PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

134. USNESENÍ

z 23. schůze konané dne 7. listopadu 2018

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017

Senátní tisk č. 324

Po úvodním slově Ing. Vladislava Smrže, náměstka ministra životního prostředí ČR pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů, zpravodajské zprávě senátorky Renaty Chmelové a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci

a)​ Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednané v Bernu dne 19. září 1979,

b)​ změny přílohy II této Úmluvy, přijaté ve Štrasburku dne 8. prosince 2017;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Renatu Chmelovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart v. r.

předseda výboru

Renata Chmelová v. r.

zpravodajka výboru

Jan Horník v. r.

ověřovatel výboru