P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

3. funkční období

89.

USNESENÍ

výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

ze 14. schůze dne 21. listopadu 2001

k Návrhu zákona o volbách do zastupitelstev obcí a

o změně některých zákonů

(senátní tisk č. 147)

Výbor po úvodním slovu předsedy výboru senátora Františka Mezihoráka, po odůvodnění návrhu zákona zástupcem Ministerstva vnitra ČR vrchním ředitelem JUDr. Václavem Henychem, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Šenkýře a po rozpravě

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky s c h v á l i t návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 147 na schůzi Senátu Parlamentu České republiky

senátora Václava Jehličku.

Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., v.r. Mgr. Václav Jehlička, v. r. Ing. Jiří Šenkýř, v. r.

předseda výboru zpravodaj výboru ověřovatel výboru