SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

80. USNESENÍ

ze 17. schůze, konané dne 18. ledna 2012

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Senátní tisk č. 272

Po úvodním slově zástupce předkladatelů Ivana Ohlídala, poslance Poslanecké sněmovny PČR, zpravodajské zprávě senátorky Evy Richtrové, a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Evu Richtrovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Ivo Bárek v. r.

předseda výboru

Eva Richtrová v. r.

zpravodaj výboru

Marta Bayerová v. r.

ověřovatel výboru