SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

31. USNESENÍ

z 10. schůze konané dne 10. března 2021

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Senátní tisk č. 50

Po úvodním slově Michala Fraňka, náměstka ministryně spravedlnosti, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Zdeněk Hraba a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedené v příloze;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Zdeňka Hrabu;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Tomáše Goláně, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zdeněk Hraba v. r.

zpravodaj výboru

Tomáš Goláň v. r.

předseda výboru

Pavel Kárník v. r.

ověřovatel výboru

Příloha k usnesení ÚPV č. 31

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Senátní tisk č. 50

1.​ V čl. I dosavadní bod 15 vypustit.

Následující body přeznačit.

1.​ V čl. I dosavadním bodu 19 slova „a) až g)“ nahradit slovy „a) až f)“.

1.​ V čl. I dosavadním bodu 19 v § 179h odst. 3 písmeno d) vypustit.

Dosavadní písmena e) až g) označit jako písmena d) až f).

1.​ V čl. I dosavadním bodu 19 v § 179h odst. 3 písm. f) slova „; státní zástupce zároveň může uložit podezřelému povinnost podrobit se terapeutickému programu pro řidiče“ vypustit.

1.​ V čl. I dosavadním bodu 24 v § 179i odst. 5 větě druhé slova „terapeutickému programu pro řidiče,“ vypustit.

1.​ V čl. I dosavadní bod 37 vypustit.

Následující body přeznačit.

1.​ V čl. I dosavadním bodu 42 slova „a) až g)“ nahradit slovy „a) až f)“.

1.​ V čl. I dosavadním bodu 42 v § 308 odst. 3 písmeno d) vypustit.

Dosavadní písmena e) až g) označit jako písmena d) až f).

1.​ V čl. I dosavadním bodu 42 v § 308 odst. 3 písm. f) slova „; předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce může uložit obviněnému povinnost podrobit se terapeutickému programu pro řidiče“ vypustit.

1.​ V čl. I dosavadním bodu 47 v § 308a odst. 5 větě druhé slova „terapeutickému programu pro řidiče,“ vypustit.

1.​ V  čl. III dosavadní bod 20 vypustit.

Následující body přeznačit.

1.​ V čl. III dosavadním bodu 39 v § 90 odst. 1 slova „terapeutickému programu pro řidiče,“ vypustit.

1.​ V čl. III dosavadní bod 40 vypustit.

Následující body přeznačit.

1.​ V čl. III dosavadní body 42 a 43 vypustit.

Následující body přeznačit.

1.​ V čl. VIII dosavadní body 8 a 9 vypustit.

Následující body přeznačit.

1.​ V čl. VIII dosavadní bod 15 vypustit.

1.​ Čl. XIV (účinnost) upravit dle schválených pozměňovacích návrhů.