Parlament České republiky

Senát

11. funkční období

2017

N á v r h

senátního návrhu zákona

senátorů Libora Michálka, Ladislava Kose, Petra Orla, Zdeňka Papouška, Renaty Chmelové, Lubomíra Kantora,

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. …)


ZÁKON

ze dne … 2018,

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/205 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb. nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 267/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 161/2014 a zákona č 185/2014 Sb., 359/2014 Sb., se mění takto:

1.​ V § 8 se doplňuje věta třetí a čtvrtá, které zní:

„Platový koeficient poslance, který se neúčastnil jednacího dne komory Parlamentu nebo jejího orgánu, do něhož byl zvolen, se snižuje o 0,05 za každý jednací den, kdy důvodem řádné omluvy ve smyslu §38 odst. 1 byly skutečnosti nesouvisející s výkonem funkce poslance (dále jen „den nepřítomnosti“), nejvíce však o 0,4 v jednom kalendářním měsíci.“

2.​ V § 9 se za odstavec 4 vkládá odstavec 5, který zní:

„ (5) Víceúčelová paušální náhrada podle odstavce 1 písm. b) se snižuje o 5% platové základny za každý den nepřítomnosti ve smyslu §8, maximálně však o 40% platové základny v jednom kalendářním měsíci.“

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2019.


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I. Obecná část

a)​ Zhodnocení platného právního stavu

Plat poslance a senátora je stanoven zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Na základě zákona jsou dále stanoveny např. náhrady výdajů na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemním dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět.

Uvedený zákon v ustanovení § 38 zavádí sankce při nepřítomnosti poslance nebo senátora na jednacím dnu komory Parlamentu nebo orgánů, do nichž byl zákonodárce zvolen, ale jen za předpokladu, že se poslanec nebo senátor řádně neomluví. Stávající znění zákona nerozlišuje situace, zda je důvodem řádné omluvy plnění jiných povinností spojených s výkonem funkce nebo zda je důvodem např. nemoc, dovolená nebo výkon jiné funkce. Pobírání platu a zvláště cestovních náhrad v plné výši při dlouhodobé nepřítomnosti senátora nebo poslance na jednání příslušné komory Parlamentu nepřispívá k dobré reputaci.

b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

Hlavní princip navrhované právní úpravy spočívá v redukci platu a cestovních náhrad poslance nebo senátora, a to v závislosti na počtu dnů, kdy se poslanec nebo senátor neúčastnil jednání komory Parlamentu nebo orgánů, do nichž byl zvolen, a to za předpokladu, že důvodem omluvy jsou jiné skutečnosti, než plnění povinností souvisejících s výkonem mandátu. Fakticky se tedy poměrně striktní ustanovení § 38 zákona dál rozvádí na případy, kdy je důvod nepřítomnosti ryze pracovní a kdy jsou důvody jiné.

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

d) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie.

Právo Evropské unie se na problematiku upravenou předloženým návrhem nevztahuje.

e) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

Navrhovaná právní úprava nekoliduje s vyhlášenými mezinárodními smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána.

f) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí.

Navržená právní úprava má přímý vliv na veřejné rozpočty. Roční úspory na platu, cestovních náhradách a příslušném pojistném by při průměrné nepřítomnosti 20% (viz příloha) přesáhly u Poslanecké sněmovny a Senátu částku v součtu přes 50 miliónů korun. Aktuálně nejsou dostupné statistiky, jak se na nepřítomnosti podílí důvody spojené s výkonem funkce senátora a poslance. Dá se nicméně předpokládat, že po přijetí navrhované úpravy se sníží četnost případů, kdy důvodem omluvy bude nemoc, dovolená nebo plnění povinností spojených s výkonem jiné funkce, než je funkce poslance nebo senátora.

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů.

Úprava nemá dopadů ve vztahu k ochraně soukromí či osobních údajů. Návrh žádným způsobem nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí či osobních údajů.

h) Zhodnocení korupčních rizik.

Navržená úprava se netýká korupčních rizik.

Zvláštní část

K čl. I

Bod 1 Navrhuje se snížení platového koeficientu podle § 8 zákona, a to v závislosti na počtu dnů nepřítomnosti poslance nebo senátora na jednání komory Parlamentu nebo orgánů, do nichž byl zvolen. Snížení platového koeficientu může nastat pouze v případě, kdy důvodem omluvy budou jiné skutečnosti, než činnosti související s výkonem funkce poslance nebo senátora. Současně se zavádí maximální limit pro snížení platového koeficientu, a to o 0,4.

Bod 2 V analogii s předchozím odstavcem se v § 9 odst. 5 zákona zavádí mechanismus snížení cestovních náhrad při nepřítomnosti z důvodů výše uvedených. Pouze vzhledem k odlišné formulaci § 9 se neuvádí snížení koeficientem, ale procentním vyjádřením. Snížení cestovních náhrad se limituje 40% platové základny.

K čl. II

Účinnost navrhované novely zákona se navrhuje od 1. ledna 2019.

Příloha: Seznam senátorek a senátorů s absencí při hlasování z celkového počtu 510 hlasování v období od listopadu 2016 do současnosti.

Průměrná míra snížení platového koeficientu by se dle této statistiky pohybovala okolo 20% platové základny za předpokladu, že důvodem nepřítomnosti nebyly důvody pracovní.

Senátor/ka

absence při

% neúčasti

krácení v %

hlasování

Miroslav Antl

305

60

40

Lumír Aschenbrenner

163

32

32

Ivo Bárek

33

6

6

Zuzana Baudyšová

193

38

38

Zdeněk Berka

84

16

16

František Bradáč

165

32

32

Zdeněk Brož

39

8

8

František Bublan

193

38

38

Jiří Burian

69

14

14

Michael Canov

7

1

1

Jiří Carbol

58

11

11

Jiří Cieńciała

188

37

37

Tomáš Czernin

54

11

11

František Čuba

510

100

40

Jiří Čunek

129

25

25

Alena Dernerová

133

26

26

Jiří Dienstbier

56

11

11

Jaroslav Doubrava

59

12

12

Jiří Dušek

68

13

13

Milada Emmerová

80

16

16

Daniela Filipiová

270

53

40

Lubomír Franc

137

27

27

Tomáš Grulich

83

16

16

Jan Hajda

100

20

20

Zdeňka Hamousová

61

12

12

Václav Hampl

188

37

37

Jiří Hlavatý

137

27

27

Petr Holeček

32

6

6

Václav Homolka

156

31

31

Jan Horník

52

10

10

Miluše Horská

112

22

22

Anna Hubáčková

34

7

7

Václav Chaloupek

4

1

1

Renata Chmelová

31

6

6

Šárka Jelínková

88

17

17

Luděk Jeništa

62

12

12

Jaromír Jermář

104

20

20

Tomáš Jirsa

189

37

37

Lumír Kantor

197

39

39

Peter Koliba

168

33

33

Ladislav Kos

82

16

16

Karel Kratochvíle

90

18

18

Jaroslav Kubera

184

36

36

Patrik Kunčar

165

32

32

Václav Láska

119

23

23

Jan Látka

2

0

0

Zbyněk Linhart

1

0

0

Jaroslav Malý

59

12

12

Radko Martínek

87

17

17

Hassan Mezian

150

29

29

Libor Michálek

83

16

16

Miroslav Nenutil

83

16

16

Zdeněk Nytra

75

15

15

Jiří Oberfalzer

98

19

19

Petr Orel

98

19

19

Zdeněk Papoušek

20

4

4

Vladimír Plaček

93

18

18

Jiří Růžička

80

16

16

Jitka Seitlová

130

25

25

Božena Sekaninová

30

6

6

Jaromír Strnad

71

14

14

Leopold Sulovský

137

27

27

Radek Sušil

238

47

40

Eva Syková

89

17

17

Jiří Šesták

122

24

24

Petr Šilar

160

31

31

Alena Šromová

15

3

3

Milan Štěch

67

13

13

Pavel Štohl

179

35

35

Emilie Třísková

138

27

27

Ladislav Václavec

133

26

26

Ivo Valenta

184

36

36

Jan Veleba

208

41

40

Jaroslav Větrovský

11

2

2

Petr Vícha

135

26

26

Jaromíra Vítková

42

8

8

Jiří Vosecký

55

11

11

Miloš Vystrčil

102

20

20

Eliška Wagnerová

153

30

30

Jaroslav Zeman

116

23

23

Jan Žaloudík

178

35

35


Platné znění s vyznačením navrhovaných doplnění

Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

§ 8

Plat

Poslanci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,08. Platový koeficient poslance se zvyšuje

a) místopředsedovi podvýboru o 0,11,

b) místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22,

c) předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací o 0,44; předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem,

d) místopředsedovi komory Parlamentu o 0,98,

e) místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,09,

f) předsedovi komory Parlamentu o 1,82.

Platový koeficient poslance, který se neúčastnil jednacího dne komory Parlamentu nebo jejího orgánu, do něhož byl zvolen, se snižuje o 0,05 za každý jednací den, kdy důvodem řádné omluvy ve smyslu §38 odst. 1 byly skutečnosti nesouvisející s výkonem funkce poslance (dále jen „den nepřítomnosti“), nejvíce však o 0,4 v jednom kalendářním měsíci.

§ 9

Náhrady výdajů

(1) Poslanci náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a) a f) ve výši 16 % platové základny,

b) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. b) a c) podle vzdálenosti obce, v níž má poslanec trvalý pobyt, od sídla komory Parlamentu nebo od obce, v níž má poslanec kancelář [§ 6 odst. 1 písm. f)], při vzdálenosti 1. do 50 km ve výši 40 % platové základny, 2. nad 50 km ve výši 45 % platové základny, 3. nad 150 km ve výši 50 % platové základny, 4. nad 250 km ve výši 60 % platové základny,

c) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. e), h) a ch),

1. na zasedání a schůze komory Parlamentu a jejích orgánů,

2. k nimž byl pověřen předsedou komory Parlamentu nebo výborem komory Parlamentu se souhlasem předsedy komory Parlamentu,

d) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši 2,5násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru,

e) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění,

f) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. j) do výše 25 % platové základny; způsob čerpání náhrady v kalendářním roce, druhy výdajů a způsob jejich vyúčtování stanoví orgán komory Parlamentu pověřený komorou.

(2) Těžce zdravotně postiženému poslanci, který potřebuje k výkonu své funkce průvodce nebo osobního asistenta, dále náleží jednoúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. k) ve výši 20 % platové základny.

(3) Předsedovi komory Parlamentu a místopředsedovi komory Parlamentu náleží namísto paušálních náhrad podle odstavce 1 písm. a) a b) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to

a) předsedovi komory Parlamentu ve výši 58 % platové základny,

b) místopředsedovi komory Parlamentu ve výši 54 % platové základny.

(4) Náhrada výdajů podle odstavce 1 písm. d) náleží předsedovi komory Parlamentu ve výši 3,5násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.

(5) Víceúčelová paušální náhrada podle odstavce 1 písm. b) se snižuje o 5% platové základny za každý den nepřítomnosti ve smyslu §8, maximálně však o 40% platové základny v jednom kalendářním měsíci.