SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

47. USNESENÍ

z 8. schůze konané dne 23. července 2019

k závěrům veřejného slyšení Senátu s názvem

„Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?“, konaného

dne 14. června 2019 v Jednacím sále Senátu PČR

v návaznosti na usnesení č. 159 z 8. schůze Senátu, konané dne 3. května 2019, po informaci senátorky Jitky Seitlové a po rozpravě

VÝBOR

I.

projednal

Závěry veřejného slyšení Senátu Parlamentu ČR na téma „Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?“ konaného dne 14. 6. 2019;

II.

doporučuje

Senátu PČR přijmout Usnesení Senátu, které je přílohou tohoto usnesení;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart v. r.

předseda výboru

Jitka Seitlová v. r.

ověřovatelka výboru

Příloha k usnesení VUZP č. 47 ze dne 23. července 2019

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

NÁVRH

USNESENÍ SENÁTU

z XX. schůze, konané dne …………

k závěrům veřejného slyšení Senátu s názvem „Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?“, konaného dne 14. června 2019 v Jednacím sále Senátu PČR

I.

bere na vědomí

- informaci senátorky Jitky Seitlové o 18. veřejném slyšení Senátu na téma „Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?“ konaného dne 14. 6. 2019;

II.

konstatuje, že

- účastníky slyšení byly vzneseny podpůrné argumenty, ale i závažné připomínky k zpracování Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe předložené ministerstvem dopravy k rozhodnutí vlády ČR o pokračování a realizaci záměru (viz Protokol o veřejném slyšení);

- předpokladem pokračování přípravy a zahájení realizace záměru vodní cesty třídy Vb je na potřebné úrovni smluvní zajištění napojení a průplavnosti navrhované lodní dopravy s okolními zeměmi navazující evropské vodní cesty;

- podmínkou záměru vodního koridoru je respektování limitů české a evropské legislativy jakož i soulad se Strategií přizpůsobení se klimatu (Usnesení vlády ČR 2015);

III.

doporučuje

- pro posouzení Studie a případné další vyhodnocování podmínek realizace záměru věnovat zvýšenou a dostatečnou pozornost důsledkům probíhajících klimatických změn (snížení průměrných ročních průtoků v řekách, zvýšený výpar atd.) a vlivu koridoru na režim oběhu podzemních vod a ochranu vodních zdrojů;

IV.

žádá aby,

- před jednáním vlády o pokračování přípravy záměru a změně chráněné územní rezervy koridoru DOL byly dotčené obce (katastrálním územím, územní kompetencí státní správy - ORP) o návrhu informovány a rozsah územních požadavků s nimi projednán;

- rozhodnutí vlády o navrhované přípravě extrémně náročné investice z veřejných zdrojů s očekávanou evropskou dotací předcházela řádná oponentura výsledků Studie provedená nestrannými zahraničními experty.