru

Zbyněk Linhart v. r.

zpravodaj výboru

Jiří Carbol v. r.

ověřovatel výboru

Příloha VUZP k usnesení č. 97 ze dne 15. července 2020

Pozměňovací návrhy

k návrhu senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků

(senátní tisk č. 263)

1. V názvu zákona za slovo „rozpočtů“ vložit slovo „vyšších“.

2. § 1 upravit takto:

㤠1

Předmět zákona

Tento zákon upravuje poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu krajům včetně hlavního města Prahy (dále jen „kraj“) určeného na zmírnění poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (dále jen „příspěvek“).“.

3. § 2 upravit takto:

㤠2

Výše příspěvku

(1) Výše příspěvku činí součin částky 500 Kč a počtu obyvatel kraje podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020.

(2) Příspěvek není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem.“.

4. § 3 upravit takto:

㤠3

Společná ustanovení

(1) Příspěvek poskytne Ministerstvo financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu.

(2) Příspěvek poukáže Ministerstvo financí kraji do 60 kalendářních dní od nabytí účinnosti tohoto zákona.“.